LUK 14

1Tu hunak hite erimaas ite Esuwif i, Yesu n'aja ti karuwo buñoofo, t'enuuf ite ake t'eseef ite Efarisiyeŋ i. Kéeyemie ku toko fe, ñíkiniin ti Yesu kaanuku keejuk naane aja i. 2Ake ániine ámoomi toko hágila Yesu, abe asiiŋanasiiŋan. 3Yesu n'aane émuse yite Eluwa yite Moyis, n'Efarisiyeŋ i: ---Naŋ n'Eluwa yite y'úne esoke fu? Man úyinooni karitan t'erimaas i an éesomute, man yooŋ bayi? 4Bare ni kakoowan kem, kásafinuto. Yesu n'ajok an éesomute u, n'aritano éekoyi abe n'aano ayeet. 5Ahaban n'aaniin: ---Aañ t'aruun, kane arko añio aneye t'ésaabun, man yooŋ hikat hoone, at'amoken éenuutanno, man yooŋ hikat hu, hutoof t'erimaas i? 6Bare kayinaato kásafin ti b'asoke bii. 7Yesu n'ajuk naane keeruwee ku buñoofo bu ii kaŋes biriiko ni sifaaf su. Náami éehaminiin akolofan aane: 8---An af'aruwi bite biseño, buñoofo bu ifi bireeŋ, atum'a̱ja a̱riiko ni sifaaf su. Maske abajeebaj toko ti bakan keeruwee ku an ómbokun eehaŋi, 9abe an eeruwuun u buñoofo bu t'ésubauun n'aŋ'ajendan bibin eeeni: «A̱rito diyu an onde eeriiko.» Náami awe birito nu bufuño, a̱aja a̱riiko ni kiŋgilij ku. 10Aaa! Af'a̱ruwee bite buñoofo, a̱ja a̱riiko ni biñi bu. Ate enuuf i af'áyoosein, n'aŋ'aani: «Óom, a̱bin a̱ariiko diye ni sifaaf su.» N'aŋ'áami fu átumba ánikani ti bakaaku fe keeruwee ku buñoofo bu. 11Ábuki an fe eeyitooree, o kawananee, abe an eewananooree, o kayitiee. 12Yesu n'aane an eeruwo u buñoofo bu: ---Af'a̱ñun bakan ejiniŋga man yooŋ éhijiima, atum'a̱ruw bákawiyi, man yooŋ bakatii, nu ñubuke ñúuwe, bija kusaanum k'arikinoore ku fe. Ábuki n'iŋi kabin kañuni yooŋ, kéegalini naane á̱hiniin i. 13Af'a̱baj t'awe hiriy, a̱ruw keebajut ku, ni keeyinaat ku bija, ni kéetime ku, ni kéefuume ku. 14Iti káyinii kágalin, bare Atambatun kásoniyani, abe akina kágalini kane kéejeŋgino ku káritein t'eket i. 15Ake ti kéeyemie ku toko tu buñoofo bu ajama kirim kondu kite ku Yesu, n'aano: ---Atoof t'an eeja u buñoofo ti Jáyi jite Atambatun! 16Yesu n'ásafino aano: ---Abajeebaj ake ániine eeñune, abe n'aruw keehooje bite hiriy hu. 17Buñoofo bu bireeŋa, n'aboñ aroka oone aano aja aane bakan keeruwee ku: «Aribin, afaree fe.» 18Bare kareyi fe ni kakuuso ti bike. Átiyar u n'aane aroka u: «Ijoohenajoohen hitaaŋaat, abe iwarawar bija kájukina ho. A̱reeŋ, n'a̱ano abaalam.» 19Ake n'aane aroka u: «Íjoohennojoohenn kikat keemo sumoŋu kite buwañ, abe iija ijuk man kúnooni. A̱reeŋ, n'a̱ano abaalam.» 20Ake n'aane aroka u: «Afiyeitee naane íyoosanna i anaar'am; ho híkinineŋe fu iyinaat bibin.» 21Aroka u n'abatuko bija t'an éeboñino u, abe n'asoko naane bakaaku kásafino i fe. Ate enuuf i n'átumb ayiŋat naane abe n'aane aroka oone: «A̱ja ahil jab ti sifiñjan su, nu búhuhu bite ti hikinu hu, abe n'a̱binam ni keebajut ku, ni keeyinaat ku bija, ni kéefuume ku, ni kéetime ku.» 22Diŋgilis kep náami aroka u ábatikeino abe n'aane ate enuuf i: «Íhinahin naane a̱soke i, bare enuuf i ehoojoorut.» 23Náami ate enuuf i eeene aroka u: «A̱ja ti ñítim ñeejose ñu, aŋ'a̱kototoor ñisiisu ñu, abe n'a̱noŋkooran ésuk i keebin kéeyoosein t'íñje man enuuf íima n'ehooj. 24Íñje isok fee n'aruun: mayet afeeneŋ ti keejabe ku karuwee ayak buñoofo ti hiriy hu!» 25Bakan keehooje-hooj ni kariboor ni Yesu. N'aweteko abe n'aaniin: 26---An eebine t'íñje, ayinaat káyemi ariboora úuma t'ámaŋiitam ahaŋ naane ámaŋie i faafo, n'íñaayo, n'anaar'o, ni bakañio, ni bakat'o, ni bákaniino, ámaŋiitam yooŋ ahaŋ naane ámaŋie i hikawo. 27An eekandeit ekuruwa yeene abe n'áseinam ti hiñaawu, ayinaat káyemi ariboora úuma. 28Ake t'aruun af'ámaŋi kasiiŋan enuuf, eeman aŋ'ajab ariiko eeñaŋoor, eejuk butumbuŋ b'aware fu kanuutan ti sírirem, enuuf i yeehooj? 29Káhinaate ii, af'ajab kunut ku abe areeŋanut, keeyak ku kajuku fe kásuwio, 30abe n'iŋi kaane: «Áyin ondu ajaba kunut ku, abe yooŋ ayinaat kahoojan!» 31Man yooŋ kikinu kúsuba keeware kayawoor; áyi ite hikinu honde kajab ariiko eejuk man akina káyini, n'esulaan yeene, katiiku ni bakate ku aau áyi keehaŋiin ku tu kúsuba. 32Af'ajuk kaanuku at'áyini, n'aŋ'aboñ bakan t'áwiyo, o káaroŋin t'akambe, keejamoor ti hirim hifeeneŋ, káasuumaay keebaj. 33Yesu n'asooñ aane: ---Náami an t'aruun ayinaat káyemi ariboora úuma kane arko áwuŋgut hiñaawu doon d'abaje du fe. 34---Misis ajakajak. Bare ifi mija ayak abin áami míneenia, iŋkut mijam, buŋ bu muwaree fu káhinu meesooñ meejam? 35Iti mijak t'etaam i, iti mijak yooŋ ti báyiyenaay; mo káfiitenee. Arko aribajabaj wúkondin, árinandin naŋ n'isoke fu!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\