MÁJIYE 24

1Yesu n'anuut t'Enuuf ite Atambatun. Áyemia ti bija bu, eriboora yeene ni katof te o, keeeno ajuk naane kiñaan kite Enuuf ite Atambatun kunutee i áwariee. 2Náami eeeniin: ---Arijuka kiñaan kondu fe? Iisokuun bifeeneŋ bu: bibin birko, an at'aŋk'ajuk diyu ejuju yeelaŋgatanee t'eke; kiñaan ku kireyi fe káfiitenee. 3Yesu n'aja ariiko ti hirij hite Ñúolifiye ñu. Eriboora yeene ni kaja kajuko unooniin abe ni kaano: ---A̱sok uni fee kaakaŋ nu bondu bija fu kabaju, ni te naŋ t'ésuk i eja fu kakeetan kaanuku bibin búuwe bireeŋa, ni kamoosen kite etaam i. 4Yesu n'aaniin: ---Arinaŋ toko kikawuun, an atum'abuutuun. 5Ábuki bakan keehooje bibin nu huruwu húuma iŋi kaane boko kaamo fu Afakana u, abe boko kabuutu bakan keehooje-hooj. 6Aruun kajamu kitiik, man yooŋ kitiik kibajabaj tike tiŋ. Atum'árikoleyi, ábuki buwarawar kabaju, bare kamoosen kíteiit etaam i. 7Ésuk birito yeetiik n'ésuk, hikinu birito heetiik ni hikinu. Bujoñjol kabaju, abe etaam i buyoŋoŋanooro tu búsuk beehooje. 8Bondu fe búmoomi naane káseñji kítiyar kite anaare eeemo ti bíyihino. 9«Bakan kajokuuun, keeja kéehihinooruun, abe ni kayooluun. Ésuk i fe kahuufuuun uŋu húuma hu. 10Kóŋkeyin, bakan keehooje karaan káyilen ku t'íñje; boko kajoohenoor, abe boko kahuufoor. 11Kabaju yooŋ keehooje keeyak kajuusu kaane boko kaamo eyiŋana yite Atambatun, abe boko kabuutu bakan keehooje. 12Meejakut mondu kátumbu muhooj ayak abin áami bakan keehooje-hooj it'iŋki kámaŋioori. 13Bare an eeja u kajoku alit tip bija tu hunak hiraanu hu, Atambatun kafakano. 14Hirim hondu Heetoofe hu hite Jáyi jite Atambatun kawaaree t'etaam i ereyi fe, kaanuku ésuk i fe keejam ho. N'aŋ'atik áami kamoosen kite etaam i. 15---Aruun bibin kajuku «Ábujaroora éekolinanie u», i Dañel ayiŋana ite Atambatun asoke u n'áyemi t'Anabe du. (An eeemo u ti bijaŋga bu aja ánandin bo.) 16Náami keeyak ku káyemi Súde kawarawar kateyi bija ti kirij ku. 17An af'áyemi ti kaanaaj koone, awarut buyooso t'enuuf bite bike buroon. 18An af'áyemi yooŋ ti hitaaŋaat, awarut bíbatikeina t'enuuf bite kájufa k'ayakare ku te ko. 19Afin ayak buŋ kátaañi kunak kondu ti haare hu keenooto ku fuufiiin, ni keeemo ku ti kájuwan! 20Arilaw Atambatun man búteyi boonuun itim bibaj ni haajam, man yooŋ tu hunak hite erimaas! 21Ábuki kóŋkeyin, sílaam sómbombokun kabaju, s'an ámusut kajuku huta h'etaam i eŋ'ebin éwuwanee bija yooŋ t'úmiye, abe utu susooñ yooŋ sibaj hikee-kee. 22Abe arko Atambatun aanut fu yéeni éekasinan tu kunak kondu, an fe man aroŋ. Bare o kákasinan te ko iŋ'ite bakan k'ajifane ku. 23«Náami an af'aanuun: "Arijuk, Afakana u ondu diye!" man yooŋ: "Ondu diya!", atum'áriyileno. 24Ábuki bakaake bibin, abe n'iŋi kajuus kaane boko kaamo fu Afakana u, man yooŋ eyiŋana yite Atambatun. Boko káhinu buroon úkaan beejahale ésuk i, kaanuku keebuut ti káyinie, humuum bakan k'Atambatun ajifane ku. 25Hahiyu isoŋkuun bo busok. 26«Náami an af'aanuun: "Arijuk, Añi ute Húŋgowulan hu ondu t'eramba i!", atum'arija bo. Man yooŋ n'aanuun: "Arijuk, ondu níbahindaa t'ánuusee!", atum'áriyilen. 27Ábuki naane etiir i ee esib huta hu tu bufor bu bíjabina du bija yooŋ ti biraane du, iyu yooŋ i Añi ute Húŋgowulan hu abin fu. 28Tu doon fe dikete, toko ti bílaajiin bu t'ufu bukuukanooro. 29---Sílaam site tu kunak kondu bihabano kep, taanak tu kákumbu, hiim hu huroŋut kajaaŋan, búloofiiloof bu káneyina, abe sembe site t'etiir buyoŋoŋanooro. 30Náami éluwenuma yite Añi ute Húŋgowulan hu káŋaasina tu bufor bu. Ésuk i ereyi fe kalolobool, abe n'iŋi kajuk Añi ute Húŋgowulan hu ti bibin tu bufor bu ni sembe, o káanikin naane. 31Káabiinu kómbokun kasoku, abe n'aŋ'áboñin emalaka yeene t'etaam i ereyi fe. Boko kakuukan bakan k'ajifane ku, huta hu t'etaam i éjabina du, bija yooŋ t'eraane du. 32---Arijondoman ti nífigiye ariijuk. Af'aja ayak abin áami biland boone bíyeyino, búsuus bu busooña búlooñin, aŋ'árimeyi kaanuku haajam hu húlohenno. 33Náami af'arijuk yooŋ buroon bondu fe, árimeyi kaanuku Añi ute Húŋgowulan hu álohenno, memee n'aŋ'áreeŋin. 34Iisokuun bifeeneŋ bu: bakate ku hahiye iti kaket kareyi tu bondu fe bibajoorut. 35Etaam i nu bufor bu kamoosen, bare báhamin búuma iti biket hikee-kee. 36---An ámeyiit hunak hu hondu kaakaŋ, n'ewahatu i; humuum emalaka i t'etiir bufor bu, bija Añi u fe kámeyiit, kane arko Faaf u unoono taŋ. 37Beebaje bu kóyin Nowe bija fu yooŋ kabaju ti bíbatikeina bite Añi ute Húŋgowulan hu. 38Ábuki bala etiir yómbombokun i yeerame i etaam i fe énubin, tu kunak kondu ésuk i iŋi kañoofo kep abe ni káhujo, háyine hu ti bisayi, haare hu ti biseño, bija yooŋ hunak hu Nowe ayoosee hu t'esahar i. 39Kámeyiit toko doon fe bija naane móhujo mu mije i nu boko meeyooliin kareyi fe. Iyu yooŋ i bija fu káyemi kane Añi ute Húŋgowulan hu abin. 40Náami kóŋkeyin, háyine bákasuba káyemi tu buwañ t'afeeneŋ, ake bijee ne o, aau n'awasee toko. 41Haare bákasuba káyemi ti bítigis, ake bijee ne o, aau n'awasee toko. 42Náami áriheelin féet, ábuki árimeyiit hiin hunak h'Anahaan oonuun abin fu. 43Árimeyi bonde: kane ate enuuf i ámeyi yéeni ti yiin ewahatu yite i nu huhuk t'ákuw u aware fu bibin, n'aŋ'ajukar, at'awaso éeyoosein t'enuuf yeene. 44Iŋ'ite ho aamo fu aruun yooŋ arifare, ábuki Añi ute Húŋgowulan hu bibin t'ewahatu y'ariyinoorut i. 45---Náami aañ aamo fu aroka eejoŋoore u, abe n'áwesinato yooŋ? O aamo fu an u a ate enuuf i asaane u bujukar bite enuuf i, abe n'asoko yooŋ kaanuku aŋ'abin awun bakaaku eroka keeñoofo kane ewahatu i ereeŋ. 46Atoof t'aroka ondu kane ate enuuf i ábatikein, n'áŋaabeino tu burok b'asaano bu! 47Iisokuun bifeeneŋ bu: ate enuuf i kasaano yooŋ buroon b'áyekie bu fe aŋ'ajukaro bo. 48Bare arko aroka ondu an éenafute, o kayinoor n'aŋ'aane: «Jaa, ate enuuf i ahaŋa fu bífiyeina», 49o kajoku bakaaku eroka ámiñ, abe n'aŋ'aŋ'ariiko aŋ'añoofo abe n'áhujo t'afeeneŋ n'éwusana i. 50Náami ate enuuf i bíbatikeina hunak h'aroka ondu ayinoorut, n'ewahatu y'ámeyiit. 51Akina kajoŋoorano ásuf, naane ñatuuk ñu ii káhinee. O kayiyu toko, abe n'atakooro wuŋaan iŋi kayiŋat taŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\