LUK 19

1Yesu ayoosaa Seriko, n'ajumban kaanuku eeyuun. 2Náami abajeebaj bo ake ániine iŋi kaano Sase. Boko kaamo fu eseef ite kiŋki kasa búhal bu, abe husaanum. 3N'aŋes kaanuku man n'ajuk aañ aamo fu Yesu, bare ayinaat, ábuki átematemi, abe ésuk i ehoojahooj. 4Náami eetey hágila, abe n'asiro ti nike nunukanuk kaanuku eejuk Yesu, ábuki toko t'ayak fu kaŋaasu. 5Yesu areeŋa toko, n'ayit ñíkino abe n'aano: ---Sase, a̱moken á̱awanein, ábuki iwarawar kawanan t'awe úmiye. 6Sase n'amoken éewanein, abe n'ajok Yesu áwari t'enuuf te o. 7Ésuk i kajuka bondu, ni káŋuŋunoor kaane: ---Áyin onde aja awanan sum t'ahoofoora! 8Sase n'arito abe n'aane Anahaan u: ---Ámuse u, íñje kásiku ebaj íima íruboor t'etut, abe n'isaan eke efej keebajut ku. Abe an i ibuute yooŋ íisik te o sírirem, íñje kágalino areeŋ kibaakiir. 9Yesu n'aano: ---Atambatun afakana úmiye butoŋ bonde aŋarkeyi naane ániine onde ite yooŋ tu hubukandin hite Aburaham. 10Ábuki Añi ute Húŋgowulan hu abinabin kaŋesu bakan kéetowutee ku, abe n'afakaniin. 11Yesu n'asooñ asok kéeyemie ku ti bajamatan boone beekolofanee bonde, ábuki naane aamo i alohena Serusalem, n'iŋi kaane man Atambatun kasiiŋan memee Jáyi joone. 12Bonde b'asokiin bu: ---Abajeebaj ake ániine, an ómbokun ti hikinu hooniin. N'abin áyemi ti bija t'ésuk yeekambe kaanuku kéehino bo áyi, abe n'ábatikein. 13Bala aja, n'aruw bakan kaamo sumoŋu t'eroka yeene, eesaaniin huruw kaawiit kite sírirem seefame abe n'aaniin: «Árisik sírirem sondu ariirok ayak abin áami íbatikeino.» 14Bare bakate t'ésuk yeeniin kahuufohuuf; ni kaboñ bakan keesao ti hiñaawu kaanuku keereeŋ ni kasok bonde: «Írimaŋiit ániine ondu áyemi áyi ite uni.» 15«H'aamo hu káhino áyi kahaban, ániine u n'áyeetin. N'aruw eroka i k'asaane ku sírirem su, eejuk butumbuŋ bi kabaje fu. 16Átiyar u n'abin abe n'aane: "Maan, kaawiit kite sírirem su k'a̱saanam ku kubukoora weemo sumoŋu." 17Áyi u n'aano: "Iyu kep, awe aroka eejake. Makamu á̱jubajub tu buroon biŋgilis bonde, íñje káhinii á̱ayemi aseef ite kikinu sumoŋu." 18«Ásooboriyan u n'abin abe n'aane: "Maan, kaawiit kite sírirem su k'a̱saanam ku kubukoora weemo hutok." 19Áyi u n'aano: "Awe, íñje káhinii á̱ayemi aseef ite kikinu keemo hutok." 20«Ake n'abin abe n'aane: "Maan, kaawiit kite sírirem su k'a̱saanam ku konde; ínuusanuus ko t'eres. 21Íkoleyikoleyi ábuki a̱toofut. Áweiit a̱noŋke á̱asuwat ebaj íiwe, abe aŋ'á̱hotukan doon d'a̱wañut." 22Áyi u n'aano: "Añek ondu, íñje yooŋ kajoonani ti kirim kondu k'a̱noŋke ku a̱asok. A̱fiyafiya á̱meyi kaanuku itoofut, ínoŋkaariit íisuwat ebaj íima, abe iŋ'íhotukan doon d'iwañut. 23Náami iŋi naŋ n'a̱yoosanut fu sírirem súuma ti síyinie du kabukoor? Tiŋkan yéeni h'íbatikeina hee, n'iŋ'ihaŋ kabaju diyu." 24Ahaban, n'aane kéeyemie ku toko: "Ariram kaawiit kite sírirem su k'isaano ku, abe n'arisaan ko aau eebaje u wuwiit wu sumoŋu wu." 25Ni kaano: "Maan, aheeka fu eebaj weemo sumoŋu!" 26N'aaniin: "Íñje isok fee n'aruun: an eebaje, o káwutiyenee ahaŋ doon d'abaje du. Bare an éetumbut u abaj, humuum diŋgiŋgilis d'abaje du karamiee. 27N'afin áami enatoora íima keeteñekee ku kaanuku íiyemi áyi ooniin, aribin nu boko diye, abe n'ariyooliin tu buhooŋiam."» 28Yesu asoka bondu ahaban, n'ágilan hahooja hu keeja Serusalem. 29H'areeŋe hu inde kikinu kite Befase ni Betani, kaagoroor ni hirij hite Ñúolifiye ñu, n'aboñ bákasuba t'eriboora yeene hágila. 30N'aaniin: ---Arija ti hikinu hondu heeemo hii hágilauun. Af'ariyooso te ho kep, aruun kajuku ambam t'akobee, abe an ámusut birabo te o. Árijendino, abe n'aribin ne o. 31Ake af'ákandijenuun aanuun: «Áriijendin ambam ondu iŋi naŋ?», arieno: «Anahaan u asawulosawulo.» 32Keeboñee ku ni kaja. Kareeŋ ni kaŋaabo bo naane ti Yesu asokiin du. 33Bokondu ti kájendin kite ambam u, bakate te o ni kaaniin: ---Áriijendin ambam ondu iŋi naŋ? 34Ni kásafiniin kaaniin: ---Anahaan u asawulosawulo. 35Abe ni kaja ne o bija ti Yesu. Ni kanuutan bífartuus booniin kanaŋ t'ambam u, abe ni káyokunan Yesu eerabo te o. 36O ti bija bu, bakaake yooŋ n'iŋi katan bífartuus booniin ti bítim bu. 37Boko kalohen fii Serusalem, káruuŋein bítim bite hirij hite Ñúolifiye ñu, hahooja hite eriboora i fe kikawiin nu kutoof. N'iŋi kasokoroor Atambatun kataŋk uŋu buroon bi kajuke bu beehaŋiin bu kikaw. 38N'iŋi kaane: «Atambatun ásoniyan áyi u eebin ii tu huruwu hite Atemit! Káasuumaay kibaj t'etiir bufor bu, abe n'únikan Atambatun!» 39Bakaake t'Efarisiyeŋ i kéeyemie ku toko ti hahooja hu ni kaane Yesu: ---Ámuse u, a̱kamoor t'eriboora íiwe keekoowan. 40Yesu n'ásafiniin aaniin: ---Íñje isok fee n'aruun: ifi kakoowan, humuum bujuju bu kataŋku! 41Hi Yesu ahaŋe hu kalohen hikinu hu, aŋ'ajuk ho, n'asaboor te ho 42aŋ'aane: ---Kane arko fu yéeni awe á̱meyie fu úmiye naŋ níyinii fu kawunu káasuumaay! Bare hahiye, a̱yinaat bo kajuku! 43Ábuki kunak bibin, enatoora íiwe kaŋolooli fe, boko kasiisii, abe ni káyooseini. 44Boko kábujaroori fe, awe ni bakañii keekine ku t'awe. Kiñaan kúuwe, iti kawasi sujuju súsuba seelaŋgatanoolee, ábuki h'Atambatun abine hu kafakan kúuwe, a̱keetanuto! 45Yesu n'ayooso ti haanas hu t'Enuuf ite Atambatun, abe n'áyemi toko ti kákutoor éjulaata i. 46N'aaniin: ---Busokeesok ti Míkiñjin mu kaanuku Atambatun aane: «Enuuf íima káyemi báalawum.» Bare aruun árihina yo báanuuseima bite búkuw! 47Húnakonak fe, n'aŋ'aliiken ésuk i t'Enuuf ite Atambatun. Eseef ite esaraha i, n'émuse yite Eluwa yite Moyis, ni bakan kómbokun ku ni kaŋes naane kaja i káhinu kaanuku man ni kayoolo. 48Bare kámeyiit naane kaja i, ábuki ésuk i fe eŋ'ejamatano kep.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\