LUK 6

1Hike hunak, t'erimaas ite Esuwif i, Yesu n'aŋaas ti kitaaŋaat ku ti kawañe dike doon aŋ'a̱juk kite maanu. Eriboora yeene n'iŋi kahat te do, keefoofoyoor do tu sumoŋiiin, abe ni kateŋ. 2Bakaake t'Efarisiyeŋ i kéeyemie ku toko ni kaaniin: ---Héyi! Aruun bokondu ti káhinu doon d'Eluwa yite y'úne eteñekee du an áhin tu hunak hite erimaas i. 3Yesu n'aaniin: ---Eeman kereŋ arijaŋgajaŋga bi Dafit áhine bu, akina ni bakano, hu bujoñjol bujokiin hu? 4Ayoosayooso t'Anuuf ite Káafimboor ku, n'áyitin kumburu keebelee ku bija t'Atambatun eeteŋ, abe n'awun bakano. Abe bare t'Eluwa yite y'úne, kawarut ko yéeni kateŋu. Esaraha i taŋ kaware fu ko kateŋu. 5Yesu n'asooñ aaniin: ---Añi ute Húŋgowulan hu akino fu erimaas i. 6T'eke erimaas yooŋ ite Esuwif i, Yesu n'ayooso ti báalawum booniin, abe n'áyemi toko ti kaliiken ésuk i mite m'Atambatun. Ake ániine ámoomi toko, átimatim t'emoŋu yaatos i. 7Émuse yite Eluwa yite Moyis, n'Efarisiyeŋ i ni kajondoman ti Yesu, keejuk man akina káhinu ániine u éekoyi tu hunak hite erimaas i, ábuki kámaŋamaŋi kaŋesu húkuuseima kaanuku keeja keerej. 8Bare Yesu ámoomi béeyemie bu ti kikawiin. N'aane ániine ite emoŋu yéetime i: ---A̱rito a̱asiiŋo fee t'etut diye. Ániine u n'arito abe n'asiiŋo t'etut. 9Yesu n'aaniin: ---Íikandijenuun bonde: naŋ n'Eluwa yite y'úne esoke fu? Naŋ n'úware fu káhinu t'erimaas i: meejake, man yooŋ meejakut? Kafakan húŋgowulan, man yooŋ kayoolio? 10N'áheeliniin kareyi fe abe n'aane ániine u: ---A̱raaw emoŋii. Ániine u n'araaw yo, náami ékoyia, ebatikaa naane hítiyar hu. 11Émuse yite Eluwa i, n'Efarisiyeŋ i ni kayiŋat kahooj bib. Ni káhaminoor keejuk buŋ bi kaja fu ni Yesu. 12Hike hunak, Yesu n'asiro ti hirij kaanuku eelaw. N'áriikein bo huhuk hu fe ti kalawu Atambatun. 13Tifiita, n'aruw eriboora yeene, abe n'ajifan tu boko kaamo sumoŋu ni bákasuba. N'awuniin huruwu hite epotor. 14Boko kaamo fu bokonde: Simoŋ (Yesu n'awuno husokoroor hite Piyeer) n'at'o Andere, Saak ni Saaŋ, Filip ni Bartelemi, 15Májiye ni Taamas, Saak añi ite Alfe ni Simoŋ (akina, boko kaamo fu t'étuum i iŋ'ite ésuk yeeniin), 16Suda añi ite Saak nu Suda Iskariyot, eeja u kajoohen Yesu. 17Yesu n'áwanein n'epotor i bibin t'etaam hirij hu. Bakan keehooje-hooj t'eriboora yeene bakaaku kámoomi toko. N'asiiŋo. Hahooja húmoomi yooŋ toko, héenuutina tu búsuk bite Súde, ni Serusalem, nu tu búsuk bite Tiir ni Sidon, beeemo bu inde han hu. 18Kabinabin kaanuku keejamatano, abe n'aritan yooŋ kéesomute ku. Ki sirab su sujoke ku, ni kákoyi yooŋ. 19Ésuk i fe iŋi kaŋes kaanuku keegoro, ábuki sembe uŋu sunuut te o séehiniin kéekoyi. 20Yesu n'áheelin eriboora yeene abe n'aane: ---Atoof t'aruun keebajut ku doon fe, ábuki aruun arikino fu Jáyi jite Atambatun! 21Atoof t'aruun keejoñjolate ku hahiye, ábuki aruun bibin kabiru bib! Atoof t'aruun keeyiy ku hahiye, ábuki aruun bibin kásuwu! 22«Atoof t'aruun kane ésuk i kahuufuun, káfiitenuun, kálafatinuun, abe ni kábuj kuruwu koonuun aŋarkeyi aŋ'arisa Añi ute Húŋgowulan hu ti hiñaawu! 23Arikontaan kane bondu bibaj, abe n'ariyokoñ, ábuki hisiibanu hómbokun hondu ti kanahanuun t'etiir. Áribaŋino kaanuku iyu yooŋ i sifaafiin ifi káhinaani eyiŋana yite Atambatun. 24«Bare átaañi t'aruun kusaanum ku, ábuki ariheeka ariibaj katoofu koonuun! 25Átaañi t'aruun keebire ku hahiye, ábuki aruun bibin kajoñjolat! Átaañi t'aruun kéesuw ku hahiye, ábuki aruun káyemi ti kátaañi, abe aruun kayiyu! 26«Átaañi t'aruun kane ésuk i fe kasokorooruun, ábuki iyu i sifaafiin ifi káhinaani kiŋki kajuus kaane boko kaamo eyiŋana yite Atambatun! 27---Bare aruun keejamatan kee n'íñje, iisokuun bonde: árimaŋi enatoora yeenuun, abe keehuufuun ku, n'árihiniin meejake. 28Árisoniyan kiŋki kañaanuun beejakut, abe n'arilaw bija ti kiŋki káhihinooruun. 29An af'ámiñi ti kaarofaŋ, a̱waso yooŋ éemiñi ti kaaku. An n'aram éfartuus íiwe, a̱waso yooŋ eeyit kájufa kíhindaa ku. 30An eelawi dike doon, a̱wuno; abe an n'ayiti doon, atum'a̱ano abatikani do. 31Árihin bakaaku buroon b'árimaŋie bu káhin bija t'aruun. 32«Af'árimaŋi bakan kéemaŋiuun ku barebare, aŋ'ariyinoor ti kikawuun n'ariene Atambatun kasiibanuun? Humuum hite ehoofoora i iŋi kámaŋi bakan kéemaŋiiin ku! 33Abe arko bakan kiŋki káhinuun meejake k'af'árihin meejake barebare, aŋ'ariyinoor ti kikawuun n'ariene Atambatun kasiibanuun? Humuum hite ehoofoora i iyu ifi káhin! 34Abe arko bakan ku bukuuruun ku kaanuku boko kabatikanuun k'af'arimaagen barebare, aŋ'ariyinoor ti kikawuun n'ariene Atambatun kasiibanuun? Humuum hite ehoofoora i iŋi kamaagenoor kaanuku keebin keebatikanee doon di kamaagene du! 35N'afin áami aruun, árimaŋi enatoora yeenuun, abe n'árihiniin meejake. Arimaageniin yooŋ, abe n'arinuutan toko siheluun. Af'árihiniin iyu, aruun kabaju hisiibanu hómbokun, abe n'aŋ'áriyemi biñi bite Atambatun eeemo u t'etiir-t'etiir. Ábuki ajakajak ti kéeenaariit ku eyeehen, ni kéenafute ku. 36Faaf úne ajakajak faa t'ésuk i ereyi fe. Arijak yooŋ naane akina. 37---Atum'arijoonan an, abe Atambatun yooŋ at'ajoonanuun. Atum'aritinan an, abe Atambatun yooŋ at'atinanuun. Ariboŋket bakaaku, abe Atambatun n'aŋ'aboŋketuun. 38Ariwun bakaaku, abe Atambatun n'aŋ'awunuun. O kawunuuun tu kuboote koonuun kuhooj bib ni baataayaay. Ti kinij koonuun t'Atambatun aja fu kaneefan eenij yooŋ t'aruun. 39Yesu n'asooñ asokiin beekolofanee bonde: ---An éefuume ayinaat bija n'áwiyo an éefuume éewufooro bítim bu, bare me? Káhinu iyu, n'iŋi kaney t'ésubaiin fe ti kaayeen. 40Abajut aliikena eehaŋe ámuse oone. Bare aliikena eeliikene dómbokun, o káyemi naane ámuse oone. 41«Buŋ b'a̱yino fu kajuku kaahos keeemo ku ti díkin dite atii, abe a̱finut a̱juk egol yeeemo i tu dúuwe du? 42Buŋ b'a̱yino fu kaanio: "Átoom, a̱bin iinuutani kaahos kondu keeemo ku ti díkini", awe eejukut u egol yeeemo i tu dúuwe du? Batuuk bondu! A̱jab tíme a̱nuutan egol yeeemo i ti díkini, n'aŋ'a̱tik á̱yini kajuku áwariee a̱anuutano kaahos keeemo ku tu doone du. 43---Nunukanuk neejake ábukaariit miriyaay meejakut, abe nunukanuk neejakut ábukaariit miriyaay meejake. 44Nunukanuk aŋ'akeetanee ti miriyaay mite te no. Múniyo, an átujaariit kimaŋgara ti ñisisa, man yooŋ bihemb ti ñisejend. 45Húŋgowulan heejake aŋ'asok buroon beejake aŋarkeyi naane biyinoor beejake beemo fu ti hikawo. Bare húŋgowulan heejakut aŋ'asok buroon beejakut aŋarkeyi naane biyinoor beejakut beemo fu ti hikawo. Ábuki butum bu ufu búnuutann biyinoor beeemo bu tu búwejet bu. 46---Iŋi naŋ n'af'ariboo kaaniam: «Anahaan u, Anahaan u», abe árihinaariit bimb'isokuun? 47Kame árimoomi an eebine t'íñje, eejam báhamin búuma, abe n'áhin naane isoke i bo, ne naŋ n'aliikee fu? 48Aliikeeliik naane an eeemo tu kunut. N'awak ásuli ayak abin áami areeŋa elaaliñj, n'ájabin toko kunut ku. Kaasiiŋ ku kibina, móhujo mite ejolob i ni míteyin bibin t'enuuf yendu, bare miyinaat káfiiten yo, ábuki esiiŋaneesiiŋan ayanee. 49Bare an eejame báhamin búuma, abe áhinut naane busoke i, aliikeeliik naane an eenute enuuf t'ajabut awak. Hu móhujo mite ejolob i mireeŋe hu yo, toko-toko yooŋ n'eney: étumb ébujarooro fe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\