MÁJIYE 1

1Noota nite Yesu Kiris, añi Dafit, añi yooŋ Aburaham nonde: 2Aburaham aamo fu faaf ite Isak, Isak faaf ite Sakob, Sakob faaf ite Suda ni bakat'o, 3Suda faaf ite Fares ni Sara (íñaayiin aamo fu Tamar), Fares faaf ite Esrom, Esrom faaf ite Aram, 4Aram faaf ite Aminadab, Aminadab faaf ite Naason, Naason faaf ite Salmoŋ, 5Salmoŋ eebuk Boos (íñaay ite Boos aamo fu Rahab), Boos faaf ite Obed (íñaay ute Obed aamo fu Rut), Obed faaf ite Seese, 6Seese faaf ite Dafit áyi u. Dafit n'abuk Salomoŋ (íñaay ite Salomoŋ áseñaanie fu t'Uri), 7Salomoŋ faaf ite Robowaŋ, Robowaŋ faaf ite Abiya, Abiya faaf ite Asa, 8Asa faaf ite Sosafa, Sosafa faaf ite Soram, Soram faaf ite Osiyas, 9Osiyas faaf ite Sowatam, Sowatam faaf ite Asaas, Asaas faaf ite Esekiyas, 10Esekiyas faaf ite Manase, Manase faaf ite Amoŋ, Amoŋ faaf ite Sosiyas, 11Sosiyas faaf ite Yekoniya ni bakat'o, kóyin ki kajoke ku bakate ku Israyel keeja nu boko Babilon. 12Hi kajoke hu Israyel bija bu Babilon kahaban, Yekoniya n'áyeki Salasiyel, Salasiyel faaf ite Sorobabel, 13Sorobabel faaf ite Abiyud, Abiyud faaf ite Eliyakim, Eliyakim faaf ite Asoor, 14Asoor faaf ite Sadok, Sadok faaf ite Asiim, Asiim faaf ite Éliyud, 15Éliyud faaf ite Eleyasaar, Eleyasaar faaf ite Matan, Matan faaf ite Sakob, 16Sakob faaf ite Siseef eeemo u áyin ite Mari, íñaay ite Yesu ii kaane Afakana u. 17Náami kaamo sumoŋu ni bakabaakiir kabaje fu huta hu t'Aburaham bija ti Dafit, sumoŋu ni bakabaakiir huta hu ti Dafit bija h'Israyel kajokee hu bija Babilon, sumoŋu ni bakabaakiir yooŋ huta hu kóŋkeyin bija h'Afakana u abukee hu. 18Iye i Yesu Kiris abukee fu. Íñaayo Mari asibareesibar, asibaro huruwu hoone Siseef; bare t'asaooruto yooŋ, náami Mari asa har ti sembe site Búwejet Beenabe bu. 19Siseef an ite bifeeneŋ. Ámaŋiit kásiku huruwu hite Mari asaan ésuk i. N'ayinoor aane boko kawasoor t'an ámeyiit. 20Ondu ti biyinoor bondu, ake amalaka ite Atemit n'áŋaasin te o ti híyawutu abe n'aano: ---Siseef, añi Dafit, atum'á̱koleyi kasayi Mari, ábuki ti sembe site Búwejet Beenabe bu t'asee fu har hu. 21O káyeki añi ahaawa, abe n'aŋ'a̱ruwo Yesu, ábuki o aja fu kafakan bakan koone tu wuhoofoor wooniin. 22Iyu i bije fii fe kaanuku hirim hite Atemit h'ayiŋana u asoke hu heebaj. Aanaan: 23«Arijamatan i! Ásuŋgute éemeyiit u ániine kaharat; o kabaju añi ahaawa, abe n'aŋ'aruwooree Emanuwel» (aamo fu: «Atambatun n'úne»). 24Hi Siseef ániyeina hu, n'asa Mari naane amalaka ite Atemit asoko i. 25Bare ámeyiito hikee anaare, bija naane áyihinee i añi ahaawa. Siseef n'awuno huruwu hite Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\