LUK 13

1Kóŋkeyin, n'abaj bakaake keebine ti Yesu, keesoko naane Pilat abine i aboñ bakan keeyool bakaake bakate Gálile, boko ti káhinu kaasarah. 2Yesu n'aaniin: ---Butum aŋ'ariene naane bakate ku Gálile bokondu kajuke i kúnuur kondu, aamo fu kahaŋahaŋ bakaniin bakaaku bakate ku Gálile káyemi ehoofoora? 3Aaa! Bare íñje isok fee n'aruun: afut'ariwatanooro wuhoofoor woonuun, aruun yooŋ kaketu arireyi fe. 4Abe sumoŋu nu hutok ni bákahaaji ku k'enuuf yeeliite-liite i yite i Silowe eneye ku tu boko, aŋ'ariene boko kahaŋe bakaaku keekine ku Serusalem fe káyemi ehoofoora? 5Aaa! Bare íñje isok fee n'aruun: afut'ariwatanooro wuhoofoor woonuun, aruun yooŋ kaketu arireyi fe. 6Yesu n'asooñ asokiin beekolofanee bonde: ---Nífigiye númoomi t'etool ite ake ániine. N'aŋ'aja kaanuku éehinin ti miriyaay mu, bare ájukaariit toko doon fe. 7Náami eeene an u aa arok t'etool yeene: «A̱juk fee, abajee hahiyu simit síhaaji, iŋ'ibin diye kaanuku íihinin ti miriyaay mite nífigiye nondu, bare íjukaariit doon fe. A̱fiit no! Neesiiŋo diyu abe nibajut éñjeriŋ?» 8Bare aroka u n'aano: «A̱fin a̱was no iyu emit yende. Íñje kájusu hikaŋa hite te no, íihin toko báyiyenaay. 9Mánoman n'uŋu nubuk bulay. Arko ho hunooto, n'aŋ'a̱sok neefiitee.» 10Hike hunak t'erimaas ite Esuwif i, Yesu n'áyemi ti kaliiken ésuk i ti báalawum booniin. 11Ake anaare éetime ámoomi toko. Erab ejokojok, ebaja te o simit sumoŋu nu hutok ni síhaaji. Étumbatumba éŋuuhoo, ayinaat bisiiŋo ajoŋoor. 12Hi Yesu ajuko hu, n'aruwo abe n'aano: ---Waay, a̱yiha ti kátimu kúuwe. 13N'ásit sumoŋio te o, toko-toko yooŋ anaare u n'ásaarino, abe n'áyemi ti kasokoroor Atambatun. 14Bare aseef ite báalawum bu n'ayiŋat ti Yesu naane áhine i anaare u éekoyi t'erimaas i. Náami eeene ésuk i: ---Úbajabaj kunak keemo hutok ni hifeeneŋ k'úyinie karoku te ko. Aribin te ko wúsomut woonuun weenuutanee, bare t'érimaasiit! 15Anahaan u n'ásafino aano: ---Ñatuuk ñondu! Eeman t'erimaas i, arireyi fe huruw aŋ'ájendin hikat hoone ho tu buhoofooro, eeja éehujan ho, man yooŋ embam yeene? 16Anaare onde eeemo u ite tu noota nite Aburaham, abe Setani afaakofaak simit sumoŋu nu hutok ni síhaaji lám, awarutee kájendin t'erimaas i? 17Hi Yesu ásafine hii, enatoora yeene ni kátumb kafuño naane. Bare hahooja hu hireyi fe ni kakontaan naane uŋu buroon béewarie bii bamb'áhin. 18Yesu n'aaniin: ---Ne naŋ ni Jáyi jite Atambatun junokoore fu? Te naŋ fíya t'íyinie fu kaliiku jo? 19Júmoomi naane afeeneŋ ti sinawaay site emutard, a an ayite eenawo t'etool yeene. O kahaatu areeŋ nunukanuk, abe bilele bu n'iŋi bibin béewuul ti biland boone. 20Yesu n'asooñ aane: ---Te naŋ fíya t'íyinie fu kaliiku Jáyi jite Atambatun? 21Júmoomi naane élefir, y'anaare ásike éegiilool n'éfariŋ ti hibeñuwar heehooje ayak abin áami ereyi fe ékundufuloolaa. 22Yesu n'abin áyemi ti bija Serusalem, n'aŋ'asiiŋo tu búsuk bu ni mikinu mu aŋ'aliiken ésuk i mite m'Atambatun. 23Ake n'ákandijeno aano: ---Anahaan u, náami bakan keefamut taŋ kaja fu kafaku? Yesu n'aaniin kareyi fe: 24---Ariŋes man n'ariŋaas ti karuŋ keeyiite ku; ábuki íñje isok fee n'aruun: keehooje kaŋesu buyooso abe iti káyini. 25«Ate enuuf i af'abin arito abe n'akul karuŋ ku, aruun káyemi tíyaŋ. Aruun kakoŋkoŋan, abe n'aŋ'ariene: "Anahaan u, Anahaan u, á̱feŋgin uni!" Bare akina kásafinuun aanuun: "Ímeyiit t'árinuutina du!" 26Náami aruun kaanio: "Úñoofañoofo abe n'úhujo t'afeeneŋ; a̱liikenaliiken yooŋ ésuk i mite m'Atambatun ti sifiñjan site s'uni." 27O kabatikan aanuun: "Iŋ'eenuun ímeyiit t'árinuutina du. Arikambam, aruun kaŋk'árihin wuhoofoor!" 28Aruun kayiyu toko, abe n'aritakooro wuŋaan iŋi kayiŋat taŋ kane áriheelin ti sifaafuun Aburahamiin, n'Isak, ni Sakob, n'eyiŋana yite Atambatun fe ti Jáyi joone, abe aruun n'arikulee tíyaŋ! 29Ésuk i kánuutina tánotan fe t'etaam ye, abe n'iŋi kariiko keeñoofo t'afeeneŋ ti Jáyi jite Atambatun. 30Náami bakaake ti keeemo ku hahiye eraan i káyemi étiyar i, abe bakaake ti keeemo ku hahiye étiyar i káyemi eraan i.» 31T'ewahatu yendu, bakaake t'Efarisiyeŋ i ni kátofin bibin ti Yesu abe ni kaano: ---A̱warawar kanuutu beebe a̱aja tike tiŋ, ábuki Erod ondu ti kaŋesu kaanuku eeyooli. 32Yesu n'aaniin: ---Arija ariene amulool ondu: «Íñj'endu ti kákutoor sirab, n'iritan yooŋ bakan kéesomute úmiye nu kuwaatu, abe hunak híhaajiyan hu n'iŋ'ihaban burok búuma.» 33Bare iwarawar kayuunu úmiye, nu kuwaatu, nu kuwaataabare, ábuki ayiŋana ite Atambatun awarutee kayoolu tike tiŋ t'awayee ni Serusalem. 34«Yéeh, aruun bakate ku Serusalem, aruun kaŋk'ariyool eyiŋana yite Atambatun, abe kaŋk'áboñin t'aruun, n'árimiñiin nu bujuju kaket! Kuhooja teereŋ k'ímaŋie ku kakuukanuun naane emañjuk aa ákumbalool bufuw boone ni síbend soone, náami bare árimaŋiit! 35Hahiyu aruun kawasiee ni hikinu hoonuun. Íñje isok fee n'aruun: ariroŋut káheelin t'íñje bija hunak h'arija hu kaanu: "Atambatun ásoniyan an eebin u tu huruwu hite Atemit!"»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\