KAFEEÑAL KU 20

1Hunuut toko, n'ijuk amalaka tu búwaneina ánuutin t'etiir bufor bu. Ajokajok t'emoŋio ejaab ite kaayeen kéesulie-sulie ku, ni baasel bómbokun. 2N'ajok éjufuur i, doon dúbuunaay dihaan du dindi kaane Batuuk bu man yooŋ Setani, abe n'afaak yo ni baasel bu bija simit éñjune. 3N'áfiiten yo ti kaayeen kéesulie-sulie ku; ahaban, n'akul karuŋ ku n'ejaab, abe n'árur ko tíyaŋ, kaanuku éjufuur i etum'eŋk'éyini kabuutu biheet bu ayak abin áami yooŋ simit su éñjune i sihabanaa. Simit sondu ifi sihabano, ewareewar káfaakin, bare kunak keefamut. 4Hunuut toko, n'ijuk siriikeey site híyiaate. Keeriikee ku te so ni kawunee sembe site kajoonan. N'ijuk yooŋ siyaan site bakan ki kafarane ku kikaw iŋi naane ii kaseede Yesu, abe ni kawaare yooŋ hirim hite Atambatun. Boko kásukaayut éndakakureŋ i, nu búwisenum bite te yo, abe káhinutee ékeetanuma i tu kúyuut, nu tu sumoŋu. Ni kásooñin buroŋ, kéeyemi bákayi ni Kiris bija simit éñjune. 5Bo beemo fu bíriteina bítiyar bu bite t'eket i. (Bakaaku keekete ku kásooñinoot buroŋ, ajendan káyemi simit su éñjune i sihabanaa.) 6Atoof ti keeyak ku karitanee ti bíriteina bítiyar bondu bite t'eket i. Boko bakan bakate Atambatun! Eket ésooboriyan i et'éyini tu boko doon. Boko káyemi éhina wusarah bakate Atambatun ni Kiris, abe ni káyemi bákayi ni Kiris bija simit éñjune. 7Simit su éñjune i ifi sihabano, Setani n'aŋ'ánuutannee t'ekulu i. 8Abe akina bija kaanuku eebuut biheet bu fe beeemo bu tu suwus sibaakiir site etaam i; biheet bondu beemo fu Gog ni Magog. O kakuukan bo beeja beetiik bakan kite Atambatun, abe bo kahooju naane baaliisiw bu ti katafa ku. 9Naane ijuke i bo, kasarasar keeja t'etaam i ereyi bif, abe ni kaŋolool hikinu h'Atambatun ámaŋie-maŋie hu, ti bakan koone kaamo du. Bare sineemak nu súnuutin t'etiir bufor bu, abe nu súsufiin. 10Náami Setani aa abuut biheet bu áfiitenee ti han hite sineemak su n'efor yéesufe i, t'éndakakureŋ i éfiitenee du yéeni, yo n'ajuusa eeene u akina ayiŋana ite Atambatun. Kabaa káhihinooree bújom tujon hiraanu. 11Hunuut toko, n'ijuk eriikeey yómbokun yeefañje yite híyiaate, n'an eeriikee u te yo. Etaam i n'etey ekambo, bija bufor bu fe, an abinut asooñ áheelin tu buroon bondu. 12Abe n'ijuk keekete ku, sifaaf su ni biñi bu ti kasiiŋee hágila eriikeey ite híyiaate hu. Wuwiit nu wúfeŋginee. Kike kaawiit yooŋ ni kífeŋginee: ko keemo fu kaawiit kite buroŋ bu. Keekete ku ni kajoonanee aliik tu buroon bi karoke bu, naane bikiñjee i tu wuwiit wu. 13Han hu ni híbatikann keekete kéeyemie ku te ho fe. Eket i ni hikinu hite eket i ni kábatikann bakan ki kájokaanie ku. Kareyi fe ni kajoonanee aliik tu buroon bi karoke bu. 14Eket i ni hikinu hite eket i ni káfiitenee ti han hite sineemak su. (Ho heemo fu eket ésooboriyan i.) 15An fe eeemo huruwu hoone hikiñjutee ti kaawiit kite buroŋ bu, n'áfiitenee ti han hite sineemak su.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\