MÁJIYE 20

1---Iye i Jáyi jite Atambatun jeemo fu. Ake ániine abajabaj etool ite kireseŋ. N'aja nu bújom bu bib hiŋes eroka. 2N'ajamoor nu boko kaanuku eebin eejaamiin naane aroka aa ajaamee tu hunak hu. Ahaban, n'aboñiin burok t'etool yeene. 3N'aŋk'asooñ ánuutin hi tírabina hu, n'ajuk bakaake ti kasiiŋee t'efiñjan i, káyemiit tu doon fe. 4N'aaniin: «Aruun yooŋ, arija arirok t'etool íima, íñje kajaamuuun ajakee.» 5Ni kaja. Ate etool i n'asooñ ánuutin taanak tu ti hikaw, ni to káafesin, n'ajuk bakaake, n'asokiin mo mifeeneŋ mu. 6Kaanendan ku, n'asooñ t'efiñjan i, n'aŋk'ajuk bakaake ti kasiiŋee toko. N'aaniin: «Kame h'aririikee hee diye hunak hu hireyi fe t'árihinut doon?» 7Ni kaano: «Aŋarkeyi an ayitut uni burok.» N'aaniin: «Yooh, arija ariirok yooŋ t'etool íima.» 8«Tireeŋa bísaarino, n'aane áyin oone aa ajaam: "A̱ruw eroka i a̱asaaniin bajaam booniin. A̱jab bare ti keebine ku eraan i, abe n'a̱habanooro ti keebine ku étiyar i." 9Eroka i kéesifee ku kaanendan ku ni kajab kabin, abe ni kajaamee huruw bajaam bite hunak ñeeba. 10Hi kéesifee ku étiyar i kabine hu, n'iŋi kaane man boko kajaamiee ahaŋ diyu; bare ni kasaanee yooŋ huruw bajaam bite hunak ñeeba. 11Hi kase hu bajaam booniin, ni kasok t'ate etool i 12abe ni kaano: "Eroka yendu keebine ku eraan i karoka ewahatu efeeneŋ taŋ, n'a̱jaamiin kare n'uni, uni keeroke ku burok béetaañie bu huta hu bújom, abe yooŋ ni taanak téesufe tee!" 13Bare ate etool i n'aane ake tu boko: "Óom, ítumbut fu ihoohi. Waajamoorut kereŋ kaanuku iibin ijaami bajaam bite hunak ñeeba? 14Á̱sik bajaam búuwe a̱aja. Ímaŋamaŋi kajaamu bokonde kéesifee ku eraan i naane ijaami i. 15Kame iyinaat káhinu doon deetoofam du ni sírirem súuma? Bare me naŋ, kabetu aŋarkeyi naane ijakajak?"» 16Yesu n'áwutiyen aane: ---Náami eraan i, boko káyemi étiyar i, abe étiyar i ni káyemi eraan i. 17Yesu n'abin áyemi ti bija Serusalem, n'ákajino n'eriboora i sumoŋu ni bákasuba ku abe n'aaniin: 18---Arijamatan, úne bokondu ti bija Serusalem. Añi ute Húŋgowulan hu kásikiee bo asaanee eseef ite esaraha i, n'émuse yite Eluwa yite Moyis. Boko kaanu awarawar kámiñiee aket, 19abe boko kásikio kasaan keenooto ku Esuwif. Bokondu kásuwio, ni kámiño ni hikarawas, kahaban ni katibo t'ekuruwa eeket. Bare hunak híhaajiyan hu, n'aŋ'aritanee t'eket i. 20Anaare ite Sebede n'átofin ni bakañio ti Yesu. N'asaaho éejiŋgitan hágilao kaanuku eelawo bike. 21Yesu n'aano: ---Naŋ n'á̱maŋie fu? Anaare u n'aano: ---A̱waatam kaanuku kane a̱bin á̱yemi áyi, bakañiam t'ésubaiin bokonde biriiko n'awe, ake inde baatosi, áwiyo inde baamayi. 22Yesu n'aane bakañio: ---Árimeyiit fu b'arilawe bu. Árinooni búhujo t'ekot ite sílaam su y'ija i búhujo te yo? Ni kaano: ---Hee, írinooni. 23Náami Yesu eeeniin: ---Múniyo aruun búhujo t'ekot íima. Bare hite biriiko bu inde baatosam n'inde baamayam, bondu búuma bíiit. Báariikeim bondu bíhineehin bija ti bakan ki Faafam afaree ku bo. 24Hi bakaaku eriboora sumoŋu i kajame hu bo, ni kayiŋat naane ti bakati ku t'ésubaiin. 25Náami Yesu éeruwiniin kareyi fe abe n'aaniin: ---Árimoomi kaanuku bakan keeemo ku eseef i tu búsuk bite kéemeyiit ku Atambatun, bokondu ifi káhihinoor ésuk i. 26Bare bondu buwarut kabaju t'etutuun. Ake t'aruun af'ámaŋi kahaŋu bakano, aja áyemi aroka ite bakaaku. 27Ake t'aruun n'afin ámaŋi káyemi átiyar u, aja áyemi ásukateen ite bakaaku. 28Iyu yooŋ a Añi ute Húŋgowulan hu abine fu, káanukiiit eebaj búsukateen, bare kaanuku éeyemi ásukateen, abe n'awun buroŋ boone beejaam man keehooje ni kafak. 29Hi Yesu n'eriboora yeene kanuute hu Seriko, bakan keehooje-hooj ni kaseiin ti hiñaawu. 30Háyine bákasuba kéefuume ti kariikee ti kaakaŋa bítim bu. Hi kajame hu kaanuku Yesu aja fii, ni kataŋk t'etiir kaane: ---Anahaan u, Añi Dafit, a̱yubiyen uni! 31Hahooja hu ni hikamoor tu boko kaaniin kakoowan, bare ni kahaŋ mi kataŋke: ---Anahaan u, Añi Dafit, a̱yubiyen uni! 32Yesu n'asiiŋo; n'aruwiin abe n'aaniin: ---Naŋ n'árimaŋie fu íhin bija t'aruun? 33Ni kaano: ---Anahaan u, á̱hin uni iŋ'irijuk. 34Yesu n'ayubiyeniin, abe n'agoriin ti ñíkin. Toko-toko yooŋ náami kasiŋa kajuk, abe ni kasa Yesu ti hiñaawu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\