ROM 7

1Kújakuwe, aruun k'ijonde kee árimoomi eluwa i. Árimoomi kaanuku ebajabaj sembe tu húŋgowulan akina buroŋ barebare. 2Úliik t'anaare eeseñee: eluwa i eenaan ondu tu núruuk áyino buroŋ. Bare áyino af'aket, t'eluwa i núruuk nu nifara. 3Af'ariboor n'ake ániine áyino buroŋ, n'aŋ'áami ajokeejok n'ániine. Bare áyino af'aket, eluwa i eŋkut ejoko. Áyinooni biseño n'ake, abe an at'aane ajokojok n'ániine. 4Iyu yooŋ a ariemo fu kújakuwe. T'Eluwa i árimoomi naane bakan keekete aŋarkeyi naane árihinahin t'afeeneŋ ni Kiris éeketaanie u. Hahiye eŋkut ékiniuun. An éekiniuun u aamo fu an eeritanee u t'eket i, kaanuku uŋ'úbin úhin buroon beebaje éñjeriŋ bija t'Atambatun. 5Múniyo huh'úhinaani buroon beetoofe bu úne, wúfaŋi wute w'úne weejakut wu uŋu wukuuso t'Eluwa yite Moyis weetiŋg úne núunij awayo ni beesokee bu te yo, abe doon dund'úbaj toko deemo fu eket i. 6Bare hahiye uŋkut úkol n'Eluwa i, ábuki te yo yéekulaanie i úne, úmoomi naane bakan keekete. Náami úyinooni karoku bija t'Atambatun ti máhinar míyeni, ti sembe site Búwejet Beenabe bu, káanukiiit ti máhinar meefiyee méenuutina t'Eluwa i. 7Náami uŋ'úene buŋ? Eluwa i fíya kaahoofoor? Mayet fu! Bare ékinineŋakinineŋ n'ímeyi naŋ neemo fu kaahoofoor. Ábuki arko Eluwa i eenut yéeni: «Atum'a̱mero doon dite an», man ímeyi naŋ neemo fu bimero doon dite an. 8Bare kaahoofoor ku nu kukuuso tu bondu b'Eluwa i esoke bu, kéehinam iŋ'imero buroon beehooje-hooj bite bakan. Arko Eluwa ebajut fu yéeni, kaahoofoor man átumb abaj sembe. 9Kóŋkeyin t'ímeyioorut Eluwa i, íñje yéeni húŋgowulan heeroŋe. Bare h'ibine hu ijam yo, kaahoofoor ku nu kuroŋ, 10íñje n'iket. Eluwa i yeeware i yéeni káhinu ésuk i keeroŋ, n'éhinam íiyemi an eekete. 11Ábuki kaahoofoor ku kukuusakuuso t'Eluwa i keebuutam, abe nu kuyoolam t'Eluwa yendu yoyo. 12Náami Eluwa i enabanab, kirim kite te yo fe kinabanab yooŋ, kujoŋoorajoŋoor, abe ni kijak. 13Náami fíya doon deejake díkinineŋe fu n'iket? Mayet fu! Kaahoofoor ku kíkinineŋe fu. Toko tu kúwufoore fu kaanuku ko kútumbe fu kíyemi kaahoofoor: kiŋaasaŋaas ti beejake bu keeyoolam. Iyu e Eluwa i ékinineŋe fu n'úmeyi buŋ bi kaahoofoor ahaŋe fu doon fe kajakaate. 14Úmoomi kaanuku Eluwa i t'Atambatun t'énuutina fu. Bare íñje húŋgowulan barebare, íñje yooŋ ásukateen ite kaahoofoor ku. 15Ábuki íjokaariit bimb'íhin: íhinaariit beejake bimb'ímaŋi káhinu, bare beejakut b'iteñekee bu, bo b'if'íhin. 16Abe arko b'ímaŋiit bu b'if'íhin, n'iŋ'eene hee, kame fu Eluwa i ejakajak. 17Náami íñjeiit if'inoŋk iinij iyu, bare kaahoofoor keeemo ku t'íñje ifi kitiŋgam. 18Ímoomi kaanuku meejake mu munooto t'íñje, butum t'íñje eeemo u húŋgowulan barebare. Múniyo iŋ'ímaŋi káhinu meejake mu, bare ibajut sembe sondu. 19Ábuki meejake mimm'ímaŋi káhinu, íhinaariit mo, bare meejakut m'ímaŋiit mu, mo m'if'ifin íhin. 20Abe if'íhin meejakut m'ímaŋiit mu, n'aŋ'áami íñjeiit if'inoŋk iinij iyu, bare kaahoofoor keeemo ku t'íñje ifi kitiŋgam. 21Náami bonde b'íjakutane fu: if'ímaŋi káhinu meejake, meejakut taŋ m'if'íyini káhinu. 22Hikawam hutoofatoof dómbokun t'eluwa yite Atambatun. 23Bare ímoomi kaanuku t'íñje eke eluwa y'ímaŋiit yendu t'étuum n'eluwa y'ehel íima émaŋie i. Eluwa yendu y'ímaŋiit i éhinamhin íiyemi ásukateen ite kaahoofoor keeemo ku t'íñje. 24Átaañiee teereŋ t'íñje! Aañ fíya aja fu karamiam t'eni yende yeeyoosan yee n'íñje t'eket i? 25Úene Atambatun eyeehen, akina eeyakam u karamu, aŋaasan bo ti Yesu Kiris Anahaan ite úne! Náami t'ehel íima, íñje ásukateen ite eluwa yite Atambatun; bare tu wúfaŋi wúuma weejakut wu, íñje ásukateen ite kaahoofoor ku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\