MARK 5

1Yesu n'eriboora yeene ni kareeŋ ti yaayu eraab ite han hite Gálile, tu búsuk bite Egergeseniyeŋ i. 2Hi Yesu awanee hu tu busoona bu kep, ake ániine n'ánuutin tu búlum bu, abe n'abin kéefimboor. Ániine ondu ákooki erab. 3Tu búlum bu t'akine fu, abe an ayinaato kakobu, hutoof yooŋ ni baasel. 4Iŋi kafand yéeni kayitu ñañ keekob wuwoto; ni kayit yooŋ baasel keefaak sumoŋio. Bare aŋ'afaran ñañ ñu ni baasel bu fe. An yooŋ abajut sembe site kajokio. 5Ko kireyi fe, nu bújom ni káajiim, aŋ'añaahoor tu búlum bu ni ti birij bu, aŋ'akileen kep, abe n'aŋ'anufanooro nu bujuju. 6H'áŋandanna hu Yesu, n'áteyin. N'asaaho éejiŋgitan hágilao. 7Yesu n'aŋ'aane toko: ---Erab ye, a̱nuut t'ániine ondu! Ániine u n'ataŋk t'etiir aane: ---Yesu, Añi ite Atambatun eeemo u t'etiir-t'etiir, kame baŋka wane? Íiwasiyani tu huruwu hite Atambatun, atum'á̱hihinooram! 9Yesu n'ákandijeno aano: ---Huruwu húuwe buŋ? N'ásafino aano: ---Huruwu húuma «Hahooja», ábuki irihoojahooj. 10Abe n'aŋ'áwasiyano aano: ---Waasi, atum'a̱nuutan uni ti hikinu honde. 11Náami bare kaahaaw kómbokun kite bufuruka naane iyu ti hirij hu tu buhoofooro. 12Sirab su ni silaw Yesu seeno: ---A̱was uni iriija tu bufuruka bondu man n'iriyooso te bo. 13Yesu n'aane so hee, sija. Náami sirab su nu súnuutin t'ániine u seeyooso tu bufuruka bu. Kaahaaw ku ni kíteyin, kúnuutin huta hu ti hirij hu kija kútuuso ti han hu. Sufuruka seereeŋe súñjune súsuba. Nu sumoj sireyi fe. 14Kéeyemie ku ti jíhaaw jite te so ni katey, abe n'iŋi kakam bo t'ésuk yómbokun i, ni ti mikinu mu. Ésuk i ni kabin kaanuku keejuk beebaje bu. 15Ni káreeŋin toko ti Yesu, ni kajuk ániine u éebajaanie u sirab su úkaan u t'ariikee, káasiimein, abe káasuumaayo jaŋ. Náami kátumba kákoleyi naane. 16Keejuke ku ni ñíkiniin naane bije i, ni kakamiin beebaje bu ániine ite sirab su nu bufuruka bu. 17Náami iŋi káwasiyan Yesu kaano anuut t'ésuk yeeniin. 18Áyemia tu bújufo tu busoona bu, ániine éebajaanie u sirab su n'alawo aano: ---A̱ja n'íñje. 19Bare Yesu awunuto bondu. N'aano: ---A̱yeet bija t'aruun, abe n'a̱sok bakan kúuwe doon d'Anahaan u áhini du fe, ni naane ayubiyeni i. 20Náami ániine u eeja bija bimbi kaane «Kikinu Sumoŋu», abe n'aŋ'akam bo doon di Yesu áhino du fe. Kareyi fe ni kajahale. 21Yesu n'asooñ ákanin han hu tu busoona n'eriboora yeene. Ésuk i n'éhoojino bib toko kaagoroor ni han hu. 22Ake t'eseef ite báalawum booniin n'ahaŋ áreeŋin, huruwu hoone Sayirus. H'ajuke hu Yesu, n'asaaho éejiŋgitan hágilao, 23abe n'áwasiyanooro toko aŋ'aano: ---Ásuŋgute úuma ondu ti bija kaketu. Waasi, a̱bin á̱asit sumoŋii te o man n'ákoyi abe n'aroŋ! 24Yesu n'aja keeriboor. Keehooje yooŋ ni kaja nu boko ti katiŋgoor kep. 25Ake anaare ámoomi toko, emito yendu sumoŋu nu súsuba aŋ'ahalan dómbokun. 26Álaamalaam yooŋ dómbokun t'esontena i. Ebaj yeene fe ayoosanayoosan yo tu busontenooro bu, bare ákoyiit; n'asooñ ahaŋee. 27H'ajame hu b'ésuk i bimbi kasok ti Yesu, n'abin ti hahooja hu inde hiñaawio, abe n'agor tu wañ woone. 28Áhinahin ii ábuki ayinoorayinoor n'aane: «If'íyini kagoru wañ woone kep, íñje kákoyi.» 29Halan hu ni hihaŋ hiraan káteyina ku te o. N'ajuk t'enio kaanuku kásomut koone kúkoyia. 30Yesu n'ámeyi toko-toko kaanuku sembe sunuuta te o. N'aweteko tu buhooŋu hahooja hu abe n'aane: ---Aañ agore fu wañ wúuma? 31Eriboora yeene ni kaano: ---Aŋ'a̱juk kaanuku hahooja hu hondu ti sítiŋgoor uŋu húuwe hu, n'aŋ'a̱sooñ a̱ane: «Aañ agoram fu?» 32Bare akina n'aŋ'áheelinool toko kaanuku eejuk an éehine u bondu. 33Anaare u n'aŋ'ábit kákoleyi taŋ, ábuki ámoomi beebajo bu. N'asaaho éejiŋgitan hágilao, abe n'asoko bifeeneŋ bu bireyi fe. 34Yesu n'aano: ---Waay, káyilen kúuwe kíkinineŋa n'á̱koyi. A̱ja káasuumaay; a̱roŋut kabaju kásomut kondu. 35T'átibanoorut yooŋ, bakaake ni kahaŋ káreeŋin, kánuutin t'enuuf ite Sayirus, ániine eeemo u ni sifaaf site báalawum bu. Ni kaane ániine u: ---Ásuŋgute úuwe aketa. Atum'aŋk'a̱ja kálaaman Ámuse u. 36Yesu n'ajam, bare n'awiinen bo. N'aane Sayirus: ---Atum'á̱koleyi, á̱yilen kep. 37Awasut an eeriboor ne o, kane arko Saakiin n'at'o Saaŋ, ni Piyeer. 38Hi kareeŋe hu ti Sayirus, Yesu n'ajuk naane arkee i toko hitik. Bakaake ti biyiy abe n'iŋi kakileen. 39N'ayooso abe n'aaniin: ---Naŋ n'árikiriboor fee? Baŋka b'ariyiy fu? Añi ondu fu aketut, am aŋote barebare. 40Ésuk i n'ésuwo. Náami eenuutaniin kareyi fe, abe n'ayooso t'añi u áyemie du, akina ni faaf ite añi u, n'íñaayo, ni kéeriboorina ku ne o. 41N'ajoko t'emoŋu abe n'aano: ---Talita kumi! (aamo fu: «Básuŋgut, a̱rito, íñje isoki fee!») 42Ásuŋgute u n'ahaŋ arito abe n'áyemi ti kañaahoor (abaja simit sumoŋu nu súsuba). Ésuk i ni kajahale fu dómbokun. 43Yesu n'áhaminiin ayan, aaniin itim kasok bo an. Abe n'aaniin kawun ásuŋgute u eeñoofo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\