MÁJIYE 10

1Yesu n'aruw eriboora yeene sumoŋu ni bákasuba ku, abe n'awuniin sembe site kákutoor sirab, ni karitan yooŋ bakate wúsomut wánowan, ni kéetime ku fe. 2Kuruwu kite epotor i sumoŋu ni bákasuba ku konde: átiyar u, Simoŋ (ii kaane Piyeer) n'at'o Andere; Saakiin n'at'o Saaŋ biñi bite Sebede; 3Filip ni Bartelemi; Taamas ni Májiye, asaa ite búhal bu; Saak añi ite Alfe, ni Tade; 4Simoŋ (akina, boko kaamo fu t'étuum i iŋ'ite ésuk yeeniin), nu Suda Iskariyot, eeja u kajoohen Yesu. 5Yesu n'aboñ háyine hu sumoŋu ni bákasuba kondu. Hirim honde h'asaaniin fu: ---Atum'arija tu búsuk bite keenooto ku Esuwif, abe atum'arija yooŋ ti kikinu kite Samari. 6Arija kep ti bakate ku Israyel keeemo ku naane bíkarniina béetowutee. 7Aŋ'arikaro ariwaare ariene: «Jáyi jite Atambatun júlohenno!» 8Ariritan kéesomute ku ni keekete ku, árihin keebaje ku yafot i kéekoyi, árikutoor yooŋ sirab su. Aribajabaj t'arijoohenut, ariwun yooŋ abe atum'árikandijen bajaam. 9Atum'arija ni sírirem tu kuboote koonuun; 10atum'arija ni kisaakos, man yooŋ nu wújufa wúsuba, ni sikaku, nu kútaŋkaru; ábuki aroka awarawar kasaanee buñoofo boone. 11«Hikinu fe h'ariyak buyooso te ho, arijab árikandijen aañ áyiniuun fu kajoku áwariee, abe atum'arikañj t'ake bija naane ariyak i kanuutu ti hikinu hu. 12Af'áriyemi tu buyooso t'enuuf yeene, ariene: "Káasuumaay kibaj." 13Ifi kajokuun áwariee, kañaanu koonuun kite káasuumaay ku kajoku. Bare if'iti kajokuun áwariee, arinuutan kañaanu koonuun. 14Af'ariyooso t'enuuf man yooŋ ti hikinu, abe ni kateñeko kajokuuun áwariee man yooŋ kajamatanuun, arinuut toko, abe n'arihaŋk hafor heeemo hu tu wuwotuun. 15Iisokuun bifeeneŋ bu: hunak h'Atambatun aja hu Kajoonan te ho, sílaam site bakate ti hikinu hondu kahaŋu site bakate ku Sodom nu Gomoor. 16---Arijamatan, iiboñuun naane bíkarniina t'etut bindaafaan bu. Áriwasiyoor naane ñuroon ñu, abe n'árineeni naane kúleebaan ku. 17Arinaŋ kikawuun t'ésuk i. Ábuki bakan kajokuuun kaanuku keeja keejoonanuun. Aruun kámiñiee kikarawas ti ñáalawum ñite ñ'úne. 18Boko kañakuuun kaja kasaan eseef i ni bákayi ku uŋu húuma hu. Iyu, n'aŋ'aribaj bítim ariiseede bifeeneŋ bu t'íñje, tu buhooŋiiin ni bakaaku yooŋ keenooto ku Esuwif. 19Ifi kajokuun kaja kasaan eseef i kaanuku keejoonanuun, atum'arijahale ti b'arija bu kasoku, man yooŋ naane arija i káhamin. Kirim k'ariyak ku kasoku fe, aruun káwufooree ko t'ewahatu yendu. 20Ábuki kirim k'arija ku kasoku iti kíyemi koonuun, bare kite Búwejet bite bu Faafuun. 21«Bakan kásiku bakatiiin kasaan eseef i kayool. Sifaaf su yooŋ, iyu i kaja fu ni bakañiiin. Biñi bu kárahanna ti sifaafiin ni síñaayiin, abe boko kásikiiin kasaan bakan kayool. 22Ésuk i fe kahuufuuun uŋu húuma hu. Bare an eeja u kajoku alit tip bija tu hunak hiraanu hu, Atambatun kafakano. 23Ifi káhihinooruun ti heehe hikinu, aritey bija ti hike. Iisokuun bifeeneŋ bu: Añi ute Húŋgowulan hu bibin t'áritumboorut arihaban kawaare koonuun tu búsuk bite Israyel bireyi fe. 24«Abajut aliikena eehaŋe ámuse oone; abajut yooŋ aroka eehaŋe aseef oone. 25Aliikena awarawar káhinu éeyemi naane ámuse oone, aroka u man n'áyemi naane aseef oone. Ésuk i ifi kaja ayak abin áami kaana ate enuuf i Belsebul, buŋ fíya bi kaja fu karuwu bakate ku t'enuuf yeene? 26---Náami atum'árikoleyi kiŋki kasok t'aruun! Béenuusee bu bireyi fe kajukiee, abe beesokutee bu yooŋ kámeyiee. 27Bimb'isokuun t'ébaani i, arisok bo mijiniŋga raŋgaw; bamb'arijiisanee yooŋ, ariyiŋan bo ti sifiñjan su. 28Atum'árikoleyi kiŋki kayool eni i, abe kayinaat kayoolu yaan i. Ho húkoyie árikoleyi Atambatun eeemo u áyinooni kábuju eni i ni yaan i sambuun. 29Eeman kereŋ míndiri músuba uŋu mujoohenee érirem? Abe bare mayet afeeneŋ te mo akete ti Faafuun aanut hee. 30Aruun bare, humuum wan woonuun wufineefin. 31Náami atum'árikoleyi: t'Atambatun, arihaŋahaŋ fuf bíndiri úkaan! 32---An af'ásiiŋoorein n'íñje tu buhooŋu ésuk i, íñje yooŋ bísiiŋooreina ne o hágila Faafam eeemo u t'etiir. 33Bare an af'ateñekaam tu buhooŋu ésuk i, íñje yooŋ biteñekoo hágila Faafam eeemo u t'etiir. 34---Atum'ariene man kaajamoor k'ibine fu ne ko t'etaam ye i? Káajamooriit k'ibine fu ne ko, bare kábura. 35Ibinabin káwaajinoor ahaawa ni faafo, ásuŋgute n'íñaayo, anaare n'íñaay ite áyino. 36Ebuke yeenuun kaja fu káyemi enatoora yeenuun. 37«An af'ámaŋi faafo man yooŋ íñaayo ahaŋ naane ámaŋiam i, ayinaat káyemi ariboora úuma. An n'ámaŋi ahaawa oone, man yooŋ ásuŋgute oone ahaŋ naane ámaŋiam i, ayinaat káyemi ariboora úuma. 38An eekandeit ekuruwa yeene abe n'áseinam ti hiñaawu, ayinaat káyemi ariboora úuma. 39An af'ámaŋi kafakan síhiinio, o bútowuto. An n'afin aket uŋu húuma hu, o karoŋu. 40---An af'ajokuun áwariee, íñje a ajoke fu áwariee; abe an eejokam áwariee, an éeboñinam u a ajoke fu áwariee. 41An af'ajok áwariee ayiŋana ite Atambatun aŋarkeyi naane Atambatun áboñino, o kasiibanee naane ayiŋana ite Atambatun. Abe an n'ajok áwariee an éejube aŋarkeyi naane an ondu ájubajub, o kasiibanee naane an éejube. 42Iisokuun bifeeneŋ bu: an af'ajok áwariee ake t'eraan i ti kéeyilene ku t'íñje, hutoof ekot efeeneŋ ite móhujo y'awuno éehujo aŋarkeyi naane akina ariboora úuma, Atambatun kasiibano.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\