MÁJIYE 26

1H'aamo hu Yesu ahabana kasoku kite eriboora yeene báhamin bondu fe, n'asooñ aaniin: 2---Árimoomi kaanuku efeet ite Kánuutina ku Esipt eŋeñena kunak kúsuba. Kóŋkeyin, Añi ute Húŋgowulan hu kásikiee asaanee bakan kaanuku eetibee t'ekuruwa. 3Náami eseef ite esaraha i, ni sifaaf site Esuwif i ni kakuukanooro t'enuuf ite Kayif, asaraha ómbokun u. 4Ni kajamoor kaanuku boko kajoku Yesu t'an ámeyiit, abe ni kayoolo. 5Ni kaane: ---Úwaruto kajoku t'efeet i, ésuk i n'eŋ'ejendan kárahanna. 6Yesu n'áyemi Betani, t'enuuf ite Simoŋ éebajaanie u yafot i. 7Ondu tu buñoofo bu, ake anaare n'atof aŋaaboo, o n'éndiis yeerokee nu bujuju bimbi kaane albaatar, káahoojin bib ni mátiso meeseere-seer. Anaare u n'áyuuso mátiso mu ti hikaw. 8H'eriboora i kajuke hu bondu, ni kayiŋat abe ni kaane: ---Iŋi naŋ ni mátiso mondu múbujarooree fu? 9Tiŋkan yéeni u mujoohenee fu aseeree, sírirem su séesikee t'asaan keebajut ku! 10Yesu n'ámeyi bi kasoke bu. Náami eeeniin: ---Iŋi naŋ n'árilaaman fu n'anaare ondu? B'áhinam bee bijakajak faa. 11Keebajut ku káyemi n'aruun ko kireyi fe, bare íñje it'íyemi n'aruun ko kireyi. 12Anaare ondu áyuusayuus mátiso mu t'íñje kaanuku eniam yeefaree bija t'ehok íima. 13Iisokuun bifeeneŋ bu: tánotan fe t'etaam ye ti Hirim Heetoofe hu hiyakee du kawaare, ésuk i kasoku b'anaare onde áhine bee kaanuku iŋi kabin kábaŋinoo. 14Hunuut toko, Suda Iskariyot, ake t'eriboora i sumoŋu ni bákasuba ku n'aja ajuk eseef ite esaraha i 15abe n'aaniin: ---If'ísik Yesu isaanuun, naŋ n'ariyakam fu kawunu? Náami keefin areeŋ butuman nu sumoŋu ti sírirem sooniin, abe ni kasaano so. 16Áfiitin t'ewahatu yendu, Suda n'áyemi ti kaŋesu naane aja i káhinu éesik Yesu asaaniin. 17Hunak hítiyar hu hite efeet ite Kumburu Kéehinaariitee ku Élefir, eriboora i ni kabin kákandijen Yesu kaano: ---Diin t'á̱maŋie fu irifarei buñoofo bite efeet ite Kánuutina ku Esipt? 18Yesu n'aaniin: ---Arija ti hikinu hu. Af'arireeŋ t'ándijiman, n'aŋ'arieno: «Ámuse u aane ewahatu yeene ereeŋa; t'awe t'aja fu káhinu efeet ite Kánuutina ku Esipt, akina n'eriboora yeene.» 19Eriboora i ni káhin naane Yesu asokiin i, abe ni kafare buñoofo booniin bite efeet i. 20To ti bija kábaani ku, Yesu n'ariiko buñoofo n'eriboora i sumoŋu ni bákasuba ku. 21Bokondu tu buñoofo bu, n'aaniin: ---Iisokuun bifeeneŋ bu: ake t'aruun kásikiam asaan bakan. 22Eriboora i ni kátumb fu kátaañian naane. N'iŋi kákandijeno n'afeeneŋ kaano: ---Anahaan u, eenaan íñjeiit, bare? 23Yesu n'aaniin: ---An u irijoloŋane u kumburu kite k'uni t'efind i, an ondu aja fu kajoohen kúuma. 24Añi ute Húŋgowulan hu eeja kaketu naane Míkiñjin mu musoke i uŋu hoone hu. Bare afin ayak buŋ kátaañi t'an ondu eeja u kajoohen Añi ute Húŋgowulan hu! Ahaŋ yéeni kajaku te o náami áwuwinoot! 25Suda eejooheno u n'ákandijeno aano: ---Ámuse u, eenaan íñjeiit, bare? Yesu n'aano: ---Awe a̱soke fii. 26Bokondu tu buñoofo bu, Yesu n'ayit humburu abe n'aane Atambatun eyeehen. N'afiitar ho, abe n'asaan eriboora yeene ti kaaniiin: ---Árisik ariiteŋ, diye eniam. 27Ahaban, n'ásik ekot ite ébiñ abe n'aane Atambatun eyeehen. N'asaaniin yo ti kaaniiin: ---Árihujo arireyi fe, 28ábuki diye halan húuma héekinineŋe hu kaajamoor ni kibaj t'etut Atambatun ni bakan koone. Ho búyuuso bija ti keehooje-hooj, kaanuku man Atambatun n'aboŋketiin wuhoofoor wu. 29Iisokuun bo: áfiitin ti hahiye, iroŋut kasooñu íhujo ébiñ yende, bija yooŋ hunak h'ija hu búhujo n'aruun éyeni ti Jáyi jite Faafam. 30Ahaban, ni kahooñ kuhooñu kite efeet i, abe ni kaja ti hirij hite Ñúolifiye ñu. 31Náami Yesu eeene eriboora yeene: ---Beeyak bu kabajiam káajiim ke kákinineŋ n'aritey fe áriifiitenam. Ábuki Míkiñjin mu meenaan: «Íñje kayoolu an eeemo u ti jíhaaw jite síkarniina su, abe kaahaaw ku biyisaloolo.» 32Abe Yesu n'áwutiyen aane: ---Bare kane ibin iritanee t'eket i, íñje kágilanuun Gálile. 33Piyeer n'aano: ---Arko yooŋ bakaaku fe keetey kéefiiteni, íñje bare it'ífiiteni hikee. 34Yesu n'aano: ---Iisoki bifeeneŋ bu: humuum káajiim konde, bala káajuloon ku kusok, awe kaanu á̱meyiitam kireeŋ kíhaaji. 35Piyeer n'aano: ---Hutoof yooŋ iwarawar kaketu n'awe, at'a̱jam mo hikee íñj'eene ímeyiiti. Bakaaku eriboora kareyi fe ni kasok yooŋ mo mifeeneŋ mu. 36Yesu n'eriboora yeene ni kareeŋ tike tiŋ iŋi kaane toko Getsemane. N'aaniin: ---Aririiko diye, íñje iija baaba kalawu. 37N'aja ni Piyeer, ni biñi bite Sebede t'ésubaiin. Náami ajaba kátaañian, abe ehelo n'ehabano fe. 38N'aaniin: ---Ehelam étumba ehabano fe, ilohen kaketu. Aririiko diye, abe n'áriheelin féet naane íñje. 39N'atof diŋgilis, n'ájiŋgitan ayak abin áami buhooŋio biyaa t'etaam, abe n'alaw aane: ---Faafa, t'á̱maŋie, á̱hin ekot yendu yite sílaam su yeekambam. Káanukiiit á̱ahin beetoofam bu, bare á̱hin beetoofi bu. 40Ahaban, n'ábatikein bibin t'eriboora i t'éhaajiiin, n'áŋaabeiniin ti kaŋote. N'aane Piyeer: ---Ariyinaat yooŋ biriiko n'íñje ewahatu efeeneŋ taŋ t'ariŋotut? 41Áriheelin féet, abe n'arilaw kaanuku man atum'ariney ti kaahoofoor. Ñúwejet ñoonuun iŋi ñímaŋi káhinu ajakee, bare siniuun sibajut sembe sondu. 42N'asooñ atof húsooboriyan, abe n'alaw aane: ---Faafa, arko ekot yende eyinaatee kanuutan t'íhujeit te yo, á̱hin kame ti kámaŋi kúuwe! 43N'asooñ ábatikein bibin t'eriboora yeene, n'aŋk'áŋaabeiniin ti kaŋote, ábuki huŋotu hu káajokiniin naane. 44Yesu n'asooñ awasiin toko, abe n'atof eeja eelaw híhaajiyan, aneefan kirim ku koko. 45Ahaban, n'ábatikein t'eriboora yeene abe n'aaniin: ---Kame ariroŋa t'ariŋote ti kayihu kep? Ewahatu i ereeŋa! Arijuk, Añi ute Húŋgowulan hu kásikiee asaanee ehoofoora i. 46Aririto núuja! Arijuk, an eejoohen u n'íñje ondu! 47Ti Yesu átibanoorut yooŋ báhamin bu, Suda, ake t'eriboora i sumoŋu ni bákasuba ku n'áreeŋin, áriboorin ni bakan keehooje-hooj keejuŋkee, bakaake wúbura, bakaaku bugol. Eseef ite esaraha i, ni sifaaf site Esuwif i káboñiniin fu. 48Suda eejoohene u Yesu, ajabajaba asok hahooja hondu buŋ bi kaja fu keekeetano. Aaniinyen: «An i ija u káfoonu t'etok, árimeyi kaanuku akina. Arijoko.» 49N'ajumban júl bija ti Yesu abe n'aano: ---Ámuse u, káasuumaay? Abe n'áfoono. 50Yesu n'aano: ---Óom, béekinineŋe bu n'a̱bin, á̱hin bo. 51Ake ti keeriboore ku ni Yesu n'áruusin kábura koone. N'asib ásukateen ite asaraha ómbokun u, eejilo káakondin. 52Náami Yesu eeeno: ---A̱batikan kábura kúuwe t'á̱ruusina du ko, ábuki kiŋki kalob nu wúbura, wúbura yooŋ wuja fu kayooliiin. 53Á̱meyiit kaanuku íyinooni kalawu Faafam eebin éeyokunanam, abe n'aŋ'áboñinam toko-toko emalaka keeyinaatee kafinu kaanuku keeramam? 54Bare káhinu iyu, buŋ bi beesokee bu ti Míkiñjin mu bija fu kabaju? Meenaan fu iyu i biware fu bija. 55Ahaban, Yesu n'aane hahooja hu: ---Íñje ítumbe íyemi ánukenoora h'aribine hee búuma nu wúbura, nu bugol yooŋ? Húnakonak fe úne uf'úyemi, iŋ'iliiken ésuk i t'Enuuf ite Atambatun, abe arijokutam. 56Bare bondu fe bijaja iyu kaanuku man naane eyiŋana yite Atambatun kasoke i ti Míkiñjin mu ni bibaj. Náami eriboora yeene fe kateya kéefiiteno. 57Bakan keejoke ku Yesu ni kaja ne o ti Kayif, asaraha ómbokun u. Émuse yite Eluwa yite Moyis, ni sifaaf site Esuwif i kámoomi toko ti kakuukanooree. 58Piyeer n'ásiiŋein akambee aŋ'anaban Yesu, bija yooŋ ti haanas hite asaraha ómbokun u. N'ayooso yooŋ, abe n'ariiko n'esulaan i eejuk naane bija i. 59Eseef ite esaraha i, ni sifaaf site ejoonana i kareyi fe ni káyemi ti kaŋesu ti biin ti kaware fu bukuuso keeyool Yesu, hutoof yooŋ bíteiit toko. 60Bare kabajut, bija yooŋ naane bakan keehooje kabine i keejuus kasaano fe. Hireeŋ toko, bákasuba ni karito 61abe ni kaane: ---Áyin ondu aanaan áyinooni kawelej Enuuf ite Atambatun, abe tu kunak kíhaaji taŋ, n'aŋ'anut yo. 62Asaraha ómbokun u n'arito abe n'aane Yesu: ---A̱bajut bike bite kásafin ti bi kasoke bee t'awe? 63Bare Yesu n'akoowan kem. Náami asaraha ómbokun u eeeno: ---Inuuri Atambatun eeemo u buroŋ, a̱sok uni man awe a̱amo fu Afakana u, Añi ite Atambatun. 64Yesu n'aano: ---Awe a̱soke fii. Abe íñje isok fee n'aruun: áfiitin ti hahiye, aruun kajuku Añi ute Húŋgowulan hu t'ariikee inde baatos bite Atambatun Ate Sembe su. Aruun yooŋ kajukio ti bibin tu bufor bu. 65Náami asaraha ómbokun u ajeha wañ woone abe n'aane: ---Álafatina Atambatun! Uŋkut fu úsawulo eseede! Arijamajam naane álafatine i Atambatun. 66Buŋ b'arisoke? Ni kaano: ---Awareewar kayoolu. 67Náami kéenundo tu buhooŋu, abe n'iŋi kámiño bútuka. Bakaake n'iŋi karofaŋato 68ti kaanio: ---Awe Afakana u, á̱jooli fee aañ ámiñi fu! 69Piyeer ámoomi tíyaŋ ti haanas hu t'ariikee. Ake ásuŋgute awenoora ite toko n'átofin abe n'aano: ---Awe yooŋ, aruun áriyemie fu ni Yesu ite u Gálile. 70Bare Piyeer n'ajeeŋoor toko hágila ésuk i fe aane: ---Ímeyiit naŋ n'á̱maŋie fu kasoku. 71Ahaban, n'aja inde karuŋ kite haanas hu. Ake yooŋ awenoora n'ajuko abe n'aane kéeyemie ku toko: ---Ániine ondu ámoomi ni Yesu ite u Nasaret. 72Piyeer n'aŋk'ajeeŋoor. N'aane: ---Ímeyiit ániine ondu, iwaatuun fíya naŋ? 73Diŋgilis kep, náami kéeyemie ku toko ni kabin ti Piyeer abe ni kaano: ---Mánoman awe ite t'eriboora yeene! Kajamu yooŋ ti máhaminar múuwe, an u n'aŋ'ámeyi t'á̱nuutina du. 74Náami Piyeer eeene: ---Iwaatuun fíya naŋ? Atambatun abin anoŋk eenij t'íñje kane arko íñje ijuuse! Ímeyiit áyin ondu! Káajuloon ni kihaŋ kusok. 75Piyeer n'ábaŋino bi Yesu abine bu asoko aano: «Bala káajuloon ku kusok, awe kaanu á̱meyiitam kireeŋ kíhaaji.» N'anuut, abe n'ayiy átaañi aa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\