MÁJIYE 25

1---Ti bíbatikeina bite Añi ute Húŋgowulan hu, Jáyi jite Atambatun káyemi naane iye: abajeebaj. Búsuŋgute kaamo sumoŋu kayitayit sijaaŋana sooniin keeja huyoosan, abe ni káyemi ti kanahan ániine u. 2Kaamo hutok tu boko káwesinateit, hutok hu bakaaku kéewesinatee. 3Kéewesinateit ku ni kaja ni sijaaŋana sooniin, bare kajuŋkeit t'efetelool; 4kéewesinatee ku ni kafin kaja ni sijaaŋana sooniin, abe ni kajuŋko t'efetelool. 5Náami makamu ániine u ahaŋa bífiyeina, huŋotu nu hujokiin. Kareyi fe ni kaŋot. 6«Nu huhuk hu, ake n'ataŋk aane: "Ániine u onda! Arija áriifimboor!" 7Náami búsuŋgute bu kareyi fe kéeniyo, abe ni káyemi ti bifare sijaaŋana sooniin. 8Kéewesinateit ku ni kaane kéewesinatee ku: "Ariwun uni t'efetelool yeenuun diŋgilis, sijaaŋana site s'uni sondu ti bija kaketu." 9Kéewesinatee ku ni kaaniin: "Aaa, man úfaman. Ho húkoyie n'arija árijoohenn bija t'aruun." 10Náami kéewesinateit ku kaja kaanuku kéejoohenn, ániine u n'afin áreeŋin. Kaamo hutok hu keefaree ku ni kayooso ne o t'enuuf i ti kawanane du húkuben hu, abe karuŋ ku nu kukulee. 11Afiyo dikee, bakaaku búsuŋgute ni kafin káreeŋin, abe ni kataŋk kaane: "Anahaan u, Anahaan u, á̱feŋgin uni!" 12Bare ániine u n'aaniin: "Iisokuun bifeeneŋ bu: ímeyiituun."» 13Yesu n'áwutiyen aane: ---Áriheelin féet, ábuki árimeyiit hunak hu, n'ewahatu i y'Añi ute Húŋgowulan hu abin i. 14---Ti bíbatikeina bite Añi ute Húŋgowulan hu, Jáyi jite Atambatun káyemi naane iye: abajeebaj. Ake ániine ámoomi ti bija kátuki. N'aruw eroka yeene, abe n'aaniin hahiyu buroon boone bondu. 15N'asaaniin yooŋ sírirem aliik huruw fe tu doon d'áyinie du karoku: átiyar u n'asaano similiyoŋ seemo hutok, ásooboriyan u súsuba, áhaajiyan u efeeneŋ; ahaban n'aja. 16Aroka eesaanee u similiyoŋ su hutok hu n'ásit kájula ni sírirem sondu. N'áwutiyen abaj similiyoŋ seemo hutok. 17Eesaanee u súsuba su n'áhin mo mifeeneŋ mu, n'asooñ abaj súsuba. 18Bare aroka eesaanee u efeeneŋ i n'aja awak kaayeen, abe n'ánuus toko sírirem site an u tand'arok. 19«Abin afiyo, áyin u n'abin, abe n'ámaŋi kámeyi buŋ bi káhine fu ni sírirem su. 20Eesaanee u similiyoŋ su hutok hu n'átofin, abe n'áwufooro sike yooŋ seemo hutok, o ti kaanio: "Maan, a̱saanamsaan similiyoŋ seemo hutok. A̱juk, ibaja yooŋ sike seemo hutok." 21Ániine u n'aano: "Iyu kep, awe aroka eejake, á̱jubajub. Makamu á̱jubajub tu buroon biŋgilis, hahiyu íñje kanaŋu tu sumoŋii buroon beehaŋe diyu. A̱bin, hikawi heetoof naane íñje." 22«Aroka eesaanee u súsuba su n'átofin abe n'aane: "Maan, a̱saanamsaan similiyoŋ súsuba. A̱juk, ibaja yooŋ súsuba." 23Ániine u n'aano: "Iyu kep, awe aroka eejake, á̱jubajub. Makamu á̱jubajub tu buroon biŋgilis, hahiyu íñje kanaŋu tu sumoŋii buroon beehaŋe diyu. A̱bin, hikawi heetoof naane íñje." 24«Eesaanee u efeeneŋ i n'atik abin abe n'aane: "Maan, ifiyafiya ímeyi kaanuku a̱toofut. Aŋ'á̱hotukan t'a̱wañut du, aŋ'a̱kuukan yooŋ t'a̱nawut du. 25Íkolakoleyi kaanuku sírirem súuwe n'uŋu sútowuto; náami iiwak íinuus so. A̱juk, a̱yi sírirem súuwe." 26Ániine u n'aano: "Añek ondu, á̱nafutanafut faa! A̱fiyafiya á̱meyi kaanuku iŋ'íhotukan t'iwañut du, iŋ'ikuukan yooŋ t'inawut du. 27Náami a̱warawar yéeni kayoosan sírirem súuma tiŋ t'á̱meyie kaanuku if'íbatikein, n'iŋ'iyit sírirem súuma nu doon du subukoore du." 28Ahaban, n'aane bakaaku eroka: "Ariram emiliyoŋ y'isaano i, abe n'arisaan yo aau eebaje u sumoŋu su. 29Ábuki an eebaje, o káwutiyenee ahaŋ doon d'abaje du, ebaj i yeeheek te o. Bare an éetumbut u abaj, humuum diŋgiŋgilis d'abaje du karamiee. 30Náami aroka ondu eebajut ii éñjeriŋ, árifiiteno tíyaŋ t'ébaani i. O kayiyu toko, abe n'atakooro wuŋaan iŋi kayiŋat taŋ." 31---Añi ute Húŋgowulan hu af'aja abin naane áyi, akina n'emalaka i kareyi fe, o biriiko t'eriikeey yeene yéenike i. 32Ésuk i fe bukuukanooro hágilao, abe n'aŋ'áwaajinooriin, aŋ'ákajin bokonde ti bakaaku, naane ahaawa sunuk aa áwaajinoor síkarniina ni sijaameel. 33O káhinu síkarniina su séeyemi inde baatoso, abe sijaameel su ni síyemi inde baamayo. 34Náami áyi u kaanu keeemo ku inde baatoso: «Aruun ki Faafam ásoniyane ku, aribin áriikini Jáyi jeefaree ju bija t'aruun huta h'etaam i eŋ'ebin éwuwanee. 35Ábuki ijoñjolatajoñjolat, n'ariwunam iiñoofo; nukunam nisayasay, n'ariwunam íihujo; ibinabin t'aruun, n'arijokam áwariee t'árimeyiitam; 36ímoomi fuufiam, n'arisiimaatam; ísomutasomut, n'aritofotooram; n'íyemi t'ekulu i, n'aribinam kajuku.» 37Kéejube ku kaanio: «Anahaan u, kame kaakaŋ n'irijuki fu káajoñjolatin, n'iriwuni a̱añoofo, man yooŋ nukuni káasayin, n'iriwuni á̱ahujo? 38Kaakaŋ n'a̱bine fu t'uni, n'irijoki áwariee t'írimeyiiti, man yooŋ n'irijuki fu fuufii, n'irisiimaati? 39Kaakaŋ n'irijuki fu káasomutin, man yooŋ t'ekulu i, n'iribini kajuku?» 40Áyi u kásafiniin aaniin: «Iisokuun bifeeneŋ bu: híhinin fe h'árihine bo ake ti keehaŋe ku káteti tu bokonde keeemo ku naane bakat'am, íñje árihine fu bo.» 41«Ahaban, n'aŋ'aane keeemo ku inde baamayo: "Arikambam, aruun k'Atambatun áwuume ku! Arija ti sineemak séehokaariit su, seefaree su bija ti Setani n'emalaka yeene! 42Ábuki ijoñjolatajoñjolat, ariwunutam iiñoofo; nukunam nisayasay, ariwunutam íihujo; 43ibinabin t'aruun t'árimeyiitam, arijokutam áwariee; ímoomi fuufiam, arisiimaatutam; ísomutasomut abe n'íyemi t'ekulu i, aritofotoorutam." 44Náami n'iŋi kásafino kaano: "Anahaan u, kame kaakaŋ n'irijuki fu káajoñjolatin, man yooŋ nukuni káasayin, man yooŋ kane a̱bin t'uni t'írimeyiiti, man yooŋ fuufii, man yooŋ káasomutin, man yooŋ t'ekulu i, abe íriyokunanuti?" 45Áyi u n'aŋ'aaniin: "Iisokuun bifeeneŋ bu: híhinin fe h'ariteñekee káhinu bo ake ti keehaŋe ku káteti, íñje ariteñekee fu káhinu bo."» 46Yesu n'áwutiyen aane: ---Abe boko bija tu kúnuur kéehabanaariit ku, kéejube ku keefin keeja tu buroŋ béehabanaariit bu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\