LUK 20

1Hike hunak, Yesu n'áyemi t'Enuuf ite Atambatun ti kaliiken ésuk i Hirim Heetoofe hu. Eseef ite esaraha i, n'émuse yite Eluwa yite Moyis, ni sifaaf su ni káreeŋin 2abe ni kaano: ---A̱sok uni awe á̱tumbe fu á̱yemi aañ ayak á̱hin naane á̱hine i? Aañ yooŋ aani fu a̱bin á̱hin iyu? 3Yesu n'ásafiniin aaniin: ---Íñje yooŋ íikandijenuun bifeeneŋ. Arisokam: 4aañ aboñe fu Saaŋ kaboste ku? Man Atambatun, man yooŋ kúŋgowulan ku? 5Ni káyemi toko ti báhamin boko kumuumiin iŋi kaanoor: ---Uf'úeno: «Atambatun aboñe fu Saaŋ», n'aŋ'aane úne: «Kame iŋi naŋ n'áriyilenuto fu?» 6N'úfin úeno: «Kúŋgowulan ku», ésuk i ereyi fe kásiku bujuju keeyool úne, ábuki bukuuriinkuur kaanuku Saaŋ ayiŋana ite Atambatun. 7Náami keeene Yesu: ---Uni írimeyie an eeboño u kaboste ku? 8Yesu n'aaniin: ---Íñje yooŋ it'isokuun aañ aanam fu ibin íhin buroon bondu. 9Hunuut toko, Yesu n'asok hahooja hu beekolofanee bonde: ---Abajeebaj. Ake ániine abine áhin etool ite kireseŋ. N'aŋes eroka anaŋ toko kaanuku iŋi kabin káruboor ne o, abe n'aja kátuki kite bifiyo. 10Kireseŋ ku kilaaña, n'aboñ ake tu búsukateen boone t'eroka i kaanuku keesaano húrub hoone. Bare eroka i ni kajok ásukateen u kámiñ, abe ni kayeetano ti kasaanuto doon fe. 11N'asooñ aboñ ake ásukateen. Eroka i ni kámiño yooŋ, kálafatino, abe ni kayeetano ti kasaanuto doon fe. 12N'aŋk'aboñ ake áhaajiyan. Ondu ni kanufano, abe ni káfiiteno tíyaŋ etool i. 13Náami ate etool i n'ayinoor aane: «Buŋ fíya b'ija fu? Íñje kaboñu añi úuma i ímaŋie u. Mánoman boko kájeŋgino.» 14Bare h'eroka i kajuko hu, ni kaanoor: «Ondu aja fu bibin biŋeñeno n'etool i. Úyoolo, abe etool i n'eŋ'éyemi yite i úne.» 15Náami keeñakoo tíyaŋ etool i, abe ni kayoolo. Yesu n'ákandijeniin aaniin: ---Buŋ fíya b'ate etool i aja fu nu boko? 16Akina bibin, n'aŋ'ayool eroka yendu fe, abe n'aŋes bakaake anaŋ toko. H'ésuk i kajame hu bondu, ni kaane: ---Yala bondu itim bibaj! 17Bare Yesu n'áheeliniin abe n'aaniin: ---Ariyinoor fee tu bonde beesokee bu ti Míkiñjin mu. Meenaan: «Elaaliñj i y'enuta i káfiitene i yéeni, yo esooñe fu éyemi meeyane mite enuuf i.» 18An fe eeyak kaneyu t'elaaliñj yendu, o búbujarooro; n'efin eney t'an, yo kakusio. 19Émuse yite Eluwa yite Moyis, n'eseef ite esaraha i ni kaŋes kaanuku keejok Yesu t'ewahatu yendu, ábuki kámoomi kaanuku h'áhamine hii akolofan, boko k'asoke fu. Bare kákolakoleyi hahooja hu. 20Náami iŋi kajukaro kep. Ni kaŋes bakan keeboñiin kaanuku iŋi kabin karejiin. Bokondu ni káhin naane bakan keebaje káyilen kómbokun, abe n'iŋi kaŋes kabuutu Yesu. Kámaŋamaŋi kabaju húkuuseima keejoko kaja kasaan águwernoor u. 21Ni kákandijeno bonde kaano: ---Ámuse u, írimoomi kaanuku bamb'a̱sok ni bamb'a̱liiken ésuk i bite nu múniyo. Á̱koleyiit yooŋ an fe, ésuk i karare t'awe, ábuki á̱anaariit man an onde an ómbokun man yooŋ, abe aŋ'a̱liiken ésuk i múniyo mu ti bítim bite Atambatun. 22A̱sok uni fee, man uf'újaam áyi ómbokun eeemo u Rom búhal, n'uŋ'útin t'Eluwa yite Moyis, man yooŋ bayi? 23Bare Yesu n'ámeyi kaanuku ti kabuutio ti kaamo fii. N'aaniin: 24---Arisaanam fee érirem iijuk. Buhooŋu bonde t'érirem i bite bu aañ, nu huruwu hu? Ni kaano: ---Áyi ómbokun eeemo u Rom. 25Náami Yesu eeeniin: ---Yooh! Kame arijaam áyi ómbokun eeemo u Rom buroon b'akino bu, Atambatun yooŋ buroon boone. 26Kayinaato kajoku ti báhamin bamb'asok hágila ésuk i. Ni kajahale dómbokun ti hirim h'ásafiniin hu, kasooñen ni kakoowan kem. 27Bakaake t'Esaduseyeŋ i ni kabin kajuk Yesu. (Boko kaamo fu kiŋki kaane keekete ku karoŋut birito.) 28Ni kaano: ---Ámuse u, Moyis akiñjakiñj t'Eluwa i aane úne: «Ániine eesee af'aket t'abajut añi, at'o awarawar kasayi anaare u keebaj biñi, t'áami hahiyu bakate ku at'o eekete u.» 29Náami bare abajeebaj bakati kaamo hutok ni bákasuba. Aneemak u n'asa, abe n'aket ti kabajut añi. 30Ásooboriyan u n'áhaajiyan u ni kasa yooŋ anaare u. 31Kareyi fe hutok ni bákasuba ku mo mifeeneŋ mu; ni kaket ti kabajut biñi. 32Kaketa kahaban, anaare u yooŋ n'aket. 33Hunak hite bíriteina bu t'eket i, anaare u káyemi ite u aañ tu boko, makamu kareyi fe hutok ni bákasuba ku kasaosa? 34Yesu n'aaniin: ---Háyine hu ni haare hu bakate ku hahiye iŋi kaseño. 35Bare keejake ku k'Atambatun aja ku kaane kawarawar bíriteina t'eket i, keekin ti Jáyi jeebin ju, iti kaseño. 36It'iŋki káyini kaketu, ábuki buroŋ booniin káyemi naane bite emalaka i. Boko biñi bite Atambatun, ábuki káriteino t'eket i. 37Moyis áwufoorawufoor akuur but kaanuku keekete ku bíriteina. Ti kaawiit k'akiñje ku, tu busokee du iŋ'ite añoyi éeyelie u abe ásufeit, ajokajok Atemit naane «Atambatun ite Aburaham, n'Isak, ni Sakob.» 38Atambatun, akina Atambatun ite keeroŋe ku, bija ni keeenee ku boko kakete fe, ábuki te o, kúŋgowulan ku kareyi fe karoŋaroŋ. 39Bakaake t'émuse yite Eluwa yite Moyis ni kaano: ---Ámuse u, iyu kep naane á̱hamine i. 40Kasokasok iyu ábuki kakañenut iŋki kákandijeno bike. 41Yesu n'aaniin: ---Buŋ b'ésuk i kayino fu kasoku kaane Afakana u añi Dafit? 42Ábuki fu Dafit humuumo asokasok ti kaawiit kite Élookiin i aane: «Atemit aanaan Anahaan úuma: "A̱riiko inde baatosam 43ayak abin áami ikalaa enatoora íiwe tuus, awe á̱ayemi áyi u."» 44Dafit humuumo aŋ'aano «Anahaan u». Náami buŋ b'Afakana u ayino fu kasooñu áyemi añio? 45Hahooja hondu ti bajamatan boone, Yesu n'aane eriboora yeene: 46---Arinaŋ toko kikawuun t'émuse yite Eluwa yite Moyis. Iŋi kámaŋi kañaahoor nu wañ wéewarie, abe ni kámaŋi ésuk i eŋ'erito yeesaafiin ti sifiñjan su. Boko ifi kariiko hágila ti ñáalawum ñu, abe hiriy ni hibaj, boko ifi kajab kariiko keewun ésuk i. 47Iŋi kamer haare hu ki bákayiniin kakete ku, keeyit buroon booniin fe. Abe káyemi ti kalawu, n'iŋi kafiyo naane, t'abin aane boko kajake. Atambatun kaniju tu boko ahaŋ diyu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\