MÁJIYE 2

1Yesu abukeebuk Betelehem, t'ésuk ite Súde kóyin k'Erod áyemie ku áyi u. Diŋgilis kep, n'abaj háyine kúwesina kéenuutina káasiŋ ki taanak tu tundu túnuutin, ni káreeŋin Serusalem, 2abe ni kákandijen kaane: ---Ondu diin añi u eeyak u káyemi áyi ite Esuwif i, eebukee u memee? Ábuki irijukajuk káaloofiiloof koone hi kíŋaasina hu, abe n'iribin kaanuku iriisokorooro. 3H'áyi u Erod ajame hu bondu, ehelo ebebut tuf, akina ni bakate ku Serusalem fe. 4N'akuukan eseef ite esaraha i kareyi fe, n'émuse yite Eluwa yite Moyis, abe n'ákandijeniin diin t'Afakana u aware fu kabukiee. 5Ni kaano: ---Betelehem, t'ésuk ite Súde, ábuki hirim honde h'ayiŋana ite Atambatun akiñje hu heenaan: 6«Atambatun aane: abe awe Betelehem, t'ésuk ite Súde, káanukiiit awe a̱amo fu araan u ti kikinu kómbokun kite ku Súde, ábuki aseef kánuutina t'awe eeja u kahaawu Israyel bakan kúuma.» 7Náami Erod eeboñ bite kúwesina ku keejukoor unooniin, abe n'ákandijeniin huta hu kaakaŋ ni káaloofiiloof ku kíŋaasina fu. 8Hi kásafino hu kahaban, n'aboñiin aaniin: ---Arija Betelehem, abe n'ariŋes añi u áwariee. Af'arijuko, n'aŋ'aribin ariisokam, íñje yooŋ iija isokorooro. 9H'áyi u asokiin hii ahaban, ni kaja. Náami káaloofiiloof ki kajuke ku yéeni tu boko kísitina yooŋ hágilaiin, ayak abin áami kujoŋoora liŋ n'enuuf i t'añi u aamo du, ni kisiiŋo. 10Hi kajuke hu ko toko, kikawiin nu kutoof naane. 11Ni kayooso t'enuuf i, abe ni kajuk añi u n'íñaayo Mari. Ni kasaaho kéejiŋgitan hágila añi u, abe ni kasokorooro. Kahaban, ni káfeŋgin kuboote kooniin, abe ni kawuno buroon beeseere: búwurus, ejuraay, ni mátiso meehunde, iŋi kaane mo miir. 12Hunuut toko, h'aamo hu kaŋota, Atambatun n'asokiin ti híyawutu aaniin itim kabatuko t'Erod. Ho híkinineŋe fu ni kaŋaas bike bítim keeyeet bija t'ésuk yeeniin. 13Hu kúwesina ku kayeete hu, Siseef n'ajuk amalaka ite Atambatun ti híyawutu. Amalaka u n'aano: ---A̱rito, a̱yit añi u n'íñaayo, abe n'aritey bija Esipt. Á̱riikein bo ayak abin áami eeni á̱batikein, ábuki Erod kaŋesu añi u kaanuku eeyoolo. 14Siseef n'arito, eeyit añi u n'íñaayo, abe ni kaja nu huhuk hu hoho bija bu Esipt. 15Ni káriikein bo ayak abin áami Erod aketa. Iyu i bondu bije fii kaanuku hirim hite Atemit, h'ayiŋana u asoke hu heebaj. Aanaan: «Iruwaruw añi úuma, eeno ánuutin Esipt.» 16H'Erod ánandine hu kaanuku kúwesina ku kame fu kabuutobuut, n'átumb ayiŋat naane. N'aboñ esulaan i Betelehem nu tu músuk meeemo mu ne bo, aaniin kaja kayool biñi bu ehaawa i fe keebajoorut ku simit súsuba. Aliikaliik ti naane háyine hu kabine i kasoko hi káaloofiiloof ku kíŋaasina hu. 17Náami báhamin bonde bi Seremi ayiŋana ite Atambatun abine bu asok bibaja. Aanaan: 18«Kaaji kijameejam Rama, biyiy ni kasaboor. Rasel aamo ti biyiy bakañio, ámaŋiit an abuutooro, ábuki kaketa.» 19H'aamo hu Erod aketa, Siseef n'ajuk, o t'ésuk ite Esipt, ake amalaka ite Atambatun ti híyawutu. 20Amalaka u n'aano: ---A̱rito, a̱yit añi u n'íñaayo, abe n'aribatuko bija Israyel, ábuki kéemaŋie ku yéeni kayoolu añi u kaketa. 21Siseef n'arito, eeyit añi u n'íñaayo, abe ni kabatuko bija Israyel. 22Bare h'ajame hu kaanuku Ariselawus ite u Erod aamo fu hahiyu áyi ite Súde, n'ákoleyi bija t'ésuk yendu. N'aŋk'ajuk amalaka ti híyawutu eeeno atum'aja bo. Náami eeja eekin ti hike hikinu hite Gálile, 23iŋi heenee Nasaret. Iyu i bije fu kaanuku man báhamin bonde b'eyiŋana yite Atambatun kasoke bu ni bibaj. Kaanaan: «Afakana u kaaniee an ite Nasaret.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\