MARK 9

1Abe n'asooñ aaniin: ---Nu múniyo, iisokuun bifeeneŋ bu: bakaake ti keeemo kee diye iti kaket ti kajukut Jáyi jite Atambatun ni jibin ni sembe séeraanna. 2Abaj kunak hutok ni hifeeneŋ, Yesu n'ariboor ni Piyeer, ni Saak, ni Saaŋ, abe n'aja nu boko ti hike hirij heeliite naane, kéeyemi bo unooniin. N'ahosanooro toko hágilaiin; 3wañ woone n'uŋu wusilan, abe nu wútumb wufañj daŋ. Abajut t'etaam ye añawa éeyinie kañawu ayak abin áami afañjee naane iyu. 4Ni kajuk Eli, nu Moyis, boko ti báhamin ni Yesu. 5Piyeer n'aane Yesu: ---Anahaan u, ajakeejak naane iriemo i diye. Iriirok múwuureey míhaaji, ake bija t'awe, ake bija tu Moyis, ake bija t'Eli. 6Ámeyiit b'aware bu kasoku, ábuki kákolakoleyi naane. 7Kaafor ni kíŋaasin, abe ni kímifeniin. Kaaji ni kíhaminn ti kaafor ku iŋi keene: ---An onde aamo fu Añi úuma i ímaŋie u. Arijamatano jak! 8Toko-toko, eriboora yeene ni káheelinool fe, bare kajukut mayet an kane arko Yesu taŋ nu boko. 9Káyemia tu búwaneina bu hirij hu, Yesu n'aaniin: ---Atum'arisok an doon fe d'arijuke du, ajendan káyemi Añi ute Húŋgowulan hu aritanee t'eket i. 10Ni kanaŋ bo bija tu boko, bare n'iŋi kaanoor toko: ---«Bíriteina t'eket i» aamo fu fíya naŋ? 11Ni kákandijeno kaano: ---Iŋi naŋ n'émuse yite Eluwa yite Moyis ifi kaane Eli aware kajabu abin? 12Yesu n'aaniin: ---Múniyo Eli aware kajabu abin, eefare buroon bu fe. Iŋi naŋ ni Míkiñjin mu musoke fu meene: Añi ute Húŋgowulan hu kajuku sílaam, abe yooŋ o káhihinooree? 13Bare íñje isok fee n'aruun: Eli aheeka eebin, abe ésuk i ni kanij te o naane hutoofiin i, naane Míkiñjin mu musoke i te o. 14Hi Yesu n'eriboora i bákahaaji ku kábatikeina hu bibin ti bakaaku eriboora káyemie du, ni kajuk bakan úkaan kéekuutiin, abe émuse yite Eluwa yite Moyis ti síjeeŋoor toko nu boko. 15Hi hahooja hu hujuke hu Yesu, ni kajahale dómbokun. Ni katey kayaajanooroo kaanuku keesaafo. 16Yesu n'aane eriboora yeene: ---Naŋ n'áriyemie fu ti síjeeŋoor su nu boko? 17Ake ániine éeyemie toko ti hahooja hu n'aano: ---Ámuse u, ibinibin n'añi úuma, ábuki ákooki erab yéehino ayinaat báhamin. 18Ef'eritan kep, t'aŋa d'ayak káyemi fe, yo yooŋ káfiiteno t'etaam. Butumo káfuju, wúŋiiŋ wu ti kasoku, abe enio n'eŋ'esaas. Ilawalaw eriboora íiwe kaanuku man ni kákutoor erab i, bare kayinaat. 19Yesu n'aaniin: ---Áribajaatia teereŋ káyilen, aruun bakate ku hahiye! Bija kaakaŋ n'ija fu iŋki biriiko n'aruun? Íñj'endu ti kajoku hikawam kep bija kaakaŋ? Aribinam n'añi u. 20Ni kabino ne o. Bare h'erab i éheeline hu ti Yesu kep, n'eyoŋoŋan añi u ni sembe. Añi u n'aney, aŋ'abarandakooro t'etaam, abe butumo yooŋ ti káfuju kep. 21Yesu n'ákandijen faafo aano: ---Huta hu kaakaŋ nu bondu bibajo fii? N'aano: ---Huta hu akina añi. 22Aŋarko n'eŋ'éfiiteno ti sineemak, man yooŋ tu móhujo kaanuku yeeyoolo. Bare af'arko á̱yinooni toko doon, waasi, a̱yubiyen uni, á̱yokunan uni yooŋ! 23Yesu n'aano: ---Iŋi naŋ n'a̱ane fu: «Af'arko á̱yinooni»? An eebaje káyilen, doon dijahaluto. 24Toko-toko, faaf ite añi u n'ataŋk t'etiir aane: ---Íyilena! Bare á̱yokunanam, ábuki káyilen kúuma kifamut! 25Yesu n'ajuk kaanuku ésuk i bokondu ti kahaŋu káhoojina. N'akamoor t'erab éemuuma i, abe n'aane yo enuut t'añi u, etum'eŋk'eyooso te o. 26Erab i n'ejaŋg t'etiir, n'eyoŋoŋan añi u ni sembe, abe n'enuut te o. Añi u, aŋ'a̱juk naane an eekete. Kéeyemie ku toko kasooñen ni kaane: «Aketa fu!» 27Bare Yesu n'ajoko t'emoŋu abe n'ásaarinoo. Náami añi u eesiiŋo. 28Hi Yesu ayoosee hu t'enuuf, éeyemi toko unoono n'eriboora yeene, ni kákandijeno kaano: ---Iŋi naŋ n'iriyinaat fu kákutoor erab i? 29Yesu n'ásafiniin aaniin: ---Kalawu taŋ kíyinie fu kákutoor erab naane yendu. 30Yesu n'eriboora yeene ni kanuut toko, abe ni kajumban júl ayak abin áami kakana Gálile. Bare ámaŋiit an ámeyi t'aamo du, 31ábuki ehelo fe émoomi ti kaanu ku eeliiken eriboora yeene mite m'Atambatun. N'aŋ'aaniin toko: ---Añi ute Húŋgowulan hu kásikiee asaanee ésuk i. Boko kayoolio, bare kabaju kunak kíhaaji, n'aŋ'aritanee t'eket i. 32Bare eriboora yeene kajokut naŋ n'ámaŋie fu kasoku, abe yooŋ kákolakoleyi kákandijeno. 33Yesu n'eriboora yeene ni kareeŋ Káfernawom. Hi kayoosee hu t'enuuf i, Yesu n'aaniin: ---Naŋ n'áriyemie fu ti síjeeŋoor su ti bítim bu? 34Bare ni kakoowan, ábuki kámoomi ti síjeeŋoor seeyane ti bítim bu kaanuku kéemeyi aañ tu boko aamo fu átiyar u, butum eehaŋe u bakaaku. 35Yesu n'ariiko, eeruw eriboora i sumoŋu ni bákasuba ku abe n'aaniin: ---An af'ámaŋi káyemi átiyar u, aja áyemi araan u tej, ásukateen ite ésuk i fe. 36Ahaban, n'ájokin ake añi, abe n'asiiŋano t'etutiin. N'ayawuno abe n'aaniin: 37---An af'ajok áwariee añi naane onde uŋu húuma hu, íñje humuumam a ajoke fu áwariee. Abe an af'ajokam áwariee, íñjeiit unoonam a ajoke fii áwariee, bare bija n'an éeboñinam u fe. 38Saaŋ n'aane Yesu: ---Ámuse u, irijukajuk ake ániine aŋ'ákutoor sirab tu huruwu húuwe. N'irieno atum'aŋk'áhin bondu, ábuki eriboor úneiit. 39Yesu n'aane: ---Atum'arieno awas, ábuki an ayinaat káhinu beehaŋe bu ésuk i kikaw tu huruwu húuma, anuut toko, n'asok béekojie t'íñje. 40An eeteñekeit úne, an ondu úne. 41Abe iisokuun bifeeneŋ bu: an fe eewunuun móhujo áriihujo aŋarkeyi naane aruun bakate ku Kiris, Atambatun kasiibano. 42---An eeyak u kákinineŋ hutoof ake t'eraan i ti kéeyilene ku t'íñje n'aney ti kaahoofoor, ahaŋ kajaku te o n'akobee elaaliñj yómbokun tu nukun, abe n'áfiitenee ti han hu. 43Arko eke tu sumoŋii ef'ékinineŋ n'a̱ney ti kaahoofoor, a̱faran yo! Ahaŋ kajaku t'awe n'a̱yooso tu buroŋ béehabanaariit bu n'emoŋu efeeneŋ, bala a̱yooso sambuun nu sumoŋu súsuba, ti sineemak su súhokaariit du. 45Arko kike tu wuwoti ifi kíkinineŋ n'a̱ney ti kaahoofoor, a̱faran ko! Ahaŋ kajaku t'awe n'a̱yooso tu buroŋ béehabanaariit bu nu kuwot kifeeneŋ, bala á̱fiitenee sambuun nu wuwot wúsuba. 47Arko dike ti ñíkini ifi díkinineŋ n'a̱ney ti kaahoofoor, a̱nuutan do! Ahaŋ kajaku t'awe n'a̱yooso ti Jáyi jite Atambatun káafeelin, bala á̱fiitenee sambuun ni ñíkini t'ésuba te ño, 48«tu buloh bu bíketaariit du, sineemak su yooŋ súhokaariit toko.» 49Ábuki huruw fe kasisanee ni sineemak, naane bakoloŋ aa asisanee ni misis. 50«Misis ajakajak. Bare ifi mija ayak abin áami míneenia, iŋkut mijam, buŋ b'arija fu ne mo ayak abin áami musooña mijam? Áriyemi naane misis, abe n'aribaj káasuumaay t'etutuun.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\