LUK 8

1Hunuut toko, Yesu n'aja, aŋ'anuut t'ésuk yeeye n'aja t'eke, n'anuut ti hikinu heehe n'aja ti hike, kaanuku eewaare Hirim Heetoofe hu hite Jáyi jite Atambatun. Ajaja n'eriboora yeene sumoŋu ni bákasuba ku, 2ni bakaake haare k'abine aritan ti kásomut, abe n'anuutan ti bakaaku sirab: Mari (ii kaane Mari ite u Magdala) i Yesu abine u anuutan te o sirab hutok nu súsuba; 3Saan, áyino Susa af'ajukar enuuf ite Erod; Susaan, ni bakaake keehooje. Haare hondu fe iŋi kafand kanuutan t'ebaj yeeniin kéeyokunan Yesu n'eriboora yeene. 4Bakan keehooje-hooj, kéenuutina tu búsuk bu bireyi fe ni kákuut Yesu. Yesu n'asokiin beekolofanee bonde aaniin: 5---Abajeebaj ake ániine eeje muwiis. Ondu ti káfiiten ku, sike sinawaay ni siney ti ñijinu ñu. Ni sikakarooree, abe bilele bu ni biher so fe. 6Sike ni siney t'arkee bilaaliñj. Hu wúnuutina hu kep, nu wusay, ábuki ániihut toko. 7Sike ni siney t'arkee esisa. Esisa i n'élooñin ne wo y'afeeneŋ, abe n'ebuuf wo. 8Bare n'abaj sike seeneye t'etaam yeejake i. Nu wuhaat, abe nu wubukoor. Kaamaanu-maanu fe kubukabuk bajal beemo téemeer. Abe Yesu n'ataŋk t'etiir aane: ---Arko aribajabaj wúkondin, árinandin naŋ n'isoke fu! 9Eriboora yite Yesu ni kákandijeno báhamin b'akolofane bii, buŋ bi bije fu. 10N'aaniin: ---Aruun k'Atambatun áhine fu áriimeyi béenuusee bite ti Jáyi joone. Bare bo kakolofanee bija ti bakaaku kaanuku bi Míkiñjin mu musoke bu ni bibaj. Meenaan: «Ni káyini káheelin, bare iti kajuk, ni káyini kajamu, bare iti kajok.» 11---Beekolofanee bonde, iye i bije fu: sinawaay su seemo fu hirim hite Atambatun. 12Bakaake kámoomi naane ñijinu ñu ti sinawaay su sineye du. Iŋi kajam hirim hu, bare Setani n'aŋ'abin eenuutan ho ti siheliin kaanuku itim káyilen, abe yooŋ itim kafak. 13Bakaaku kámoomi naane t'arkee du bilaaliñj. Iŋi kajam hirim hu, abe ni kajok ho atoof. Bare híbajaariit ñuyoot. Iŋi káyilen t'ewahatu kep, abe Setani af'aŋes káhiniiin keehoofoor, n'iŋi kawasan káyilen kooniin. 14Sinawaay seeneye su t'esisa i seemo fu kiŋki kajam jak. Bare biyinoor bu iŋi bihaŋiin sembe, ni kámaŋi kite ebaj i, ni katoofu kite buroŋ bu, abe kábukaariit miriyaay meeyane. 15Sinawaay seeneye su t'etaam yeejake i seemo fu bakan kiŋki kajam hirim hu, ni kanaŋ ho ti sihel seekuure but, abe ni kajok te ho alit tip ayak abin áami kabuka miriyaay meejake. 16---An árifaariit ejaaŋana, abe n'árut yo n'ésiwo, man yooŋ n'anaŋ yo t'etaam elal. Aaa! Aŋ'ánind yo ti kaasooru ku kaanuku an fe eeyoosee n'ajuk ajaaŋee. 17Doon fe déenuusee bibin kajukiee, abe beesokutee bu fe bibin kámeyiee, beesokee mijiniŋga raŋgaw. 18«Náami arinaŋ kikawuun ti bamb'arijamatan! Ábuki an eebaje, o káwutiyenee ahaŋ doon d'abaje du; bare an éetumbut u abaj, humuum diŋgiŋgilis d'afooge du kaanuku abajabaj karamiee.» 19Bakati kite Yesu n'íñaayo ni kabin bibin te o, bare kayinaato kareeŋu iŋ'ite hahooja hu. 20Ake n'aane Yesu: ---Íñaayi ni bakatii bokondu tíyaŋ, kaane t'awe ti kabine. 21Bare Yesu n'aaniin kareyi fe: ---Kiŋki kajamatan hirim hite Atambatun, abe ni káhin naane husoke i, bokondu kaamo fu íñaayam ni bakat'am. 22Hike hunak, Yesu n'ájufo tu busoona n'eriboora yeene abe n'aaniin: ---Úkan nera. Ni kaja. 23Bokondu ti kakanu ku, Yesu n'aŋot. Kaja kajuku, náami eyam yómbokun étibino toko ti han hu. Móhujo mu nu muyooso tu busoona bu ayak abin áami bímaŋia bísiimo. 24Eriboora i ni kátofin ti Yesu kéeniyaro abe ni kaano: ---Ámuse u, héyi? Úne fu kaketu! Yesu n'ániyo, abe n'akamoor t'eyam i nu tu kúsuw kómbokun ku. Eyam i n'eraan katibu ku, kúsuw ku yooŋ ni kibeb. N'asooñ akoowanee kem. 25N'aane eriboora yeene: ---Káyilen koonuun kondu diin? Ni kajahale dómbokun, abe ni kákoleyi yooŋ. N'iŋi kaanoor toko: ---An buŋ me ondu? Áhamina eyam i ayan faŋ, n'ejam te o, bija yooŋ kúsuw ku fe! 26Yesu n'eriboora yeene ni kakan han hu, abe ni kaya busoona bu tu búsuk bite Egergeseniyeŋ i, beejondoore bu n'ésuk ite Gálile. 27Yesu áwaneino tu busoona bu kep, ake ániine ite bo n'abin kéefimboor. Ániine ondu ákooki sirab úkaan. Afiyeefiyo kóyin k'abine asiimo kaawañ. Akinut yooŋ t'enuuf, bare tu búlum bu. 28H'ajuke hu Yesu, n'akileen. N'asaaho éejiŋgitan hágilao, abe n'ataŋk t'etiir aane: ---Yesu, Añi ite Atambatun eeemo u t'etiir-t'etiir, kame baŋka wane? Waasi, atum'á̱hihinooram! 29Ániine u asokasok bondu ábuki Yesu áhaminahamin erab i ayan faŋ, aane yo enuut te o. Erab yendu, kuhoojahooj aa eŋ'éhin ániine u eeritan. Iŋi kakulo, ni kayit baasel keekobo sumoŋu, abe ni kayit ñañ keekobo wuwot kaanuku man n'abeb. Bare aŋ'afaran ño fe, abe erab i n'eŋ'etiŋgo eeja t'eramba i. 30Yesu n'ákandijeno aano: ---Huruwu húuwe buŋ? N'ásafino aano: ---Huruwu húuma «Hahooja». Asokasok ii ábuki sirab úkaan suyoosayooso te o. 31Sirab su n'iŋi silaw Yesu seeno: ---Waasi, atum'á̱fiiten uni sambuun! 32Náami abajeebaj kaahaaw kómbokun kite bufuruka kéeyemie tu buhoofooro toko ti hirij hu. Sirab su ni silaw Yesu kaanuku man n'awas so seeyooso tu bufuruka bu. Yesu n'aane so hee, sija. 33Nu súnuutin t'ániine u seeyooso tu bufuruka bu. Kaahaaw ku ni kíteyin, kúnuutin huta hu ti hirij hu kija kútuuso ti han hu. Bufuruka bu nu bumoj bireyi fe. 34Hi bakan kéeyemie ku ti jíhaaw ju kajuke hu bondu beebaje bii, ni katey, abe n'iŋi kakam bo t'ésuk yómbokun i, ni ti mikinu mu. 35Ésuk i ni kabin kaanuku keejuk beebaje bu. Hi káreeŋina hu, ni kajuk ániine u i sirab su sunuute u te o, t'ariikee kaagoroor ni Yesu, káasiimein, abe káasuumaayo jaŋ. Náami kátumba kákoleyi naane. 36Keejuke ku ni ñíkiniin naane bije i, ni kakamiin buŋ b'ániine éebajaanie u sirab su ákoyie fu ariike. 37Náami bakate tu búsuk bondu fe bite Egergeseniyeŋ i ni kalaw Yesu kaano anuut tu boko, ábuki kákolakoleyi naane. Yesu n'ájufo tu busoona bu kaanuku eeja. 38Ániine u i sirab sunuute u te o n'alawo aano: ---A̱ja n'íñje. Bare Yesu n'aano: 39---A̱yeet bija t'aruun, abe n'a̱sok b'Atambatun áhini bu fe! Náami ániine u eeja, abe n'akam ti hikinu hu hireyi fe doon di Yesu áhino du. 40Hahooja hu húmoomi ti kanahan Yesu. H'ákanina hu han hu, kareyi fe ni kateeroo. 41Ake ániine huruwu hoone Sayirus n'ahaŋ áreeŋin. Akina aamo fu aseef ite báalawum beeemo bu ti hikinu hondu. N'asaaho éejiŋgitan hágila Yesu, abe n'áwasiyano kaanuku man ni kariboor bija t'enuuf te o, 42ábuki ásuŋgute oone ásomutasomut alohen kaketu, abe o a abaje fu añi unoono. Ásuŋgute u abaja simit sumoŋu nu súsuba. Yesu n'aja keeriboor. Ondu ti bija bu, hahooja hu n'iŋi hitiŋgoor kep. 43Ake anaare ámoomi toko, emito yendu sumoŋu nu súsuba aŋ'ahalan dómbokun. Bare mayet an áyinio káhinu éekoyi. 44N'átofin inde hiñaawu Yesu, abe n'agor balis bite wañ woone. Toko-toko yooŋ, halan hu ni hiraan káteyina ku te o. 45Yesu n'ákandijen aane: ---Aañ agoram fee? Kareyi fe ni kaane bókoiit. Piyeer n'aano: ---Ámuse u, hahooja húkuuti fee, abe bokondu ti sítiŋgoor uŋu húuwe hu kep. 46Bare Yesu n'aane: ---Hee, bare ake agoramgor, ábuki íyeegayeeg kaanuku sembe sunuutanuut t'íñje. 47Anaare u ajuka kaanuku b'áhine bu bímeyiee, n'átofin ti kábitu kep, abe n'asaaho éejiŋgitan hágila Yesu. N'akamo tu buhooŋu ésuk i fe iŋi naŋ n'agoro fu, ni naane ákoyie i toko-toko. 48Yesu n'aano: ---Waay, káyilen kúuwe kíkinineŋa n'á̱koyi. A̱ja káasuumaay. 49Ti Yesu átibanoorut yooŋ, ake n'ahaŋ áreeŋin, ánuutin t'enuuf ite aseef ite báalawum bu abe n'aane: ---Sayirus, ásuŋgute úuwe aketa. Atum'aŋk'a̱ja kálaaman Ámuse u. 50Bare Yesu n'ajam bondu abe n'aane Sayirus: ---Atum'á̱koleyi, á̱yilen kep, ásuŋgute úuwe birito. 51Hi Yesu areeŋe hu t'enuuf i, awasut an eeyooso ne o, kane arko Piyeer, Saaŋ, Saak, faaf ite añi u, n'íñaayo. 52Bakaake ti biyiy, bakaaku ti kalolobool. Yesu n'aaniin: ---Atum'ariyiy, aketut, am aŋote barebare. 53Ésuk i n'ésuwo, ábuki kámoomi kaanuku ásuŋgute u aketaket. 54Bare Yesu n'ajok t'emoŋu yite ásuŋgute u abe n'aane t'etiir: ---Básuŋgut, a̱rito! 55Ásuŋgute u n'asooñ ayih, abe n'ahaŋ arito. Yesu n'aaniin kawuno eeñoofo. 56Faaf ite ásuŋgute u n'íñaayo ni kajahale dómbokun. Bare Yesu n'áhaminiin toko ayan faŋ, aaniin itim kasok an beebaje bu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\