KAFEEÑAL KU 21

1Hunuut toko, n'ijuk bufor bíyeni, n'etaam éyeni. Bufor bítiyar bu bútowutatowuto, n'etaam i yooŋ fe, han hu yooŋ iŋkut hibaj. 2N'ijuk hikinu heenabe hu, heeemo hu Serusalem éyeni i tu búwaneina húnuutin t'Atambatun t'etiir bufor bu. Hifareefare áwari, naane anaare aa asiimo áwariee keejoo huyoosan. 3N'ijam kaaji kómbokun kéehaminna t'eriikeey ite híyiaate hu keene: «Hahiyu Atambatun kakinu nu kúŋgowulan ku! O biriiko nu boko. Boko káyemi bakan koone, akina humuumo káyemi nu boko, abe n'áyemi Atambatun ooniin. 4O katotu muhuw mánoman ti ñíkiniin. Eket eroŋut kabaju, ni kátiñja, ni biyiy, ni sílaam, ábuki buroon bítiyar bu fe bútowutaa.» 5Náami an eeriikee u t'eriikeey ite híyiaate hu n'aane: «Hahiyu íhina buroon bu fe bíyeni.» Ahaban n'aanam: ---A̱kiñj bonde, ábuki kirim konde kéewoore, kite nu múniyo. 6Abe n'áwutiyen aane: ---Hahiyu ahabanee! Íñj'eemo fu átiyar u n'araan u toko, kájabina ku ni bihabanooreey bu. An i nukuno nisaye, íñje kawunio éehujo fuufu ti káabulanu kite móhujo mite buroŋ bu. 7An fe eeriiŋane, o kabaju bondu t'íñje. Íñje káyemi Atambatun oone, abe n'aŋ'áyemi añi úuma. 8Bare bukoloow bu, ni kéeyilenut ku, ni kiŋki káhin buroon béekojie bu, ni kiŋki kayool bakan, ni kiŋki kaŋot ni bakan ki kaseñeit ku, n'élugusa i, ni kiŋki kásukaay ñúwisenum ñu, n'ejuusa i fe, boko káyemi ti han héesufe-sufe hu hite sineemak su n'efor i. Ho heemo fu eket ésooboriyan i. 9Ake t'emalaka i hutok ni bákasuba kéeyekie ku sukot hutok nu súsuba seehooje su nu wútaañi wu hutok nu wúsuba wuraanu wu n'aanam: ---A̱bin, abe n'iŋ'íwufoori anaare eeemo u ti biseño bu, asibar ite Ametek u. 10Búwejet Beenabe bu nu bujokam, abe amalaka u n'aja n'íñje ti hirij hómbokun heeliite jáŋgaraŋ. N'áwufooram Serusalem hikinu heenabe hu, tu búwaneina húnuutin t'Atambatun t'etiir bufor bu, 11kániku koone ti kajaaŋan ho yooŋ. Masilanar mite hikinu hu múmoomi naane mite ekuur yeeseere-seer yeejaaŋe naane eweer. 12Hiñaan heeŋoloole hu hikinu hu hiliitaliit jáŋgaraŋ. Hibajabaj wuruŋ weemo sumoŋu nu wúsuba, abe emalaka sumoŋu ni bákasuba ifi kajukar wo. Kuruwu keemo sumoŋu nu kúsuba kikiñjeekiñj tu wuruŋ wu: ko keemo fu kuruwu kite bakañi Israyel. 13Hiñaan-ñaan fe hibajabaj wuruŋ wúhaaji: wúhaaji káasiŋ ki taanak tu tundu túnuutin, wúhaaji káasiŋ ku tundu túlumo, wúhaaji ni baamay kane a̱joŋoor ni káasiŋ ki taanak tu tundu túnuutin, wúhaaji ni baatos. 14Hiñaan heeŋoloole hu hikinu hu hisiiŋasiiŋo tu sujuju seemo sumoŋu nu súsuba, abe kakiñjakiñj te so kuruwu kite epotor i sumoŋu ni bákasuba ku bakate Ametek u. 15Amalaka éeyemie u ti báhamin bu n'íñje ajokajok naane yariyoon ite éwurus yite kaliiku hikinu hu, nu wuruŋ wu, ni hiñaan hu. 16Hikinu hu, kaŋabu ku kirare ni kakambu ku. Amalaka u n'aliik hikinu hu ni yariyoon yeene: ni hibaj ti kakambu ku síkilomeetar seemo súñjune súsuba ni síteemeer súsuba, abe kakambu ku kirare ni kaŋabu ku, ni kaliitu ku yooŋ. 17Amalaka u n'aliik hiñaan hu ti maliikar mite húŋgowulan: kaliitu ku, hibaja simeetar bakan bákahaaji nu hutok. 18Hiñaan hu hunuteenut nu bujuju bimbi kaane esasip, abe hikinu hu hurokeerok n'éwurus yeekuure but yeejaaŋe naane eweer. 19Sujuju su ti hiñaan heeŋoloole hu hikinu hu hisiiŋanee du sisaŋganeesaŋgan nu bukuur bánoban fe beeseere-seer: étiyar i iŋi kaane yo esasip, ésooboriyan i esafiir, éhaajiyan i eyagat, ébaakiiriyan i émerod, 20etoken i onikis, etoken i n'efeeneŋ esariduwan, etoken i nu súsuba ekirisolit, etoken i ni síhaaji eberil, etoken i ni sibaakiir etopaas, yéehine i sumoŋu ekirisopuraas, yéehine i sumoŋu n'efeeneŋ eturukuwaas, yéehine i sumoŋu nu súsuba ametisit. 21Wuruŋ wu sumoŋu nu wúsuba wu, wo sukuur seeseere-seer. Karuŋ-ruŋ fe kurokeerok n'ekuur efeeneŋ. Éhuhu yite hikinu hu, yo éwurus yeekuure but, abe eŋ'ejaaŋ wililil naane eweer. 22Ijukut ti hikinu hondu báalawum, ábuki Atemit, Atambatun eehaŋe u ebaja sembe, n'Ametek u kaamo fu báalawum bu. 23Hikinu hu hisawuleit taanak tu tijaaŋan ho, man yooŋ hiim hu, ábuki kániku kite Atambatun iŋi kijaaŋan ho, abe Ametek u aamo fu ejaaŋana yite te ho. 24Biheet bu fe kañaahu ti meejaaŋe mite te ho, abe bákayi kite etaam i kásikina toko ebaj yeeniin. 25At'arko hikee-kee wuruŋ wute hikinu hu nu wufeŋkee, ábuki káajiim iti kibaj toko. 26Kániku ku n'ebaj ite etaam i kásikinee toko. 27Bare doon fe deekuurut utu duyooso toko, n'an fe aŋ'áhin buroon béekojie, man yooŋ n'aŋ'ajuus. Keeemo ku kuruwu kooniin kikiñjee fu ti kaawiit kite buroŋ bu taŋ, kite k'Ametek u kaja fu buyooso ti hikinu hondu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\