MÁJIYE 14

1Kóŋkeyin, Erod, áyi ite Gálile n'ajam huruwu hite Yesu. 2N'aane bakan koone: ---An ondu fu Sambatiis! Akina áriteina fii t'eket i! Iŋ'ite ho h'abaje fii sembe site káhinu buroon beehaŋe ésuk i kikaw. 3Múniyo Erod aboñaboñ keejok Saaŋ keekobo, abe ni kaja kakul. Áhinahin bondu iŋ'ite hu Erojad, anaare ite at'o Filip a árutine u. 4Ábuki Saaŋ aŋ'aane yéeni Erod: ---A̱waruto kasayi; eluwa i ewunuti bondu! 5Erod n'ámaŋi kayoolu Saaŋ, bare ákolakoleyi hahooja hu, ábuki kajokajok Saaŋ naane ayiŋana ite Atambatun. 6T'efeet ite hunak h'Erod abukee hu te ho, ásuŋgute ite Erojad n'ayokoñ hágila bakan k'Erod aruwe ku. Nu hútumb fu hutoof Erod naane 7asooñen n'awaat aane ásuŋgute u o kawunio doon fe d'ámaŋie. 8Íñaayo n'atiŋgo eelaw áyi u bonde: ---A̱wunam diye ti kaafalaat hikaw hite Sambatiis! 9Áyi u n'átaañian naane. Bare makamu aheekaheek eewaat tu buhooŋu emoosoora yeene, n'aane káhin naane ásuŋgute u asoke i. 10N'aboñ ake eeja eefaran hikaw hite Sambatiis t'ekulu i. 11N'abin ni hikaw hu ti kaafalaat, abe n'asaan ho ásuŋgute u. Ásuŋgute u n'afin asaan ho íñaayo. 12Eriboora yite Saaŋ ni kaja kayit ehunuŋ yeene kaja kahok. Kahaban, ni kaja kasok Yesu beebaje bu. 13Hi Yesu ajame hu bondu, n'anuut toko éejufo tu busoona eeja t'an anooto. Bakan keehooje ni kajam bo, ni kánuutin ti kikinu kooniin keenabano nu wuwot. 14Hi Yesu awanee hu tu busoona bu, n'ajuk hahooja hu; n'átumb fu ayubiyeniin naane. N'aritan kéesomute ki kaje ku nu boko. 15To ti bija kajonu, eriboora yeene ni kátofin kálohino abe ni kaano: ---Tujona fu, abe an akinut nere. A̱ane hahooja hu hibatuko ti mikinu mu man ni káyini kajoohen doon dite buñoofo. 16Yesu n'aaniin: ---Kasawuleit bija baabu fe; ariwuniin keeñoofo aruun kumuumuun! 17Bare ni kaano: ---Kumburu keemo hutok taŋ k'iribaje fu diye, ni misaan músuba. 18Yesu n'aaniin: ---Áriwuni fee. 19Ahaban, n'aane hahooja hu hiriiko ti mahos mu. N'ayit kumburu ku hutok hu ni misaan músuba mu, abe n'áheelin t'etiir. N'aane Atambatun eyeehen. Ahaban, n'afiitar kumburu ku, abe n'asaan ko eriboora yeene kéeruboor hahooja hu. 20Kareyi fe ni kateŋ kayak kabir bib. Eriboora i ni kahoojan wutekel sumoŋu nu wúsuba ni mifiit meeŋeñene mu. 21Ti bakan keeteŋe kii kumburu ku ni misaan mu, háyine hu kareeŋareeŋ súñjune hutok. Haare hu ni biñi bu kafinutee. 22Bondu buwas, Yesu n'anoŋkooran eriboora yeene kéejufo tu busoona bu, kéegilano toko keekan han hu, akina eefin eeyeetan hahooja hu. 23H'ayeetaniin hu ahaban, n'asiro unoono ti hike hirij kaanuku eelaw. H'aamo hu tujona, náami akina unoono áyemie fu toko. 24Busoona bu káabaaŋein ni sembe. Kúsuw ku ti kálaaman bo kep, ábuki eyam i ésokumasokum bo. 25Nu hurabu hu, Yesu n'aja asooñan nu booniin, aŋ'añaah t'etiir móhujo mu. 26Hi kajuko hu ti kañaahu ku t'etiir móhujo mu, ni kátumb kákoleyi naane. Ni kaane: ---Atand ondu! Náami iŋi kajaŋg toko kep ekoloowe taŋ. 27Bare Yesu n'áhamin toko-toko aaniin: ---Kikawuun kiyaŋg! Íñje fu, atum'árikoleyi! 28Náami Piyeer eeeno: ---Anahaan u, arko múniyo awe, a̱sok iibin t'awe t'etiir móhujo mu. 29Yesu n'aano: ---A̱bin! Piyeer n'ánuutin tu busoona bu, eeñaah tu móhujo mu bija bu ti Yesu. 30Bare h'ajuke hu kaanuku eyam i etibatib ni sembe, n'ákoleyi. Náami ajaba bísiimo. N'ataŋk aane: ---Anahaan u, a̱ramam! 31Yesu n'amaaren emoŋio toko-toko, eejoko abe n'aano: ---Káyilen kúuwe kítetia teereŋ! Iŋi naŋ n'a̱jeeŋe fu? 32Ni kájufo t'ésubaiin tu busoona bu, eyam i n'ehaŋ ewano. 33Náami eriboora i kéeyemie ku tu busoona bu ni kasokoroor Yesu abe ni kaano: ---Múniyo awe á̱tumbe fu á̱yemi Añi ite Atambatun! 34H'aamo hu Yesu n'eriboora yeene kakana han hu, ni kaya busoona bu t'ésuk i yiyi kaane Senesaret. 35Bakate ku bo ni kakeetano. Ni kasok ti kikinu kite ne bo fe kaanuku ondu bo, abe n'iŋi kabino ni kéesomute ku fe. 36Iŋi káwasiyano kaanuku man n'awasiin kep keegor balis bite wañ woone; abe keegore ku bo fe iŋi kákoyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\