LUK 22

1Efeet ite Kumburu Kéehinaariitee ku Élefir, yiyi kaane efeet ite Kánuutina ku Esipt n'elohen. 2Eseef ite esaraha i, n'émuse yite Eluwa yite Moyis ni kaŋes naane kaja i kéeyini kayoolu Yesu t'an ámeyiit, ábuki kákolakoleyi ésuk i. 3Náami Setani ayoosaa tu Suda ii kaane Iskariyot, ake t'eriboora i sumoŋu ni bákasuba ku. 4Suda n'aja ajuk eseef ite esaraha i, n'eseef ite esulaan i kiŋki kajukar Enuuf ite Atambatun, keejamoor ti naane aja i kásiku Yesu asaaniin. 5Nu hútumb fu hutoofiin naane; ni kaano boko kawunio sírirem. 6Suda n'aaniin yooh. Náami eeŋes naane aja i káhinu éesik Yesu asaaniin t'ésuk i kámeyiit. 7Hunak hite efeet ite Kumburu Kéehinaariitee ku Élefir ni hireeŋ; iŋi kamoot te ho bimetek bu bija t'efeet ite Kánuutina ku Esipt. 8Yesu n'aboñ Piyeeriin ni Saaŋ aaniin: ---Arija arifare buñoofo bite b'úne bite efeet ite Kánuutina ku Esipt. 9Ni kaano: ---Diin t'á̱maŋie fu irifare bo? 10N'aaniin: ---Arija ti hikinu hu. Af'arireeŋ, aruun káfimboor n'ake ániine eesejee éndiis ite móhujo. Arisao ti hiñaawu bija t'enuuf i t'aja du buyooso, 11abe n'ariene ate te yo ámuse u aane esaal i yendu diin, ti kaja du káhinu efeet i, akina n'eriboora yeene? 12Abe n'aŋ'áwufooruun esaal yómbokun tu sunuuf sitiira su, káafareinee fe. Toko t'arija fu bifare buñoofo bite b'úne. 13Ni kaja. Kareeŋ, ni kaŋaabo buroon bu fe naane ti Yesu asokiin du. Náami keefare toko buñoofo booniin bite efeet i. 14Ewahatu yite buñoofo bu ereeŋa, Yesu n'epotor i ni kariiko buñoofo. 15N'aaniin: ---Áritumbut fu árimeyi naane ímaŋie i naane úñoofo ee t'afeeneŋ efeet ite Kánuutina ku Esipt, bala sílaam súuma síreeŋin! 16Ábuki íñje isok fee n'aruun: iroŋut hikee-kee kasooñu iñoofo t'efeet ite Kánuutina ku Esipt, ajendan yooŋ káyemi doon déekinineŋe du n'ebaj díhinee ti Jáyi jite Atambatun. 17Náami Yesu éesik ekot ite ébiñ, n'aane Atambatun eyeehen abe n'aane: ---Árisik, arisawoor áriihujo arireyi fe. 18Ábuki íñje isok fee n'aruun: áfiitin ti hahiye, iroŋut kasooñu íhujo ébiñ, ajendan yooŋ káyemi Atambatun asiiŋana Jáyi joone. 19Ahaban, n'ayit humburu abe n'aane Atambatun eyeehen. N'afiitar ho, abe n'asaan eriboora yeene ti kaaniiin: ---Diye eniam, yéesikee i esarahee Atambatun uŋu hoonuun hu. Aŋ'árihin iye kaanuku áriibaŋinaam. 20Kañoofaa kahaban, n'asaaniin yooŋ ekot ite ébiñ i ti kaaniiin: ---Diye ekot yéewufoore i kaajamoor kíyeni ku keeja ku kabaju t'etut Atambatun ni bakan koone, halan húuma heeja hu búyuuso uŋu hoonuun hu héekinineŋ. 21Bare fu arijuk: an eeja u kajoohen kúuma ondu t'efind ye! 22Múniyo, Añi ute Húŋgowulan hu kaketu naane t'Atambatun asoke du. Bare afin ayak buŋ kátaañi t'an ondu eeja u kajoohen koone! 23Náami eriboora i n'iŋi kákandijenoor toko kaanoor aañ fíya tu boko aja fu káhinu bondu? 24Eriboora i ni káyemi ti síjeeŋoor seeyane kaanuku kéemeyi aañ tu boko i kaware fu kajoku naane átiyar ooniin. 25Yesu n'aaniin: ---Bákayi ku tu búsuk bite kéemeyiit ku Atambatun iŋi káhihinoor ésuk i, abe eseef i iŋi kámaŋi ésuk i keeeniin «Ejukara Keejake». 26Bare bondu buwarut kabaju t'etutuun. An eehaŋe u t'aruun, awarawar káyemi naane araan u, abe aseef u, awarawar káyemi naane ásukateen. 27Aañ ahaŋe fu tu bokonde: an u i kahuŋe u eeñoofo, man yooŋ aroka oone? Eeman an u i kahuŋe u? Bare íñje t'aruun, ímoomi naane aroka u! 28Árifiitenutam íñje ti sílaam su. 29Naane Faafam asaanam i híyiaate hu, iyu yooŋ i isaan fu ho n'aruun. 30Úne buñoofo abe n'úhujo t'afeeneŋ ti Jáyi júuma, abe aruun biriiko ti biriikeey bite bákayi, áriiyemi eseef ite sunuuf site Israyel sumoŋu nu súsuba su. 31Yesu n'aane: ---Simoŋ, héyi? A̱naŋ toko hikawi: Atambatun awuna Setani bítim kaanuku eebin eeyoŋoŋanuun naane étiif aa ámiñee, t'áwaajinoor bajal bu n'eyotokaay i. 32Bare ilawalaw bija t'awe kaanuku atum'a̱raan káyilen ku t'íñje. Abe af'a̱bin á̱batikein t'íñje, a̱yaŋganan bakatii kikaw keehaŋ kayanu ti káyilen ku. 33Piyeer n'aano: ---Anahaan u, arko yooŋ keekulam n'awe, man yooŋ ni kayoolam n'awe, ifaraa. 34Yesu n'aano: ---Piyeer, iisoki bonde: úmiye, bala káajuloon ku kusok, awe kaanu á̱meyiitam kireeŋ kíhaaji. 35Abe Yesu n'aane eriboora yeene: ---H'ibine h'iboñuun, abe arijeit ni bikalfe, ni kisaakos, ni sikaku, abajeebaj dike doon deejahaluun? Ni kaano: ---Mayet. 36Abe n'aaniin: ---Hahiyu bare, an eebaje ekalfe aja ne yo; an yooŋ eebaje hisaakos aja ne ho; abe an eebajut kábura, awarawar kajoohen éfartuus yeene éejoohenn kike. 37Ábuki íñje isok fee n'aruun: bonde beesokee bu t'íñje ti Míkiñjin mu buwarawar kabaju. Meenaan: «Kajokojok ánukenoora.» Múniyo, beekiñjee bu t'íñje kabaju. 38Eriboora i ni kaano: ---Anahaan u, a̱juk, wúbura wonde wúsuba. N'aaniin: ---Afamee. 39Yesu n'ánuutin ti hikinu hu, abe n'aja ti hirij hite Ñúolifiye ñu naane aa afiy áhin. Eriboora yeene ni kasao ti hiñaawu. 40Areeŋa toko n'aaniin: ---Arilaw kaanuku man atum'ariney ti kaahoofoor. 41Abe n'atof akambiin diŋgilis, areeŋ simeetar butuman nu sumoŋu, n'asaaho éejiŋgitan abe n'alaw 42aane: ---Faafa, t'á̱maŋie, á̱hin ekot yendu yite sílaam su yeekambam. Káanukiiit á̱ahin beetoofam bu, bare á̱hin beetoofi bu. 43Náami amalaka ite t'etiir áŋaasino kaanuku eehaŋo kayaŋganan. 44Ehel ite Yesu n'ehabano fe. N'ahaŋ káñiŋkaan ti kalawu ku. Ésuwa yeene, kajuku n'aŋ'a̱ane halan heeemo ti káteyina húyuuso t'etaam. 45Ahabana kalawu ku, n'arito éebatikein bibin t'eriboora i t'éhaajiiin, n'áŋaabeiniin ti kaŋote, kátaañian taŋ. 46N'aaniin: ---Kame ariiŋot iŋi naŋ? Aririto abe n'arilaw, kaanuku man atum'ariney ti kaahoofoor. 47Ti Yesu átibanoorut yooŋ báhamin bu, náami hahooja híŋaasino. Suda, ake t'eriboora i sumoŋu ni bákasuba ku abine fu nu boko. N'átofin bibin ti Yesu kaanuku éefoono. 48Bare Yesu n'aano: ---Suda, ni káfoonu n'a̱joohene fu Añi ute Húŋgowulan hu? 49H'aamo hu keeriboore ku ni Yesu kajuka beeware bu kabaju, ni kaano: ---Anahaan u, íriruusin wúbura wute w'uni? 50Ake tu boko n'ahaŋ áruusin kábura koone, abe n'asib ásukateen ite asaraha ómbokun u, eejilo káakondin kaatos ku. 51Bare Yesu n'aano: ---Ariwas ii, afamee. N'agor káakondin kite ániine u, nu kutulujo. 52Ahaban, n'asok eseef ite esaraha i, n'eseef ite esulaan i kiŋki kajukar Enuuf ite Atambatun, ni sifaaf su keebine ku kajoku koone kirim konde aaniin: ---Íñje ítumbe íyemi ánukenoora h'aribine hee búuma nu wúbura, nu bugol yooŋ? 53Húnakonak fe úne uf'úyemi t'Enuuf ite Atambatun, abe arijokutam. Bare ewahatu yende yeenuun i kaanuku ariinij naane árimaŋie i, aruun ni sembe site ébaani i. 54Esulaan i ni kajok Yesu, abe ni kaja ne o t'enuuf ite asaraha ómbokun u. Piyeer n'ásiiŋein akambee aŋ'aseiin ti hiñaawu. 55Sineemak sítifaneetifan t'etut haanas hu, abe bakaake ni káyemi toko ti kariikee. Piyeer n'aja ariiko nu boko. 56Ake ásuŋgute awenoora n'ajuko t'ariikee toko kaagoroor ni sineemak su. N'ajondoman te o afiyo abe n'aane: ---Ániine ondu yooŋ, boko káyemie fu! 57Bare Piyeer n'ajeeŋoor aane: ---Abuke, áyine ímeyiito fu. 58Diŋgilis kep, ake n'ajuko abe n'aane: ---Awe yooŋ ite t'eriboora yeene! Bare Piyeer n'aane ániine ondu: ---Aaa, inooto nu boko. 59Areeŋ ewahatu, ake n'ataŋk toko aŋ'aane: ---Mánoman ániine ondu ite t'eriboora yeene, ábuki akina yooŋ ite Gálile! 60Bare Piyeer n'aano: ---Ímeyiit b'a̱bin bii ne bo. Ondu ti báhamin bondu, náami káajuloon kihaŋa kusok. 61Anahaan u n'aweteko abe n'áheelino. Náami Piyeer ábaŋinaa b'Anahaan u abine bu asoko aano: «Úmiye, bala káajuloon ku kusok, awe kaanu á̱meyiitam kireeŋ kíhaaji.» 62N'anuut, abe n'ayiy átaañi aa. 63Háyine hu kéeyemie ku ti kajukar kite Yesu n'iŋi kásuwo. Ni kakobo ñíkin, abe n'iŋi kámiño ti kaanio: ---Á̱jooli fee aañ ámiñi fu! 65Abe n'iŋi kálafatino kep. 66Tifiita, sifaaf site Esuwif i, n'eseef ite esaraha i, n'émuse yite Eluwa yite Moyis ni kakuukanooro. Ni kaboñ keebiniin ni Yesu ti sifaaf site ejoonana i. 67Ni kákandijeno kaano: ---Awe a̱amo fu Afakana u? A̱sok uni fee. Yesu n'ásafiniin aaniin: ---Ifik'eenuun hee fu íñje, at'áriyilenam; 68n'íkandijenuun yooŋ bike, at'árisafinam. 69Bare memee, Añi ute Húŋgowulan hu biriiko inde baatos bite Atambatun Ate Sembe su. 70Ni kátumb fu kaano kareyi fe: ---Náami awe a̱amo fu Añi ite Atambatun? N'aaniin: ---Arisoka bo aruun kumuumuun. 71Náami keeenoor: ---Uŋkut fu úsawulo eseede! Újama kumuum úne kirim k'asoke ku!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\