LUK 2

1Kóŋkeyin, Ogist áyi ómbokun eeemo u Rom, n'aane bakate búsuk beejame bu te o fe káhin kuruwu kooniin keekiñjee. 2Hítiyar dók bondu ni bibaj, abe kóŋkeyin Kiriñus áyemie fu águwernoor ite ésuk i yiyi kaane Siri. 3Náami huruw fe aŋ'a̱ja ti hikinu húuwe t'á̱nuutina du, huruwu húuwe heekiñjee bo. 4Siseef n'anuut t'ésuk ite Nasaret yeeemo i ti Gálile, n'aja t'eke ésuk ite Súde eŋ'eenee Betelehem. Bo b'áyi u Dafit abukee fu, abe Siseef ite tu hubukandin hoone. 5N'aja bo n'asibaro Mari kaanuku keekiñj kuruwu kooniin. Mari áyemiit fuufio. 6Bokondu bo Betelehem, náami hunak hoone hite bíyihino bu hireeŋa. 7N'abaj añi ahaawa, añio átiyar. N'ásik kires éekumbaloolo, abe n'ahurusano ti kásiima, ábuki kareyit t'enuuf i t'emoosoora i tindi kawanan. 8Abajeebaj t'ésuk yendu bakaake burokiin jíhaaw síkarniina. Iŋi kaŋot tu wujiŋ wu keejukar kaahaaw kooniin. 9Ake amalaka ite Atemit n'áŋaasin tu boko. Meejaaŋe mite Atemit ni mijaaŋan toko fe. Náami kákoleyia dómbokun. 10Bare amalaka u n'aaniin: ---Atum'árikoleyi, ábuki ibinuunbin ni hirim heetoofe, heeyak kákinineŋ ésuk i fe kikawiin nu kutoof: 11Afakana oonuun abukee úmiye ti hikinu hu ti Dafit ákinaanie du. O aamo fu Kiris, Anahaan u. 12Iye a arija fu kámeyi kaanuku b'isokuun bu bite toko: aruun kajuku alekej i kákumbaloole ni kires, abe n'ahurusanee ti kásiima. 13Kaja kajuku, náami emalaka yite t'etiir bokondu naane iyu úkaan n'áwiyo amalaka, iŋi kasokoroor Atambatun kaane: 14«Atambatun eeemo u t'etiir-t'etiir ánikanee, abe káasuumaay koone nu kuwunee bakan keetoofo ku t'etaam ye!» 15H'aamo hu emalaka i kawasiin toko keebatuko t'etiir bufor bu, ehaawa yite síkarniina su ni kaanoor: ---Úja kame bija Betelehem núujuk beebaje bu, b'Atemit áhine bee núumeyi. 16Ni kamoken keeja. Ni kaŋes ayak abin áami kajuka Mari ni Siseef, n'alekej u ti kásiima ku t'ahurusanee. 17Hi kajuko hu kahaban, ni kasok b'amalaka u asokiin bu fe t'añi ondu. 18Keejame ku kirim kite ehaawa yite síkarniina su ni kajahale dómbokun. 19Bare Mari n'anaŋ bondu fe ti hikawo, aŋ'anoŋk eeyinoor bo. 20Abe ehaawa i ni kabatuko ti kánikan Atambatun, abe ni kasokorooro iŋi bi kajame bu, abe ni kajuk yooŋ ni ñíkiniin. Ábuki naane amalaka u asokiin i, iyu yooŋ i bibaje fu. 21H'añi u abaje hu kunak hutok ni kíhaaji, areeŋa kateyanee karam, ni karuwo Yesu naane amalaka u afiye i asok t'íñaayo asaoorut har hu. 22H'aamo hu kunak kite ku Mari kihabanaa, butum asuuja, ni kawar káhinu akina ni Siseef kaasarah k'Eluwa yite Moyis esoke ku. Náami keeja ni Yesu bija Serusalem kaanuku éekajinee bija t'Atemit, 23naane bikiñjee i t'Eluwa yite Atemit. Eenaan: «Aneemak ite ehaawa i tu butoŋ bifeeneŋ, n'enuk yeeniin yeeja i kajabu ebukee éyiine, kákajinee bija t'Atemit.» 24Ni káhin yooŋ kaasarah ku naane t'Eluwa yite Atemit esoke du. Eenaan: «Sifiririŋ súsuba, man yooŋ múleebaan músuba.» 25Náami abajeebaj Serusalem ake ániine huruwu hoone Simiyoŋ. Ániine ondu ite bifeeneŋ, abe ájeŋginajeŋgin Atambatun. Ámoomi ti kanahan an eeja u kafakan Israyel. Búwejet Beenabe bu búmoomi ne o, 26abe búwufoorowufoor kaanuku at'aket t'ajukut Afakana u a Atambatun asoke u aane o káboñina. 27Búwejet Beenabe bu ni bitiŋgo eeja t'Enuuf ite Atambatun. H'aamo hu faaf ite Yesu n'íñaayo kabina n'añi ooniin kaanuku kéehino naane t'Eluwa i esoke du, 28Simiyoŋ n'ayito tu sumoŋio, abe n'asokoroor Atambatun aane: 29---Atemit, hahiyu b'a̱soke bu bibaja: á̱yinooniam kawasu, íñje ásukateen úuwe, iiket ti káasuumaay. 30Ábuki ítumba ijuk ni ñíkinam Afakana u 31a a̱faree u kaanuku kúŋgowulan ku fe keejuko. 32O aamo fu meejaaŋe meeja mu kajaaŋan biheet bu bireyi fe, abe akina kákinineŋ Israyel bakan kúuwe ni kánikanee. 33Faaf ite Yesu n'íñaayo ni kajahale dómbokun ti bi Simiyoŋ asoke bii t'añi u. 34Simiyoŋ n'ásoniyaniin, abe n'aane Mari íñaay ite Yesu: ---Atambatun ajifanajifan añi onde kaanuku eebin eeneyan bakan keehooje t'Israyel, abe n'aritan bakan keehooje. O káyemi báaluwenum bite Atambatun, bare ésuk i biteñekoo. 35Akina kasoku mijiniŋga raŋgaw béenuusee bu tu ñúwejet ñite bakan keehooje. N'afin áami awe íñaayo, awe kabaju káseñji kómbokun, anokoor kite kábura kiyayi kiŋaas. 36Abajeebaj ake anaare eehaane, ayiŋana ite Atambatun, huruwu hoone Aana. Faafo Fanuwel ite tu hubukandin hite Aser. H'anaare ondu aseñee hu, abaja t'áyino simit hutok nu súsuba, 37ániine u n'aket. N'aja ayak abin áami abaja simit bakan bakabaakiir ni sibaakiir. Áwasaariit t'Enuuf ite Atambatun. Aŋ'awoor káajiim ni kaajiŋgan, abe n'alaw eesokoroor Atambatun. 38N'ahaŋ áreeŋin t'ewahatu yendu ti káyemie du. N'aŋ'aane Atambatun eyeehen, abe n'aŋ'asok bite bu añi u ésuk i fe kéeyemie ku ti kanahan ku kaanuku Atambatun eefakan Serusalem. 39H'aamo hu Siseef ni Mari káhina naane Eluwa yite Atemit esoke i kahaban, ni kabatuko n'añi u bija t'ésuk yeeniin Nasaret, yeeemo i ti Gálile. 40Añi u ti kahaatu kep, ti kahaŋu yooŋ búwesinato, abe Atambatun n'ásoniyano. 41Emit-mit fe, kane efeet ite Kánuutina ku Esipt ereeŋ, faaf ite Yesu n'íñaayo iŋi kaja Serusalem. 42Hi Yesu abaje hu simit sumoŋu nu súsuba, ni kaja ne o bite efeet i naane ti kafiya. 43Efeet i ehabanaa, faafo n'íñaayo ni kabatuko kayeet, ti kámeyiit kaanuku añi u áriikeinoriikein Serusalem. 44Iŋi kaane man Yesu ondu ni bakaniin ki kariboore ku. Náami keeja bújom tujon, abe ni káyemio ti hiŋes t'ebuke yeeniin ni bakaniin. 45Bare kajukuto, kasooñen ni kabatuko bija Serusalem ti kaŋesio kep. 46Hunak híhaajiyan hu, ni kajuko t'Enuuf ite Atambatun, t'ariikee n'émuse yite Esuwif i, o ti kajamataniin abe n'aŋ'ákandijeniin. 47Keejamo ku ti báhamin bu fe kajahalajahale tu búwesinato boone, ni másafinar moone. 48Hi faafoiin n'íñaayo kajuko hu, ni kajahale dómbokun. Íñaayo n'aano: ---Áñuumo, kame buŋ b'a̱sooñe fu á̱hin uni iye? Írikolakoleyi faa, íñje ni faafi. Írimoomii ti hiŋes. 49Yesu n'aaniin: ---Ariiŋesam iŋi naŋ? Árimeyiit kaanuku iwarawar káyemi t'enuuf ite Faafam? 50Bare kajokut naŋ n'asokiin fu. 51Náami Yesu eeriboor nu boko, keebatuko bija Nasaret. Aŋ'ájeŋginiin naane. Íñaayo n'anaŋ bondu fe ti hikawo. 52Yesu ti kahaatu kep, ti kahaŋu yooŋ búwesinato, abe n'atoof Atambatun n'ésuk i fe kéemeyio ku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\