LUK 7

1Hi Yesu ahabane hu báhamin bu n'ésuk i, n'aja Káfernawom. 2N'abaj bo ake t'eseef ite esulaan i bakate ku Rom, ake tu búsukateen boone ásomutasomut dómbokun, alohen kaketu. Abe aŋ'ámaŋi naane ásukateen ondu. 3H'ániine u ajame hu b'ésuk i bimbi kasok ti Yesu, n'aboñ bakaake ti sifaaf site Esuwif i te o kaanuku man waasi, n'abin eeritan ásukateen oone. 4Bokondu ni kareeŋ ti Yesu, abe ni káwasiyano kaano: ---Ániine ondu átumbatumba áyemi káyokunan. 5Aŋ'ámaŋi úne Esuwif i naane, abe am ákinineŋe fu báalawum bite b'uni nu bunutee. 6Náami Yesu eeja keeriboor. Boko kalohen fu enuuf i, asulaan u n'áboñin bakaake bákawiyo kaanuku keebin keeene Yesu: ---Ámuse u, atum'aŋk'a̱ja káreeŋina. Inooto ni bakan k'a̱ware ku buyooso tu sunuuf sooniin. 7Ho híkinineŋe fu inoŋkut íitofin iibin ijuki. Bare waasi, a̱sok hirim hifeeneŋ taŋ, abe ásukateen úuma n'aŋ'ákoyi. 8Íñje humuumam ibajabaj bakan kéegilanam, iŋ'ijam tu boko, abe abajeebaj yooŋ esulaan k'ígilane, t'íñje t'ifi kajam. Iŋ'eene an onde aja, n'aŋ'aja; n'eene áwiyo abin, n'aŋ'abin; abe n'eene ásukateen úuma áhin doon donde, n'aŋ'áhin do. 9Hi Yesu ajame hu kirim kondu, hikawo nu hutoof naane. N'aweteko abe n'aane hahooja heeriboore hu ne o: ---Inuuruun fíya naŋ, humuum ti bakate ku Israyel fe, ímusut kajuku an eebaje káyilen naane konde. 10Bokondu keeboñee ku ni kabatuko. Kareeŋ, ni kaŋaabo ásukateen u káasuumaayo jaŋ. 11Hunuut toko, Yesu n'eriboora yeene, ni bakan keehooje-hooj ni kaja bija t'eke ésuk iŋi kaane yo Nayin. 12Hi Yesu alohene hu karuŋ kite hikinu hu, n'áfimboor ni bakan keehooje ti bija ehok ake ahaawa eekete. Íñaayo, o a abaje fu unoono, áyino yooŋ aketaket. 13H'Anahaan u Yesu ajuke hu anaare u, n'ayubiyeno abe n'aano: ---Atum'a̱yiy! 14Ahaban, n'atof abe n'agor katambas ku. Keeyite ku ko ni kasiiŋo. Yesu n'aane: ---Óom, íñje isok fee n'awe, a̱rito! 15Ahaawa eekete u n'arito ariiko, abe n'áyemi toko ti báhamin. Yesu n'aane íñaayo: ---Añi úuwe ondu. 16Kareyi fe ni kajahale. N'iŋi kasokoroor Atambatun kaane: ---Ayiŋana ómbokun ite Atambatun abine fee t'úne beebe! Ni kaane yooŋ: ---Atambatun abinabin karamu úne, úne bakan koone! 17Bi Yesu áhine bii ni bijamo ti kikinu kite Súde fe, nu tu búsuk beeemo bu ne bo. 18Sambatiis n'ajam bondu fe t'eriboora yeene. N'aruw bákasuba tu boko, 19abe n'aboñiin t'Anahaan u kaanuku kéekandijeno man akina aamo fu an eeware u bibin, man yooŋ kanahan ake. 20Hu bokondu kareeŋe hu ti Yesu, ni kaano: ---Sambatiis áboñina fu uni t'awe. Aane iribin írikandijeni bonde: «Man awe a̱amo fu an eeware u bibin, man yooŋ iriwarawar kanahan ake?» 21T'ewahatu yendu, Yesu n'aritan bakan keehooje kéesomute ni kéetime. Ki birab bu bujoke ku, n'anuutaniin bo; kéefuume ku, n'áhiniin keejuk. 22Abe n'ásafin bakan ki Saaŋ áboñina ku aaniin: ---Arija arisok Saaŋ b'arijuke bu ni b'arijame bu: kéefuume ku kasiŋa kajuk, keeyinaat ku bija káyinia bija, ki yafot i ejoke ku kákoyia, bútuut bu bisiŋa bijam, keekete ku iŋi karitanee t'eket i, abe keebajut ku doon fe iŋi kajamatan Hirim Heetoofe hu. 23Atoof t'an at'awas káyilen k'abaje ku t'íñje! 24Hi bakan ki Saaŋ áboñina ku kabatikee hu, Yesu n'asok hahooja hu bite bu Saaŋ. N'aaniin: ---Naŋ n'arije fu bajuk bu t'eramba i? Yariyoon y'á̱meyie kaanuku eyam i katibu, n'eŋ'eyoŋoŋanooro? Aaa fu! 25Náami aañ arije fu bajuk bu? An eesiimee wañ wéewarie? Kiŋki kasiimo bare wañ wéewarie, abe náami buñoofo atoofee taŋ iŋi kakin tu sunuuf séewarie naane site bakan kómbokun ku. 26Náami aañ arije fu bajuk bu? Eeman ayiŋana ite Atambatun? Hee fu, íñje isok fee n'aruun, abe ahaŋahaŋ yooŋ ayiŋana ite Atambatun. 27Ábuki Saaŋ aamo fu an i kasoke u ti Míkiñjin mu kaane: «Arijamatan! Íñje Atambatun, íñje káboñina ayiŋana úuma éegilani toko, eeja eefarei bítim bu.» 28Yesu n'asooñ aaniin: ---Iisokuun bonde: tu kúŋgowulan kéewuwina ku fe, abajut an eereeŋe Saaŋ. Bare an eehaŋe u fe káteti ti Jáyi jite Atambatun ahaŋahaŋ Saaŋ. 29Keejame ku Saaŋ fe, bija ni kiŋki kasa búhal bu, káhinahin naane Atambatun asoke i, abe ni káhin Saaŋ eebosteiin. 30Bare Efarisiyeŋ i, n'émuse yite Eluwa yite Moyis kateñekateñeko káhinu doon d'Atambatun ámaŋie du tu boko, abe ni kateñeko kaanuku Saaŋ eebosteiin. 31Yesu n'asooñ aaniin: ---Te naŋ fíya t'íyinie fu kaliiku bakate ku hahiye? Kámoomi fíya naane naŋ? 32Kámoomi naane biñi keeriikee t'efiñjan i, bokonde iŋi kataŋk kaane bakaaku: «Ti biseño bu íriyifayif, bare ariyokoñut! N'íriyiyin hiketu, bare ariyiyut!» 33Ábuki Sambatiis abinabin, áñoofaariit atoofee, abe áhujaariit ehob, n'aŋ'ariene: «Jaa, ákooki fu erab!» 34Añi ute Húŋgowulan hu n'abin, aŋ'añoofo abe n'áhujo, n'aŋ'ariene: «Áriheelin t'áyin ondu! Buñoofo taŋ n'éwusan! Esaa yite búhal bu ni bísambaŋ bu kaamo fu bákawiyo!» 35Bare káwasi kite Atambatun, ti kéejeŋgino ku t'ifi kikeetanee. 36Ake Afarisiyeŋ n'aruw Yesu aano kaja kañoofo te o. Yesu n'aja t'ániine ondu, abe ni kariiko keeñoofo. 37Abajeebaj ti hikinu hondu ake anaare huruwu hoone húbujabujo. H'ajame hu kaanuku Yesu ondu tu buñoofo t'enuuf ite Afarisiyeŋ u, n'abin n'éndiis yeehooje bib ni mátiso. Éndiis i erokeerok nu bujuju bimbi kaane albaatar. 38Anaare u n'asiiŋo bite wuwot wute Yesu, abe n'ayiy. N'alejan wuwot wute Yesu nu muhuw moone. Ahaban, n'atot wo nu wan woone, n'áfoon wo, abe n'átis wo ni mátiso mu. 39H'Afarisiyeŋ eeruwe u Yesu buñoofo bu ajuke hu bondu, n'aane ni hikawo: «Arko yéeni múniyo ániine ondu ayiŋana ite Atambatun, n'aŋ'ámeyi buŋ bu buroŋ bite anaare aa agoro iyu beemo fu; n'aŋ'ámeyi kaanuku huruwu hoone húbujabujo.» 40Yesu n'aane Afarisiyeŋ u: ---Simoŋ, ibajabaj bike bite kasokii. Simoŋ n'aano: ---Á̱hamin, Ámuse u. 41Yesu n'aano: ---Abajeebaj háyine bákasuba kéeyekie ake, an ondu buroko kamaagen sírirem: átiyar u ákookio sírirem seefame, aau n'áyekio ahaŋ átiyar u ti keemo sumoŋu. 42Makamu kayinaato kabatikan huruw kaamaag koone, n'aaniin aboŋketiin t'ésubaiin doon di káyekio du fe. Hahiyu a̱sokam fee, aañ fíya tu boko aja fu kahaŋio kámaŋi? 43Simoŋ n'ásafino aano: ---Eenaan an eehaŋo u yéeni káyeki. Yesu n'aano: ---A̱kooŋa. 44Ahaban, n'áwuŋgan inde anaare u abe n'aane Simoŋ: ---A̱juka anaare onde? T'awe t'íyooseina fu, abe á̱tumbut a̱wunam móhujo iiñaw wuwotam; bare akina, alejanalejan wo nu muhuw moone, abe n'atot wo nu wan woone. 45Á̱tumbut á̱foonam h'íreeŋina hu; bare akina, huta h'iŋ'ibin íyoosein, araanut káfoonu wuwotam. 46Á̱tumbut á̱tis éluuliin ti hikawam; bare akina, átisatis wuwotam ni mátiso. 47Ho h'isok fee bonde n'awe: wuhoofoor woone weehooje wu fe wuboŋketee. Iŋ'ite ho h'áwufoore fu kámaŋi kómbokun kee. Bare an eeboŋketee diŋgilis, aŋ'ámaŋi diŋgilis. 48Náami Yesu eeene anaare u: ---Wuhoofoor wúuwe wuboŋketee. 49Kéeyemie ku toko tu buñoofo bu n'iŋi kaanoor: ---Kame áyin ondu aañ, éetumbe ii akañen kaboŋket wuhoofoor wu? 50Bare Yesu n'aane anaare u: ---Káyilen kúuwe kifakani; a̱ja káasuumaay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\