MÁJIYE 8

1Hi Yesu áwaneina hu ti hirij hu, bakan keehooje-hooj ni kanabano. 2Náami ake ániine eebaje yafot n'átofin áŋaabeino. N'asaaho éejiŋgitan hágilao abe n'aane: ---Ámuse u, af'á̱maŋi, á̱nooniam káhinu íikoyi. 3Yesu n'araaw emoŋio, eegoro abe n'aane: ---Ímaŋamaŋi fu, á̱koyi! Toko-toko yooŋ, náami ániine u akuura but ti yafot i. 4Abe Yesu n'aano: ---A̱jamatan jak! Atum'a̱sok bo an fe, bare a̱ja t'asaraha u á̱awufooro naane a̱amo i, abe n'á̱hin kaasarah ki Moyis asoke ku, beekuur ésuk i fe kaanuku á̱koyia. 5Yesu áyemia ti bija buyooso Káfernawom, ake t'eseef ite esulaan i bakate ku Rom n'abin kéefimboor, abe n'áwasiyano 6aano: ---Ámuse u, ásukateen úuma ondu t'enuuf ásomutasomut. Ayinaat birito, abe ákooki sílaam sómbokun. 7Yesu n'aano: ---Waaja, iija iritano. 8Bare aseef ite esulaan i n'aano: ---Ámuse u, inooto ni bakan k'a̱ware ku buyooso tu sunuuf sooniin. Bare waasi, a̱sok hirim hifeeneŋ taŋ, abe ásukateen úuma n'aŋ'ákoyi. 9Íñje humuumam ibajabaj bakan kéegilanam, iŋ'ijam tu boko, abe abajeebaj yooŋ esulaan k'ígilane, t'íñje t'ifi kajam. Iŋ'eene an onde aja, n'aŋ'aja; n'eene áwiyo abin, n'aŋ'abin; abe n'eene ásukateen úuma áhin doon donde, n'aŋ'áhin do. 10Hi Yesu ajame hu kirim kondu, hikawo nu hutoof naane. N'aane keesao ku ti hiñaawu: ---Iisokuun bifeeneŋ bu: ti bakate ku Israyel fe, ímusut kajuku an eebaje káyilen naane konde. 11Abe íñje isok fee n'aruun: bakan keehooje kánuutina tánotan fe t'etaam ye, abe boko buñoofo t'afeeneŋ n'Aburaham, n'Isak, ni Sakob ti Jáyi jite Atambatun. 12Bare keeware ku yéeni káyemi bo káfiitenee tíyaŋ t'ébaani i; boko kayiyu toko, abe ni katakooro wuŋaan iŋi kayiŋat taŋ. 13Ahaban, n'aane aseef ite esulaan i: ---A̱yeet, yala b'á̱yilene bii, n'a̱baj bo. Ásukateen u n'ákoyi yooŋ t'ewahatu yendu. 14Yesu n'aja t'enuuf ite Piyeer. N'aŋaabo íñaay ite anaare Piyeer t'ahurusee, bitiba bu te o. 15N'agoro t'emoŋu, bitiba bu yooŋ ni biraan. Anaare u n'arito, abe n'áyemio ti katofotoor. 16H'aamo hu tinendana, ésuk i ni kabino ni bakan keehooje ki sirab sujoke. Ni hirim hoone n'ákutoore fu sirab su, abe n'aritan kéesomute ku fe. 17Iyu i bije fii kaanuku hirim honde h'Esayi ayiŋana ite Atambatun abine hu asok ni hibaj. Aanaan: «Ásikasik te o kátimu kite k'úne, abe n'asejo wúsomut wute w'úne.» 18Yesu ajuka naane hahooja hu húkuuto i, n'aane eriboora yeene: ---Úsik busoona núukan nera. 19Ake t'émuse yite Eluwa yite Moyis n'átofin abe n'aano: ---Ámuse u, íñje káseini ti hiñaawu t'a̱yak fe bija. 20Yesu n'aano: ---Búlutoon bu bibajabaj wuyeen, bilele bu yooŋ bibajabaj búwuulu. Bare Añi ute Húŋgowulan hu abajut tiŋ t'ayino buhuruso eeyihan enio. 21Ake t'eriboora yeene n'aano: ---Ámuse u, a̱wunam bonde: iija, iijab ihok faafam. 22Yesu n'aano: ---Á̱seinam ti hiñaawu a̱awas keekete ku keehok bakan kooniin keekete ku. 23Yesu n'ájufo tu busoona bu, eriboora yeene ni kájufo yooŋ. 24Kaja kajuku, náami eyam yómbokun étibino toko ti han hu. Kúsuw ku iŋi kirito, ni kiney tu busoona bu. Yesu t'aŋote. 25Eriboora i ni kátofin kéeniyaro abe ni kaano: ---Anahaan u, a̱ram uni! Úne fu kaketu! 26Yesu n'aaniin: ---Iŋi naŋ n'árikoleyie fu? Káyilen koonuun kítetia teereŋ! Náami eerito, abe n'akamoor t'eyam i ni ti han hu. N'asooñ akoowanee kem. 27Kareyi fe ni kajahale, abe n'iŋi kaane: ---An buŋ me ondu? Humuum eyam i ejama te o, bija yooŋ han hu fe! 28H'aamo hu Yesu akana han hu, ondu tu músuk mite Egadareniyeŋ i, háyine bákasuba keebaje sirab ni kánuutin tu búlum bu keebin kéefimboor. Iŋi kátumb káfeti naane, ésuk i kasooñen kákañenaariit kaŋaasu ti bítim bondu. 29Náami keetaŋk t'etiir kaane: ---Añi ite Atambatun, kame baŋka úne? Káhihinoor uni k'a̱bine fu t'ewahatu i ereeŋoorut? 30Náami abajeebaj naane iya kaahaaw kómbokun kite bufuruka tu buhoofooro. 31Sirab su nu súwasiyan Yesu seeno: ---Makamu awe kákutoor uni, waasi, kame a̱was uni iriiyooso ti kaahaaw kite bufuruka bondu. 32Yesu n'aane so hee, sija. Nu súnuutin ti háyine hu, abe nu suyooso tu bufuruka bu. Toko-toko yooŋ, kaahaaw ku kireyi fe ni kíteyin huta hu ti hirij hu kija kútuuso ti han hu. Bufuruka bu nu bumoj bireyi fe. 33Kéeyemie ku ti jíhaaw ju ni katey. Ni kaja ti hikinu hu, abe n'iŋi kakam beebaje bu, bija yooŋ bite háyine hu keebaje ku yéeni sirab su. 34Náami bakate hikinu hu fe keenaban Yesu. Hi kajuko hu, ni káwasiyano kaano waasi, anuut t'ésuk yeeniin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\