MARK 15

1Nu bújom bu bib, eseef ite esaraha i, ni sifaaf site Esuwif i, n'émuse yite Eluwa yite Moyis, ni sifaaf site ejoonana i kareyi fe ni kariiko keejamoor naane kaja i ni Yesu. Ni kakobo sumoŋu, abe ni kaja ne o kaja kasaan Pilat. 2Pilat n'ákandijeno aano: ---Awe a̱amo fu Áyi ite Esuwif i? Yesu n'aano: ---A̱soka bo. 3Eseef ite esaraha i ni kasok toko báhamin beehooje ti Yesu. 4Pilat n'asooñ ákandijeno aano: ---A̱yinaat kásafin? A̱jam bi kasoke bee t'awe fe! 5Bare Yesu átumbut ásafin, Pilat ayak ajahale. 6T'efeet-feet fe yite Kánuutina ku Esipt, Pilat aŋ'awasan ti bakan keekulee ku afeeneŋ e ésuk i eyako u kasoku. 7Náami bare kóŋkeyin, abajeebaj t'ekulu i ake ániine huruwio Barabas, ni bakaake bakano. Kabinabina kárahan t'eseef ite hikinu hu, abe ni kayool an. 8Hahooja hu ni hija ti Pilat, abe ni kaano áhin naane aa afiy áhin bija tu boko kane efeet yendu ereeŋ. 9Pilat n'aaniin: ---Árimaŋamaŋi iwasanuun Áyi ite Esuwif i eeja? 10Pilat asokasok bondu ábuki ámoomi kaanuku kahiñan taŋ kíkinineŋe fu eseef ite esaraha i ni kásik Yesu kasaano. 11Bare eseef i bokondu ni katiŋg hahooja hu kaaniin kasok Pilat tiŋkan awasaniin Barabas. 12Pilat n'asooñ aaniin: ---Náami buŋ b'ija fu n'an u aa ariene Áyi ite Esuwif i? 13N'iŋki kásafino ti kataŋku kep: ---A̱tibo t'ekuruwa eeket! 14Pilat n'aaniin: ---Kame naŋ n'áhine fu neejakut? Bare ni kahaŋ mi kataŋke: ---A̱tibo t'ekuruwa eeket! 15Pilat n'ámaŋi káhinu hahooja hu siheliin seerooŋo. Náami eewasaniin Barabas. Ahaban, n'áhin Yesu éemiñee ni hikarawas, abe n'ásiko asaan esulaan i kaanuku keetibo t'ekuruwa. 16Esulaan i ni kaja ni Yesu níbahindaa t'enuuf i, abe ni karuw bakaaku esulaan fe. (Enuuf yendu yite i águwernoor éenuutina u Rom). 17Ni kasol Yesu kájufa kéeyuuse keelaañe, abe ni kayit miland meebaje bisisa keeniir mo naane ékuhe yite áyi. Kahaban, ni káhino yo ti hikaw. 18Abe ni káhamin ne o iŋi kaano: ---Írihamin n'awe, Áyi ite Esuwif i! 19N'iŋi kasawoor hunuk kéemiño ti hikaw, ni kánund te o, abe ni kasaaho kéejiŋgitan hágilao kaane kéesukaayo. 20Kásuwo kahaban, ni kanuutano kájufa kéeyuuse ku keelaañe ku, abe ni kabatikano wañ woone. Kahaban, ni kaja ne o kanuut hikinu hu kaanuku keetibo t'ekuruwa. 21Ake ániine ite Siren, huruwu hoone Simoŋ, n'áŋaasin ne bo kane ánuutin ti hitaaŋaat. Akina aamo fu faaf ite Aleksandur nu Rufus. Esulaan i ni kanoŋkoorano eeyit ekuruwa yite Yesu. 22Ni kaja ni Yesu bija tindi kaane Golgota, aamo fu «t'Esendeen i». 23Ni kawuno ébiñ yéegiiloolee n'eke éenee eŋ'eenee miir kaanuku éehujo, bare Yesu aseit yo. 24Ni katibo t'ekuruwa i. Kaanuku kéeruboor wañ woone w'asiimee wu, ni kaya bukuuj keeyit keejuk huruw doon d'aware du kabaju. 25Hi katibo hu t'ekuruwa i, taanak tu káanuutinin afiyo dikee. 26Ti kakiñje du katinu koone, kéekinineŋe ku náami awarawar kaketu, kaanaan: «Áyi ite Esuwif i». 27Ni katib yooŋ toko kaagoroor ne o énukenoora bákasuba, ake inde baatoso, aau inde baamayo. 29Kiŋki kaŋaas toko iŋi kánis kikawiin, abe n'iŋi kálafatino kaano: ---Háayee! Awe eeene u yéeni awe kawelej Enuuf ite Atambatun, abe kunak kíhaaji n'a̱nut yo, 30a̱fakanooro tíme, abe n'á̱wanein t'ekuruwa i! 31Eseef ite esaraha i yooŋ, n'émuse yite Eluwa yite Moyis n'iŋi kásuwo. Iŋi kaanoor: ---Afakanafakan bakaaku, abe ayinaat bifakanooro! 32Áwanein hahiye t'ekuruwa i, akina Afakana u, Áyi ite Israyel, man n'újuk núuyilen! Énukenoora i ki katibe ku toko n'iŋi kálafatino yooŋ. 33Taanak tu tireeŋa ti hikaw, ébaani n'éyemi t'etaam i ereyi fe ayak abin áami yooŋ tifesa. 34Abe hi tifese hii, Yesu n'ataŋk t'etiir aane: ---Eloyi, Eloyi, lema sabaktani? (aamo fu: «Atambatun úuma, Atambatun úuma, iŋi naŋ n'a̱wasanam fu?») 35Bakaake ti kéeyemie ku toko ni kajam. Ni kaane: ---Arijam, ondu ti karuwu Eli! 36Ake tu boko n'atey, abe n'ayit hupoons éehujan ho ébiñ yeekeese. N'aya ho tu hunuk, abe n'amaaren ho Yesu kaanuku man n'ajojoban ho. N'aane: ---Arinahan! Újuk fee man Eli bibin éewananno! 37Bare Yesu n'ataŋk hifeeneŋ t'etiir, abe n'aket. 38Hírido heeemo hu níbahindaa t'Enuuf ite Atambatun ni hijeho huta hu t'etiir bibin yooŋ t'etaam héehin kúsuba. 39H'aseef ite esulaan i, eesiiŋee u toko ajoŋoor ni Yesu, ajuke hu buŋ b'akete fu ariike, n'aane: ---Múniyo ániine ondu áyemie fu Añi ite Atambatun! 40N'abaj toko yooŋ bakaake haare kéesiiŋeina akambee iŋi káheelinn. Mari ite u Magdala ámoomi tu bokondu, ni Salome, ni Mari íñaay ite Soosiin ni Saak añi. 41Haare hondu iŋi kariboor yéeni ni Yesu akina Gálile, abe yooŋ iŋi katofotooro. Bakaake haare yooŋ kámoomi toko úkaan, keeriboore ne o bija Serusalem. 42Kaanendan ku, Siseef ite ti hikinu hihi kaane Arimate n'áreeŋin. Boko kaamo fu sifaaf site ejoonana i, abe aŋ'ájeŋginee naane. Ámoomi ti kanahan n'eyakar yómbokun Atambatun eesiiŋan Jáyi joone. Erimaas ite Esuwif i naane kuwaatu, boko ti bifare bite te yo. N'atuumen eeja ti Pilat, abe n'alawo ehunuŋ ite Yesu kaanuku eeja eehok yo. 44Pilat n'ajahale h'ajame hu kaanuku Yesu aketa ahil ii. N'aboñ bite aseef ite esulaan i, abe n'ákandijeno man afiyee naane Yesu akete i. 45Hi Pilat ajame hu naane áyin u ásafino i ahaban, n'aane Siseef aja ayit ehunuŋ i. 46Siseef n'ajoohen kaahuuy keefañje, abe n'áwanann ehunuŋ i t'ekuruwa i. N'ahut yo ti kaahuuy ku, abe n'aja ahok yo t'élum yeewakee t'elaaliñj yómbokun. Ahaban, n'arindiŋooran ejuju yómbokun éefib karuŋ ku. 47Mari ite u Magdala, ni Mari íñaay ite Soos ni kajuk t'ehunuŋ i ehokee du.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\