MARK 8

1Tu kunak kondu, bakan keehooje-hooj n'iŋki kaja kaŋaabo Yesu. Náami makamu kabajut doon dite buñoofo, Yesu n'aruw eriboora yeene abe n'aaniin: 2---Ítumbatumba iyubiyen hahooja hondu, ábuki abajee hahiyu kunak kíhaaji bokondu n'íñje, abe karoŋut nu doon dite buñoofo. 3If'eeniin yooŋ kayeet iyu ti kañoofeit, n'iŋi kajendan káliimu ti bítim bu, ábuki bakaake tu boko akambeekamb ti kánuutina du. 4Eriboora yeene ni kaano: ---An fu akinut nere. Núubajin yooŋ diin doon dite kasaaniin keeñoofo? 5Yesu n'aaniin: ---Kumburu kiyem k'aribaje fu? Ni kaano: ---Hutok nu kúsuba. 6Náami eeene hahooja hu hiriiko. Ahaban, n'ayit kumburu ku hutok nu kúsuba ku, abe n'aane Atambatun eyeehen. N'afiitar ko, abe n'asaan eriboora yeene aaniin káruboor hahooja hu. Ni kárubooriin ko fe. 7Kákooki yooŋ mike misaan. Yesu n'asooñ aane Atambatun eyeehen, abe n'aane eriboora yeene káruboor mo ésuk i. 8Kareyi fe ni kateŋ ayak abin áami kabira bib. Eriboora yeene ni kaher mifiit meeŋeñene mu. Nu muhoojan wutekel hutok nu wúsuba. 9Keeteŋe ku kumburu ku ni misaan mu kareeŋareeŋ súñjune sibaakiir. Abe Yesu n'ayeetaniin. 10N'ájufo yooŋ toko-toko tu busoona n'eriboora yeene, keeja t'ésuk i yiyi kaane Dalmanuta. 11Bakaake t'Efarisiyeŋ i ni káreeŋin, abe ni káyemi toko ti síjeeŋoor ni Yesu. Ni kaŋeso kabuutu. Ni kaano áhin bike beehaŋiin kikaw, beekuuriin kaanuku sembe soone t'Atambatun tu súnuutina fu. 12Yesu n'ayih rooh abe n'aaniin: ---Iŋi naŋ ni bakate ku hahiye kámaŋie fu kajuku bike beehaŋiin kikaw? Aaa! Iisokuun bifeeneŋ bu: at'áriwufooree bike beehaŋuun kikaw! 13Ahaban, n'awasiin toko eesooñ éejufo tu busoona bu, akina n'eriboora yeene, keekan han hu. 14Eriboora i kafiilafiil bija nu kumburu. Hifeeneŋ taŋ hi káyekie fu tu busoona bu. 15Yesu n'arimiin toko aaniin: ---Áriwasiyoor, arinaŋ kikawuun t'élefir ite Efarisiyeŋ i, ni yite i Erod. 16Eriboora yeene n'iŋi kaanoor toko: ---Úbajut tíme kumburu, iŋ'ite ho h'af'asok ii. 17Yesu n'ámeyi bi kaamo bu te bo. N'aaniin: ---Iŋi naŋ n'af'ariene iyu: aŋarkeyi úbajut kumburu? Áritumboorut arijok mayet? Árinandinoorut yooŋ? Ñúwejet ñoonuun ñífeŋgineit? 18Aribajabaj ñíkin, abe árijukaariit? Aribajabaj wúkondin, abe árijamaariit? 19H'ifiitare hu kumburu hutok hu bija ti háyine kaamo súñjune hutok, arifiilafiil wutekel wuyem weehooje ni kifiit keeŋeñene w'ariyite fu? Ni kaano: ---Sumoŋu nu wúsuba. 20---H'ifiitare hu kumburu ku hutok nu kúsuba ku bija ti háyine hu kaamo súñjune sibaakiir, wutekel wuyem weehooje w'ariyite fu? Ni kaano: ---Hutok nu wúsuba. 21Náami eeeniin: ---Arijokoorut yooŋ mondee? 22Yesu n'eriboora yeene ni kareeŋ Betsayida. Bakaake ni kabino n'ake éefuume, abe ni káwasiyano kaanuku man n'ásit te o sumoŋio. 23Yesu n'ajok ániine éefuume u t'emoŋu, abe n'aja ne o keenuut hikinu hu. N'átutufen ániine u ti ñíkin, abe n'ásit te o sumoŋio. Ahaban n'aano: ---Á̱yinia kajuku dike doon? 24Ániine éejukaariit u n'ásaarin hikawo abe n'aano: ---Iŋ'iŋandan háyine keeemo ti bija; aŋ'a̱juk bare kite ñunukanuk. 25Yesu n'asooñ agor ñíkin ñite ániine u nu sumoŋio. Ániine u n'áheelin féet. Náami ákoyia; aŋ'ajuk akuur but. 26Yesu n'aano: ---A̱yeet, a̱tum bare a̱yooso ti hikinu hu. 27Yesu n'aja n'eriboora yeene bija ti kikinu keeemo ku bimbi kaane Sesare-Filip. Boko ti bija bu, n'ákandijen eriboora yeene aaniin: ---Kame ésuk i, iŋi kaane íñj'eemo fu aañ? 28Ni kaano: ---Bakaake kaane awe a̱amo fu Sambatiis, bakaaku ni kaane Eli, bakaaku n'iŋi kafin kaane ake t'eyiŋana yite Atambatun. 29N'aaniin: ---Náami aruun, aŋ'ariene íñj'eemo fu aañ? Piyeer n'ásafino aano: ---Awe a̱amo fu Afakana u. 30Yesu n'áhaminiin ayan, aaniin itim kasok bo an. 31Yesu n'ásit kaliiken bonde eriboora yeene aŋ'aaniin: ---Añi ute Húŋgowulan hu awarawar kajuku sílaam sómbokun. Sifaaf su biteñekoo, n'eseef ite esaraha i, n'émuse yite Eluwa yite Moyis. Boko káhinu ésuk i keeyoolo, bare kunak kíhaaji, n'aŋ'aritanee t'eket i. 32N'asokiin bondu ahat. Náami Piyeer eeruwo kéekajino naane iya, abe n'akamoor te o. 33Bare Yesu n'aweteko. N'áheelin eriboora yeene, abe n'akamoor ti Piyeer aano: ---A̱kambam «Setani»! Ábuki aŋ'a̱yinoor naane kúŋgowulan ku, bare náaneiit Atambatun. 34Ahaban, Yesu n'áruwin hahooja hu n'eriboora yeene abe n'aaniin: ---An af'ámaŋi kariboor n'íñje, atum'aŋk'ákini buroŋ boone. Akando ekuruwa yeene éeseinam ti hiñaawu. 35Ábuki an af'ámaŋi kafakan síhiinio, o bútowuto. An n'afin aket uŋu húuma hu ni Hirim Heetoofe hu, o karoŋu. 36An af'aja ayak abin áami ákinia ebaj ite t'etaam ye fe, abe abajut buroŋ bu, yo fíya káñjeriŋo? Aaa! 37Naŋ nu húŋgowulan áyinie fu kajaamu kaanuku eefakan síhiinio? 38Isokuunsok bonde ábuki ake ti bakate ku hahiye kéewuŋge ku Atambatun kiñaawu, ehoofoora yooŋ, af'aane ífuñinanafuñinani te o, íñje ni kirim kúuma, Añi ute Húŋgowulan hu yooŋ kaanu áfuñinanafuñinani te o kane aja abin ti kániku kite Faafo, akina n'emalaka i keenabe ku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\