LUK 23

1Kéeyemie ku toko ni karito kareyi fe keeja ni Yesu ti Pilat. 2Kareeŋ, ni kasok toko báhamin beehooje te o iŋi kaane: ---Iriñojanañojan ániine ondu ti katiŋgu bakan uni Esuwif i kaanuku keebin keerito t'eseef i: aŋ'aaniin itim'iŋki kajaam áyi ómbokun eeemo u Rom búhal, abe n'aŋ'aane akina humuumo aamo fu Afakana u, áyi ite uni. 3Pilat n'ákandijeno aano: ---Awe a̱amo fu Áyi ite Esuwif i? Yesu n'aano: ---A̱soka bo. 4Náami Pilat eeene eseef ite esaraha i ni hahooja hu: ---Ijukut fu b'ániine onde áhine bu beejakut, beeyak kákinineŋ n'ajoonanee. 5Bare ni kahaŋ mi kataŋke iŋi kaane: ---Bamb'aliiken ésuk i fe bite katiŋgiiin keebin keerito t'eseef i. Gálile b'ájabina fu, n'aja yooŋ Súde ereyi fe, abe n'abin beebe. 6Hi Pilat ajame hu bondu, n'ákandijen man ániine ondu ite Gálile. 7Ajama kaanuku Yesu ite tu búsuk bu t'Erod aamo du áyi u, n'aaniin kaja ne o t'Erod, ábuki ámoomi bo Serusalem tu kunak kondu. 8Erod ajamajam huruwu hite Yesu, abe afiyee naane ámaŋie i kajukio. N'ámaŋi káheelin te o ti káhinu bike beehaŋe ésuk i kikaw. Náami eekontaan dómbokun h'ajuko hu. 9N'ákandijeno toko buroon beehooje, bare Yesu átumbut ásafino. 10Eseef ite esaraha i, n'émuse yite Eluwa yite Moyis kámoomi toko, abe n'iŋi kajuus kasaano. 11Erod n'esulaan yeene ni kásuwo, abe n'iŋi káhino ahooj eriiŋ. Kahaban, ni kasolo kájufa kéeyuuse kéewarie, abe Erod n'aane kabatikano Pilat. 12Hunak hondu hoho, Erodiin ni Pilat ni kábuki, abe hítiyar hu kajamoorut. 13Pilat n'aboñ bite eseef ite esaraha i, n'ejoonana i, ni bakan keehooje 14abe n'aaniin: ---Aribinambin n'ániine ondu, ariene akina aamo ti katiŋgu ésuk i kaanuku keerito t'eseef i. Abe íkandijenokandijen tu buhooŋuuun ti b'arisejano bee, bare ijukut t'atine du te bo. 15Erod yooŋ ajukut t'atine du, ábuki ábatikanno úne. Náami ániine ondu áhinut doon fe deeware kákinineŋ n'ayoolee. 16Bare íñje kasoku éemiñee ni hikarawas, abe n'iŋ'iwasano. 18Ni kataŋk y'afeeneŋ kaano: ---A̱yool an ondu, abe n'a̱wasan uni Barabas! 19(Barabas akuleekul aŋarkeyi naane kabinabina kárahan t'eseef ite hikinu hu, abe ni kayool an.) 20Náami Pilat, Yesu a ámaŋie fu kawasan; n'aŋk'ákandijen hahooja hu. 21Bare n'iŋi kataŋk kaano: ---A̱tibo t'ekuruwa eeket! A̱tibo t'ekuruwa eeket! 22Pilat n'asooñ aaniin híhaajiyan: ---Kame naŋ n'áhine fu neejakut? Ijukut b'áhine bu beeware kákinineŋ n'ayoolee. Íñje kasoku éemiñee ni hikarawas, abe n'iŋ'iwasano. 23Bare ni kahaŋ mi kataŋke, kaane Yesu atibee t'ekuruwa. Wuji wooniin nu wuhaŋ sembe. 24Náami Pilat eeene hee, o káhinu naane kasoke i. 25N'awasan ániine i kasoke u, eekulee u aŋarkeyi naane kárahannorahann t'eseef i, abe yooŋ ni kayool an, eefin eeene Yesu áhinee naane ti kámaŋi kite Esuwif i. 26Esulaan i bakate ku Rom bokondu ti bija bu ni Yesu, ni káfimboor n'ake ániine ite Siren, huruwu hoone Simoŋ, kane ánuutin ti hitaaŋaat. Ni kajoko, abe ni kasejano ekuruwa yite Yesu, aŋ'asao ti hiñaawu. 27Bakan keehooje-hooj ni kanaban Yesu. Abajeebaj yooŋ haare úkaan ti biyiy kep, abe n'iŋi kasejo sumoŋiiin uŋu hoone hu. 28Yesu n'aweteko inde haare hu abe n'aaniin: ---Híriiman hu bakate ku Serusalem, atum'ariyiy uŋu húuma hu, bare ariyiy uŋu hoonuun hu, ni bakañuuun! 29Ábuki bibin birko, ésuk i kaanu: «Atoof ti kéemeyiit ku kaharat, ni kéemusut ku kabaju biñi, ni kéemusut ku kájuwan!» 30Náami ésuk i kaanu kirij keeliite ku: «Áriwubein t'uni!» abe ni kaane kiŋgilij ku: «Arihok uni!» 31Ábuki kane arko iŋi kanij iyu ti dirir deeleebejane, ni deesaye fíya n'aŋ'anokoor buŋ? 32Esulaan i kajaja yooŋ n'énukenoora bákasuba, kaanuku keebin keeyooliin ni Yesu. 33Hi kareeŋe hu tindi kaane «Esendeen i», ni katib Yesu t'ekuruwa i. Ni katib yooŋ toko énukenoora i tu sukuruwa sooniin, ake inde baatoso, aau inde baamayo. 34Yesu n'alaw aane: ---Faafa, a̱boŋketiin, ábuki kámeyiit doon di kaamo du ti káhinu. Kaanuku kéeruboor wañ woone w'asiimee wu, ni kaya bukuuj keeyit keejuk huruw doon d'aware du kabaju. 35Hahooja hu ni hisiiŋo toko bajuk bu. Eseef ite Esuwif i n'iŋi kásuwo abe ni kaane: ---Afakanafakan bakaaku; afakanooro tíme yooŋ, kane arko akina aamo fu Afakana u a Atambatun ajifane u! 36Esulaan i yooŋ n'iŋi kásuwo. Ni katof n'ébiñ yeekeese kaanuku yéeni man n'áhujo, 37abe ni kaano: ---A̱fakanooro tíme, kane arko múniyo awe a̱amo fu Áyi ite Esuwif i! 38T'etiir bite hikawo, ni kakiñj bo: «An onde aamo fu Áyi ite Esuwif i.» 39Ake t'énukenoora i keetibee ku toko n'aŋ'álafatino aano: ---Áweiit kereŋ a̱amo fu Afakana u? A̱fakanooro tíme, abe n'a̱fakan uni! 40Bare aau n'árahan te o aano: ---Kame á̱koleyiit Atambatun? Bi káhine bu wane, bo yooŋ bi káhine fu an ondu. 41Wane, bijarajar, ábuki wane bokondu ti kágalin doon du waaroke du. Bare akina áhinut doon fe. 42Abe n'aane: ---Yesu, abe n'á̱baŋinaam kane a̱ja a̱bin ti Jáyi júuwe. 43Yesu n'ásafino aano: ---Íñje isok fee n'awe: humuum hite úmiye, awe káyemi n'íñje t'arijana i. 44Taanak tu tireeŋa ti hikaw, káakumba ni kibaj. Ébaani n'éyemi t'etaam i ereyi fe ayak abin áami yooŋ tifesa. Hírido heeemo hu níbahindaa t'Enuuf ite Atambatun ni hijeho t'etut héehin kúsuba. 46Yesu n'ataŋk t'etiir aane: ---Faafa, iinaŋ yaan íima tu sumoŋii. Asoka kirim kondu ahaban, n'aket. 47H'aseef ite esulaan i ajuke hu bondu beebaje bii, n'asokoroor Atambatun abe n'aane: ---Nu múniyo fu ániine onde an eejake! 48Hi keebine ku fe bajuk bu kajuke hu bondu beebaje bu, ni kabatuko, iŋi kakaro kasejo sumoŋiiin. 49Bákawiy kite Yesu kareyi fe, ni haare hu kiŋki kariboor ne o huta hu akina Gálile ni kásiiŋein akambee keejuk naane bije i fe. 50N'abaj ake ániine huruwu hoone Siseef, ite ti hikinu hite Esuwif i hihi kaane Arimate. Ániine ondu ajakajak, abe ite bifeeneŋ. Ámoomi ti kanahan n'eyakar yómbokun Atambatun eesiiŋan Jáyi joone. Boko kaamo fu sifaaf site ejoonana i, bare ariboorut ni bakano ti hirim hi kajoke hu te ho, ni ti naane káhine i. 52N'aja ti Pilat, abe n'alawo ehunuŋ ite Yesu kaanuku eeja eehok yo. 53H'aamo hu kajamoora, Siseef n'aja áwanann ehunuŋ i t'ekuruwa i, n'ahut yo ti kaahuuy, abe n'ahok yo t'élum yeewakee t'elaaliñj yómbokun; élum yendu, an ámusut kahokiee te yo. 54Bondu fe t'ajuma i, abe erimaas yeeniin yeeyooso memee. 55Haare hu keeriboore ku ni Yesu huta hu akina Gálile ni kasa Siseef ti hiñaawu. Ni kajuk élum i, ni naane ehunuŋ ite Yesu ehurusanee i toko. 56Kahaban, ni kabatuko ti hikinu hu, abe ni kafare éluuliin ni mátiso bija t'ehunuŋ i. T'erimaas ite Esuwif i, ni kayih naane t'Eluwa yite Moyis esoke du.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\