KAFEEÑAL KU 6

1Bondu buwas, n'ijuk Ametek u n'ákotin húkotanin hítiyar hu tu kúkotanin ku hutok nu kúsuba ku. N'ijam afeeneŋ tu muroon mibaakiir meeroŋe mu n'ataŋk naane karanda aane: «A̱bin!» 2N'íheelin, n'ijuk efaliñj yeefañje, abe an eerabee u te yo ákooki húkond. Ni kawuno ékuhe yite áyi, abe n'aja, akina húmaliyaŋ hu, kaanuku aŋk'aja ariiŋan. 3Ahaban, Ametek u n'ákotin húkotanin húsooboriyan hu. N'ijam ásooboriyan u tu muroon meeroŋe mu n'aane: «A̱bin!» 4Náami eke efaliñj yeelaañe jif n'énuutin. An eerabee u te yo awuneewun sembe site kanuutan káasuumaay ku t'etaam i kaanuku kúŋgowulan ku keeyoolool. N'awunee yooŋ kábura keekambe. 5Ahaban, Ametek u n'ákotin húkotanin híhaajiyan hu. N'ijam áhaajiyan u tu muroon meeroŋe mu n'aane: «A̱bin!» N'íheelin, n'ijuk efaliñj yeebaan, abe an eerabee u te yo ajokajok báafeeseim. 6N'ijam anokoor naane kaaji kíhaminna t'etut muroon mibaakiir meeroŋe mu keene: «Etamaŋ efeeneŋ taŋ ite maanu bija ti bajaam bite hunak ñeeba; sitamaŋ síhaaji taŋ site édugub bija ti bajaam bite hunak ñeeba.» Kihaban, ni keene an eerabee u t'efaliñj i: «Atum'á̱buj éluuliin i n'ébiñ i.» 7Ahaban, Ametek u n'ákotin húkotanin híbaakiiriyan hu. N'ijam ábaakiiriyan u tu muroon meeroŋe mu n'aane: «A̱bin!» 8N'íheelin, n'ijuk efaliñj yeenokoore nu búsuus beeluwe. An eerabee u te yo huruwu hoone «Eket i», abe hikinu hite eket i hisaosa ti hiñaawu. Ni kawunee sembe t'efej efeeneŋ ti sibaakiir site etaam i kaanuku keeyool ésuk i ni kábura, nu bujoñjol, nu wúsomut, man yooŋ ni katiŋg bíndakakureŋ bu beeyooliin. 9Ahaban, Ametek u n'ákotin húkotanin hutoken hu. N'ijuk ataabul ite wusarah wu, abe n'ijuk t'etaamo siyaan site bakan keeyoolee ku aŋarkeyi naane kajokajok hirim hite Atambatun, abe ni kaseede ho. 10Ni kataŋk kaane: «Atemit eenabe u, awe eeemo u an ite bifeeneŋ, awe kajoonan bakate etaam i, abe n'a̱nukan tu boko iŋi naane kayoole i uni. Náami a̱anahan bija kaakaŋ?» 11Ni kawuniin huruw fe kaawañ keefañje, abe ni kaaniin kasooñ kariiko keeyih dikee, ábuki káliloolut. Bakatiiin ni bákawiyiin keeemo ku burokiin bifeeneŋ kawarawar yooŋ kayooliee naane boko. 12Ahaban, n'ijuk Ametek u n'ákotin húkotanin hutoken hu ni hifeeneŋ. Etaam i n'eyoŋoŋanooro ni sembe-sembe. Taanak tu ni tíbaani túruk naane kájufa kite kátiñja, abe hiim hu ñeeba te ho ni hilaañ jif naane halan. 13Búloofiiloof bu iŋi bíneyin t'etiir bufor bu bibin t'etaam i, naane miriyaay meelaañut ii míneyin kane eyam i etib ni sembe tu nunukanuk. 14Bufor bu nu buboonooro naane kaawiit aa aboonee. Kirij ku fe nu kunuutanee ti kíyemie du, ni bikiŋk bu bireyi fe. 15Bákayi kite etaam i, ni bakan kómbokun ku, n'eseef ite esulaan i, nu kusaanum ku, ni bakate sembe su, ni bakaaku fe, búsukateen bu ni keenooto ku búsukateen ni katey kánuuso tu wuyeen wute bilaaliñj bu, ni ti bilaaliñj bite kirij ku. 16Abe n'iŋi kaane kirij ku ni bilaaliñj bu: «Áriwubein t'uni áriinuus uni, an eeriikee u t'eriikeey ite híyiaate hu atum'ajuk uni. Árinuus uni Ametek u eeyiŋate ii. 17Ábuki hunak hómbokun hu hite kayiŋat kooniin hireeŋa. Aañ áyinie fu katandarisan?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\