LUK 12

1Hi Yesu áyemie hu ti kaliiken kite ésuk i, n'átumb fu áhoojin toko bib. Hahooja héeyemie hu toko, an ayinaatiin kafinu, kasooñen yooŋ n'iŋi kakakoor. Yesu n'ajab aane eriboora yeene: ---Arinaŋ toko kikawuun t'élefir ite Efarisiyeŋ i, ábuki diyu butuuko, abe iŋi bítifen. 2Béenuusee bu bireyi fe kajukiee, abe beesokutee bu yooŋ kámeyiee. 3Náami b'ariyak bu kasoku fe t'ébaani i, bo kajamiee mijiniŋga raŋgaw, abe b'ariyak bu yooŋ kajiisan an t'anuuf eefeŋkee, bo kayiŋanee ti sifiñjan su. 4---Kújakuwe, eenuun i: atum'árikoleyi kiŋki kayool eni i, abe náami karaana toko. 5Íñje kasokuuun aañ a ariware fu kákoleyi: árikoleyi Atambatun eeemo u af'ásikuun ahaban, abajabaj yooŋ sembe site káfiitenuun sambuun. Nu múniyo, íñje isok fee n'aruun: akina a ariware fu kákoleyi! 6«Eeman kereŋ míndiri meemo hutok uŋu mujoohenee sírirem súsuba? Abe bare Atambatun afiilut mayet afeeneŋ te mo. 7Humuum wan woonuun wufineefin. Náami atum'árikoleyi: t'Atambatun, arihaŋahaŋ fuf bíndiri úkaan! 8---Íñje isok fee n'aruun: an éesiiŋooreina n'íñje tu buhooŋu ésuk i, Añi ute Húŋgowulan hu yooŋ bísiiŋooreina ne o hágila emalaka yite Atambatun. 9Bare an eeteñekaam u tu buhooŋu ésuk i, Añi ute Húŋgowulan hu yooŋ biteñekoo hágila emalaka yite Atambatun. 10«An eeyak kasoku béekojie t'Añi ute Húŋgowulan hu, o kaboŋketee. Bare an eeyak u kálafatin Búwejet Beenabe bu, at'aboŋketee. 11«Ifi kaja n'aruun ti ñáalawum kaanuku keejoonanuun, man yooŋ ni kajokuun kasaan eseef ite kikinu ku, atum'arijahale naane arija i biramooro, man yooŋ naŋ n'ariware fu kasoku. 12Ábuki t'ewahatu yendu, Búwejet Beenabe bu káwufooruun naane ariware i káhamin.» 13Ake n'aane Yesu toko ti hahooja hu: ---Ámuse u, a̱ane at'am áhin íriiruboor ebaj i yi faaf uni awase i uni h'akete hu. 14Yesu n'ásafino aano: ---Óom, aañ áhinam fu íiyemi ajoonana oonuun, íirubooruun ebaj yeenuun? 15Ahaban, n'aane hahooja hu hireyi: ---Arinaŋ toko kikawuun, áriwasiyoor bimero bite ebaj i, ábuki húŋgowulan, áyemi husaanum are buŋ fíya, buroŋ boone bunooto t'ebaj yeene. 16Náami eesokiin beekolofanee bonde: ---Abajeebaj ake ániine husaanum. Kitaaŋaat koone kireyi fe kikeje fu. 17N'ayinoor ti hikawo aane: «Doon d'ija du káhotukan iti dire ti ñíhindaa ñúuma. Buŋ fíya b'ija fu?» 18N'asooñ aane: «Iye i ija fu: íñje kawelej ño, íihin ñike ñómbokun, abe n'inaŋ te ño doon d'ija du káhotukan, nu buroon búuma baabu fe. 19Ihaban, n'iŋ'eene: óom, ebaj íiwe yendu bija yooŋ simit. A̱yih, a̱ñoofo, abe n'á̱hujo a̱afin a̱takanoor.» 20Bare Atambatun n'aano: «Esoŋ ye! Huhuk hite úmiye yooŋ, awe kaketu. Náami buroon b'a̱naŋe bu fe bija t'awe, aañ n'ákini bo?» 21Yesu n'áwutiyen aane: ---Iyu yooŋ i beemo fu n'an aŋ'akuukan ebaj bija te o humuumo, abe bare abajut doon fe t'Atambatun. 22Yesu n'asooñ aane eriboora yeene: ---Iŋ'ite ho h'eenuun fu: atum'ariyinoor uŋu buroŋ bu ni siniuun. Atum'ariyinoor uŋu doon d'ariware du buñoofo, nu wañ w'ariware wu bisiimo. 23Ábuki buroŋ bu biliikutee nu buñoofo bu, eni i yooŋ eliikutee nu wañ wu, bare me? 24Arijuk biliimoola bu: búyoosenaariit, búhotukanaariit, bínaŋaariit yooŋ ti ñíhindaa doon dite buhoofooro. Bare Atambatun aŋ'ákuuman bo! Abe arihaŋahaŋ biliimoola tu dómbokun! 25Aañ t'aruun ayino fu, naane aŋ'ayak kayinoor iŋ'ite te bo fe, káwutiyen ti diŋgiŋgilis kunak koone kite buroŋ bu? 26Makamu ariyinaat káhinu doon diŋgilis naane donde, iŋi naŋ n'af'ariyinoor iŋ'ite hu baabu? 27Arijondoman ti naane kibandaroofa ku uu kúlooñin: kúrokaariit, kíkiikaariit yooŋ wañ. Bare íñje isok fee n'aruun: humuum hite áyi u Salomoŋ, n'ebaj yeene yómbokun i fe, ámusut bisiimo áwari areeŋ hifeeneŋ ti kibandaroofa ku. 28Atambatun af'asiim ii úmiye mahos meeemo mu ti kitaaŋaat ku, abe kuwaatu mo kásufiee. Buŋ b'atuf'asiimuun ahaŋ diyu ariike, aruun kumuumuun? Háayee, káyilen koonuun kítetia teereŋ! 29Náami ariraan biyinoor bu uŋu doon d'arija du buñoofo bu, man yooŋ búhujo bu. 30Ábuki bakate ku t'etaam ye kéemeyiit ku Atambatun ifi kaŋes buroon bondu bireyi fe. Bare aruun aribajabaj Faaf éemeyie kaanuku arisawulasawulo bo. 31Ho húkoyie n'arijab ariŋes Jáyi jite Atambatun, abe n'aŋ'awunuun buroon bondu fe áriiwutiyen. 32---Árimoomi naane kaahaaw keefamut, bare atum'árikoleyi, ábuki ho hutoofe Atambatun n'awunuun jáyi joone. 33Arijoohen ebaj yeenuun fe, abe n'árisik sírirem su arisarah keebajut ku. Arirok bikalfe béebujaariit, arikuukan ebaj t'etiir, t'aamo du et'étowuto hikee-kee. Búkuw bu iti bíyini kareeŋu yo, busobit bu iti bíyini kábuju yo. 34Ábuki t'ebaj íiwe eemo du, toko yooŋ t'ehel íiwe eja fu káyemi. 35---Árisiimein kiŋañjo koonuun ariwasan, abe n'aririf sijaaŋana soonuun. 36Árihin naane eroka keeemo ti kanahan ate enuuf i eeje bite biseño. Ni kariiko kaanuku af'abin áreeŋin abe n'akoŋkoŋan kep, n'iŋi káfeŋgino. 37Atoof t'eroka yendu kane áreeŋin, n'áŋaabeiniin ti káheeline káw! Iisokuun bifeeneŋ bu: o biŋañjo, éehiniin keeriiko, abe n'asaaniin keeñoofo. 38N'afin abin nu huhuk, man yooŋ ho káabaaŋein, abe n'áŋaabeiniin ti káheeline káw, atoof yooŋ tu boko! 39Árimeyi bonde: kane ate enuuf i ámeyi yéeni yiin ewahatu y'ákuw u aware fu bibin, at'awaso hikee éeyoosein t'enuuf yeene. 40Aruun yooŋ arifare, ábuki Añi ute Húŋgowulan hu bibin t'ewahatu y'ariyinoorut i. 41Piyeer n'aane Yesu: ---Anahaan u, báhamin b'a̱kolofane bee, uni eriboora íiwe barebare k'a̱soke fu bo, man yooŋ ésuk i ereyi? 42Anahaan u n'aane: ---Náami aañ aamo fu aroka eejoŋoore u, abe n'áwesinato yooŋ? O aamo fu an u a ate enuuf i asaane u bujukar bite enuuf i, abe n'asoko yooŋ kaanuku aŋ'abin awun bakaaku eroka buhuŋ booniin keeñoofo kane ewahatu i ereeŋ. 43Atoof t'aroka ondu kane ate enuuf i ábatikein, n'áŋaabeino tu burok b'asaano bu! 44Iisokuun bifeeneŋ bu: ate enuuf i kasaano yooŋ buroon b'áyekie bu fe aŋ'ajukaro bo. 45Bare aroka ondu af'ayinoor n'aane: «Jaa, ate enuuf i ahaŋa fu bífiyeina», n'ajok eroka i fe háyine hu ni haare hu ámiñ, abe buroko hiriy taŋ n'éwusan, 46ate enuuf i bíbatikeina hunak h'aroka ondu ayinoorut, n'ewahatu y'ámeyiit. Akina kajoŋoorano ásuf, naane kéejamaariit ku t'Atambatun ii káhinee. 47«Aroka éemeyie doon d'ate enuuf i ámaŋie du, abe afareit, áhinut yooŋ doon d'ate enuuf i ámaŋie du, o kasubenee enio ejam. 48Bare aroka éemeyiit doon d'ate enuuf i ámaŋie du, abe n'áhin buroon beejare n'ámiñee, o kasubenee diŋgilis barebare. An eewunee dómbokun, o kákandijenee yooŋ dómbokun; abe an eesaanee dómbokun kanaŋu, o kákandijenee yooŋ ahaŋee. 49---Ibinabin káfiiten sineemak t'etaam i, abe tu kúuma ku bare sujoka! 50Iwareewar kaboste, abe ehelam ebebut tuf, ajendan káyemi kíhinee! 51Kame aŋ'ariene kaajamoor k'ibine fu ne ko t'etaam ye? Aaa fu! Káwaajinoor k'ibine fu ne ko. 52Áfiitin ti hahiye, butoŋ bite bakan kaamo hutok káwaajinoor; bákahaaji katoofoor, kéetaañioor ni bákasuba ku. 53Faaf kátaañioor n'ahaawa oone, anaare n'ásuŋgute oone, anaare yooŋ n'anaare ite añio. 54Yesu n'asooñ aane hahooja hu: ---Etiir i ef'ébaaniin inde káajuŋeey, n'aŋ'arisoŋk beene: «Yo kanubu», abe bo yooŋ ifi bibaj. 55Eyam i n'efin ésiiŋein eke eraab, n'aŋ'ariene: «To kásufu», abe bo yooŋ ifi bibaj. 56Ñatuuk ñondu! Aŋ'arijondoman tu bufor bu n'etaam i, n'aŋ'árinandin beeware bu kabaju. Náami iŋi naŋ n'ariyinaat fu kánandin bite bu hahiye? 57---Iŋi naŋ n'áriyinooraariit fu ariijuk beejake b'ariware bu káhinu aruun kumuumuun? 58An af'aane eeja n'awe keejoonanuun, a̱tuumen kep aruun ti bija bu á̱ahin ariijamoor béetib. Káhinaate ii, an u kañakii aja asaan ajoonana u, ajoonana u n'ásiki asaan esulaan i, abe esulaan i n'iŋi kajoki kakul. 59Abe íñje isok fee n'awe: at'á̱nuutin hikee t'ekulu i, a̱jendan kajaamu bija t'érirem eraan i tej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\