MÁJIYE 27

1Nu bújom bu bib, eseef ite esaraha i, ni sifaaf site Esuwif i ni kajamoor kaanuku keeyool Yesu. 2Ni kakobo sumoŋu, abe ni kaja ne o kaja kasaan Pilat águwernoor u. 3Hi Suda ajuke hu kaanuku Yesu a ajoohene u ajoonanee, kayoolio taŋ kiŋeñene, n'awatanooro. N'asooñ aja t'eseef ite esaraha i, ni sifaaf site Esuwif i eebatikaniin sírirem si kajaamo su, butuman nu sumoŋu su ti sírirem sooniin. 4N'aaniin: ---Ihoofoorahoofoor, ábuki ísikasik an éehinut doon isaan kaanuku eeyoolee! Bare ni kaano: ---Butum uni beemo toko? Bondu búuwe! 5Suda n'áfiiten sírirem su t'Enuuf ite Atambatun, abe n'anuut. N'aja akob núruuk ti kaaland kite nunukanuk, neesotooro tu nukuno eeyooloolo. 6Eseef ite esaraha i ni kaher sírirem su abe ni kaane: ---Eluwa i ewunut úne núunaŋ sírirem sonde t'ekees ite t'Enuuf ite Atambatun, ábuki seejoohenee síhiinu site an. 7Ni kajamoor kahaban, ni kásik so keejoohen hitaaŋaat hite aroka ite wujama wu, kaanuku kéehin ho húhokuma bija t'emoosoora i. 8Iŋ'ite ho i hitaaŋaat hondu ifi heenee bija t'úmiye «hitaaŋaat hite halan hu.» 9Náami báhamin bonde bi Seremi ayiŋana ite Atambatun abine bu asok bibaja. Aanaan: «Kásikasik butuman nu sumoŋu ti sírirem sooniin (s'Israyel kajamoore su kaanuku keejooheno), 10abe ni kajoohen ne so hitaaŋaat hite aroka ite wujama wu, naane Atemit asokam i.» 11Yesu n'asiiŋo hágila Pilat águwernoor u. Águwernoor u n'ákandijeno aano: ---Awe a̱amo fu Áyi ite Esuwif i? Yesu n'aano: ---A̱soka bo. 12Eseef ite esaraha i, ni sifaaf site Esuwif i ni kasok toko báhamin beehooje ti Yesu, bare n'aŋ'akoowan yooŋ kem. 13Náami Pilat eeeno: ---Kame a̱jamut bonde fe bi kasoke bee t'awe? 14Bare Yesu ásafinuto mayet hirim hifeeneŋ; águwernoor u ayak ajahale dómbokun. 15T'efeet-feet fe yite Kánuutina ku Esipt, águwernoor u aŋ'awasan ti bakan keekulee ku afeeneŋ e ésuk i eyako u kasoku. 16Náami bare kóŋkeyin, abajeebaj ti keekulee ku ake ániine aŋ'ajamo naane, huruwu hoone Yesu Barabas. 17Náami hi hahooja hu hukuukanooree hu toko, Pilat n'aaniin: ---Aañ árimaŋie fu iwasanuun? Yesu Barabas, man yooŋ Yesu ii kaane Kiris? 18Pilat asokasok bondu ábuki ámoomi kaanuku kahiñan taŋ kíkinineŋe fu eseef ite Esuwif i ni kásik Yesu kasaano. 19Hi Pilat áyemie hu toko ti kajoonan ku, anaar'o n'áboñin aane kabin kaano: «Atum'a̱yooso ti bite ániine ondu eetinut u tu doon fe, ábuki íyawutoyawut huhuk he, abe ílaamalaam aa.» 20Eseef ite esaraha i, ni sifaaf su ni katiŋg hahooja hu kaaniin kasok Pilat tiŋkan awasan Barabas, abe n'áhin Yesu eeyoolee. 21Águwernoor u n'aaniin: ---Aañ árimaŋie fu iwasanuun ti bákasuba konde? Ni kaano: ---Barabas! 22Pilat n'aaniin: ---Náami buŋ b'ija fu ni Yesu ii kaane Kiris? Kareyi fe ni kaano: ---A̱tibo t'ekuruwa eeket! 23Pilat n'aaniin: ---Kame naŋ n'áhine fu neejakut? Bare ni kahaŋ mi kataŋke: ---A̱tibo t'ekuruwa eeket! 24Hi Pilat ajuke hu kaanuku ayinaat toko doon, ésuk i ehaŋa kárahanna, n'ayit móhujo eeñaw sumoŋio tu buhooŋu hahooja hu abe n'aane: ---Ikuura but t'eket ite ániine ondu! Bondu boonuun! 25Ésuk i fe ni kaano: ---Beeyak bu kabaju t'eket yeene fe, yala ni bitees t'uni ni biñi bite b'uni! 26Náami Pilat eewasaniin Barabas. N'áhin Yesu éemiñee ni hikarawas, abe n'ásiko asaan esulaan i kaanuku keetibo t'ekuruwa. 27Esulaan ite Pilat ni kaja ni Yesu t'enuuf ite águwernoor u, abe ni kakuukanooro toko ni bakaaku esulaan fe kéekuuto. 28Ni kanuutano wañ woone keesolo kájufa kéeyuuse keelaañe. 29Kahaban, ni kayit miland meebaje bisisa keeniir mo naane ékuhe yite áyi, abe ni káhino yo ti hikaw. Ni kásik hunuk kéehino ho t'emoŋu yaatos. N'iŋi kásukaayo, abe ni kásuwo kaano: ---Írihamin n'awe, Áyi ite Esuwif i! 30N'iŋi kánund te o, abe ni kásik hunuk hu kéemiño ti hikaw. 31Kásuwo kahaban, ni kanuutano kájufa kéeyuuse ku, abe ni kabatikano wañ woone. Abe ni kaja ne o kaanuku keetibo t'ekuruwa. 32H'esulaan i kaje hu ni Yesu ayak abin áami kanuuta hikinu hu, ni káfimboor n'ake ániine ite Siren, huruwu hoone Simoŋ. Ni kanoŋkoorano eeyit ekuruwa yite Yesu. 33Ni kareeŋ tindi kaane Golgota, aamo fu «t'Esendeen i». 34Ni kawuno ébiñ yeekeese yéegiiloolee n'eke éenee yéetike kaanuku éehujo. Bare hi Yesu áhine hu ti káalelufo, n'aane at'áhujo. 35Ni katibo t'ekuruwa i. Kaanuku kéeruboor wañ woone w'asiimee wu, ni kaya bukuuj keeyit keejuk huruw doon d'aware du kabaju. 36Kahaban, ni kariiko toko keejukaro. 37Kakiñjakiñj t'etiir bite hikawo béekinineŋe bu náami awarawar kaketu. Kaanaan: «An onde aamo fu Yesu, Áyi ite Esuwif i.» 38Ni katib yooŋ toko kaagoroor ne o énukenoora bákasuba, ake inde baatoso, aau inde baamayo. 39Kiŋki kaŋaas toko iŋi kánis kikawiin, abe n'iŋi kálafatino 40kaano: ---Awe eeene u yéeni awe kawelej Enuuf ite Atambatun, abe kunak kíhaaji n'a̱nut yo, a̱fakanooro tíme! Kane arko múniyo awe a̱amo fu Añi ite Atambatun, á̱wanein t'ekuruwa i! 41Eseef ite esaraha i, n'émuse yite Eluwa yite Moyis, ni sifaaf su iŋi kásuwo yooŋ abe ni kaane: 42---Afakanafakan bakaaku, abe ayinaat bifakanooro! Arko múniyo akina aamo fu Áyi ite Israyel, áwanein hahiyu t'ekuruwa i, n'uŋ'úyilen te o. 43Aane hikawo hiyaŋgayaŋg t'Atambatun, abe n'aane yooŋ akina aamo fu Añi oone. Újuk hahiyu man Atambatun bibin kafakano! 44Énukenoora i ki katibe ku toko n'iŋi kálafatino yooŋ. 45Hi taanak tu tireeŋe hu ti hikaw, ébaani n'éyemi t'etaam i ereyi fe ayak abin áami yooŋ tifesa. 46Abe hi tifese hii, Yesu n'ataŋk t'etiir aane: ---Eli, Eli, lema sabaktani? (aamo fu: «Atambatun úuma, Atambatun úuma, iŋi naŋ n'a̱wasanam fu?») 47Bakaake ti kéeyemie ku toko ni kajam. Ni kaane: ---Ondu ti karuwu Eli! 48Ake tu boko n'aŋ'amoken atey bite hupoons éehujan ho ébiñ yeekeese. N'aya ho tu hunuk, abe n'amaaren ho Yesu kaanuku man n'ajojoban ho. 49Bare bakaaku ni kaane: ---A̱nahan! Újuk fee man Eli bibin eefakano! 50Yesu n'asooñ ataŋk hifeeneŋ t'etiir, abe n'aket. 51T'ewahatu yendu yooŋ, hírido heeemo hu níbahindaa t'Enuuf ite Atambatun ni hijeho huta hu t'etiir bibin yooŋ t'etaam héehin kúsuba. Etaam i n'eyoŋoŋanooro, bilaaliñj bu n'iŋi bijeho, 52abe búlum bu n'iŋi bífeŋgino. Keehooje-hooj ti keenabe ku keekete ku ni karitanee t'eket i, 53abe ni kánuutin tu búlum bu. Hi Yesu abine hu aritanee t'eket i, ni kayooso Serusalem hikinu heenabe hu, abe bakan keehooje-hooj ni kajukiin. 54H'aseef ite esulaan i, ni bakan koone kéeyemie ku ti kajukar kite Yesu kajuke hu naane etaam i eyoŋoŋanooree i, ni baabu beebaje bu fe, ni kátumb kákoleyi naane abe ni kaane: «Múniyo ániine ondu áyemie fu Añi ite Atambatun!» 55Haare keehooje yooŋ kámoomi toko kéesiiŋeina akambee iŋi káheelinn. Iŋi kariboor yéeni ni Yesu huta hu akina Gálile kaanuku keetofotooro. 56Mari ite u Magdala ámoomi ti haare hondu, ni Mari íñaay ite Saakiin ni Siseef, n'íñaay ite biñi bite Sebede. 57Kaanendan ku, ake ániine husaanum ite Arimate n'áreeŋin. Huruwu hoone Siseef, abe ite yooŋ t'eriboora yite Yesu. 58N'aja ajuk Pilat, abe n'alawo ehunuŋ ite Yesu kaanuku eeja eehok yo. Pilat n'aane kasaano yo. 59Siseef n'ásik ehunuŋ i, abe n'ahut yo ti kaahuuy keekuure. 60N'aja ahok yo t'élum éyeni, y'aboñe keewak t'elaaliñj yómbokun bija yéeni te o humuumo. Ahaban, n'arindiŋooran ejuju yómbokun éefib karuŋ ku, abe n'ayeet. 61Mari ite u Magdala, ni Mari aau kámoomi toko ti kariikee kajoŋoor n'élum i. 62Tifiit, butum tu hunak héeseina hu ti h'Esuwif i hihi kafare erimaas yeeniin, eseef ite esaraha i, n'Efarisiyeŋ i ni kariboor keeja ti Pilat 63abe ni kaano: ---Maan, íribaŋinabaŋino kaanuku ajuusa ondu aanaan akina buroŋ: «Kabaju kunak kíhaaji, n'iŋ'iritanee t'eket i.» 64Waasi, á̱hin élum i yeejukaree ayanee bija tu hunak híhaajiyan hu, eriboora yeene itim kaja kabin kákuwat ehunuŋ i, abe ni kaane ésuk i am áriteina t'eket i. Haajuus hiraanu hondu n'iŋi hihaŋ hítiyar hu. 65Pilat n'aaniin: ---Esulaan bokondu. Arija nu boko, abe n'árihin élum i yeejukaree naane árimaŋie i. 66Náami keeja t'élum i, abe ni káhin yeejukaree: ni kásik núruuk keekob ejuju yómbokun i yite karuŋ ku kágiilool n'elaaliñj i, abe ni kasiiŋan toko esulaan i kaanuku keejukar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\