MÁJIYE 15

1Náami bakaake Efarisiyeŋ, n'émuse yite Eluwa yite Moyis ni kánuutin Serusalem bibin ti Yesu, abe ni kákandijeno kaano: 2---Iŋi naŋ n'eriboora íiwe ifi kateñeko káhinu naane joosan ite sifaaf úne esoke i? Káñawaariit fu sumoŋiiin bala kañoofo naane bítim bite b'úne busoke i. 3Yesu n'aaniin: ---Aruun me, iŋi naŋ n'af'ariteñeko káhinu eluwa yite Atambatun, abe n'arifin arijok t'ejoosan yeenuun? 4Ábuki Atambatun aanaan: «Á̱jeŋgin faafi n'íñaayi.» N'aane yooŋ: «An af'álafatin faafo, man yooŋ íñaayo, awarawar kámiñiee aket.» 5Bare aruun n'aŋ'arifin ariene: an af'abaj dike doon d'áyinie káyokunan te do faafo man yooŋ íñaayo abe n'aane: «Iwaatawaat eene íñje kawunu do Atambatun», 6an ondu asawuleit iŋki káyokunan faafo man yooŋ íñaayo. Iyu af'ariwas b'Atambatun asoke bu, ariifin arijok ti máhinar moonuun! 7Ñatuuk ñondu! Esayi aŋaasaŋaas t'aruun saas h'abine hu ayiŋan bonde t'aruun aane: 8«Íñje Atambatun, íñje isoke fee: bokondu iŋi kájeŋginam nu butum barebare, bare ti siheliin, kakambamkamb dómbombokun. 9Naane ii kasokorooram fe, áhinaariitam kis, ábuki iŋi kaliiken ésuk i buluwa bi kanoŋke kéetuut, kite íñje isaaniin fu bo.» 10Ahaban, Yesu n'aruw hahooja hu abe n'aaniin: ---Arijamatan jak áriimeyi bonde: 11káanukiiit doon d'an áhine tu butumo ifi díkinineŋ náami an ondu akuurut t'Atambatun. Bumbu búnuutin tu butumo ifi bíkinineŋ n'ákuuraati t'Atambatun. 12Eriboora yeene ni kátofin abe ni kaano: ---Á̱moomi me kaanuku Efarisiyeŋ i kayiŋatayiŋat iŋi báhamin b'a̱soke bee? 13N'aaniin: ---Nunukanuk fe ni Faafam eeemo u t'etiir anawut karondiee. 14Ariwasiin ii: boko bakan kéefuume kéegilane bakan kéefuume, kéewufooriin bítim bu! Abe an éefuume af'aja n'áwiyo éefuume, éewufooro bítim bu, boko kaneyu t'ésubaiin fe ti kaayeen. 15Piyeer n'aano: ---A̱hat uni b'a̱kolofane bee t'Efarisiyeŋ i. 16Yesu n'aane: ---Butum aruun yooŋ arijokut? 17Árimeyiit kaanuku doon fe d'an áhine tu butumo uŋu duyuun ti haro, deetik dibin dunuutanee? 18Bare bumbu búnuutin tu butum bu, tu búwejet bu t'ufu búnuutin, abe bondu ifi bíkinineŋ húŋgowulan n'ákuuraati t'Atambatun. 19Ábuki fu tu búwejeto ti biyinoor beejakut bu t'ufu búnuutin, beeyoosano tu búyoolool bu, huŋotu hu n'an i kaseñeit, bufurukato bu, ékuwe i, haajuus hu asaan bakan, nu husoku hu ti bakaaku. 20Bondu ifi bíkinineŋ an u n'ákuuraati. Bare buñoofo t'an u añawut sumoŋio naane joosan i esoke i, biyinaat kákinineŋ an u n'ákuuraati. 21Yesu n'anuut toko abe n'aja inde Tiir ni Sidon. 22Ake anaare ite Kaanaŋ eekine bo, n'abin te o, abe n'ataŋk aano: ---Anahaan u, Añi Dafit, waasi, a̱yubiyenam. Ásuŋgute úuma ondu ti sílaam sómbokun, ábuki erab ejokojok! 23Bare Yesu ásafinuto mayet hirim hifeeneŋ. Eriboora yeene ni kátofin, abe ni kalawo kaano: ---A̱ano ayeet, ábuki ondu ti kasayi úne ti hiñaawu, ti kafiiŋan úne yooŋ kep. 24Yesu n'aane: ---Ti bakate ku Israyel, keeemo ku naane bíkarniina béetowutee t'iboñee fu barebare. 25Bare anaare u n'abin, eesaaho éejiŋgitan hágilao abe n'aano: ---Anahaan u, waasi, á̱yokunanam! 26Yesu n'aano: ---Ajakutee an n'ayit buñoofo bite biñi bu, éefiiten bo múkuruk mu. 27Anaare u n'aano: ---Nu múniyo Anahaan u, bare humuum múkuruk mu iŋi miteŋ mifiit mu mimmi miney, kane bakate te mo káyemi tu buñoofo. 28Náami Yesu eeeno: ---Ániin, káyilen kúuwe kihahahah! Bija bibaj naane á̱maŋie i bo. Ásuŋgute oone n'ahaŋ ákoyi t'ewahatu yendu. 29Yesu n'anuut toko, abe n'aja ti kaakaŋa han hite Gálile. N'asiro ti hirij eeriiko bo. 30Bakan keehooje-hooj ni kabin te o, iŋi káyitino bakan keeyinaat bija, ni kéefuume, ni kéetime, n'émuuma, n'ésomuta keehooje. Iŋi kariikaniin hágila Yesu, abe n'aŋ'áhiniin kéekoyi. 31Ésuk i ni kajahale fu dómbokun hi kajuke hu émuuma i ti báhamin, kéetime ku ni kákoyi, keeyinaat ku bija yooŋ ti bija, abe kéefuume ku n'iŋi kajuk. Náami keesokoroor Atambatun ite Israyel. 32Yesu n'aruw eriboora yeene abe n'aaniin: ---Ítumbatumba iyubiyen hahooja hondu, ábuki abajee hahiyu kunak kíhaaji bokondu n'íñje, abe karoŋut nu doon dite buñoofo. Ímaŋiitiin yooŋ kayeetan iyu ti kañoofeit, n'iŋi kajendan káliimu ti bítim bu. 33Eriboora i ni kaano: ---Núubajin yooŋ diin doon dite kákuuman hahooja naane hondu t'eramba yende? 34Yesu n'aaniin: ---Kumburu kiyem k'aribaje fu? Ni kaano: ---Hutok nu kúsuba, ni misaan iye meefamut. 35Náami eeene hahooja hu hiriiko. 36Ahaban, n'ayit kumburu ku hutok nu kúsuba ku, ni misaan mu, abe n'aane Atambatun eyeehen. N'afiitar ko ni misaan mu, abe n'asaan eriboora yeene kéeruboor hahooja hu. 37Kareyi fe ni kateŋ ayak abin áami kabira bib. Eriboora yeene ni kaher mifiit meeŋeñene mu. Nu muhoojan wutekel hutok nu wúsuba. 38Keeteŋe ku kumburu ku ni misaan mu, háyine hu kaamo súñjune sibaakiir. Haare hu ni biñi bu kafinutee. 39Hi Yesu ayeetane hu hahooja hu ahaban, n'ájufo tu busoona bu eeja t'ésuk i yiyi kaane Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\