1 CORINTIOS 2

1'Un jun ta'a na, xa ycuin' cha' tsu'hue 'in Ndiose lo'o um, a ycuin' cha' nu tucui uta lo'o cha' tiyaa nu cuaan lati, 2cui' ca nu mdi'in tyaan 'ñan si'yana sca loo ti cha' 'in Jesucristo chcuin' lo'o um, si'yana ngujui ñi loo cusi. 3Lyee 'a msu'huan cha' nduhue ti' tiqueen xa mdi'in lo'o um, nda'an ytsen nu hasta mchcuan. 4Ñi a jui qui'an la cha' nu chcuin' lo'o um ta si'yana cuhue ti' um, cui' ca nu lo'o cha' cuiya' 'in Espíritu ncua chcan' loo cha' can', 5se'en nu a chcua suun cha' nu tsa qui'an ti' um chon' cha' tiyaa 'in nten chendyu, cui' ca nu loo cha' cuiya' 'in Ndiose. 6Una nchcui' hua sca cha' tiyaa nu cuaan lati lo'o tsalca jun nu tla ndon tucueen 'in Ndiose, lo' a lca na cha' tiyaa 'in nten chendyu, uta cha' tiyaa 'in yu nu ndlo tñan, nu ntsu'hui cha' jlyo tiyaa xaa, 7cui' ca nu nchcui' hua cha' tiyaa nu ntsu'hui cutsi' 'in Ndiose, cha' tiyaa nu ntsu'hui nchcun 'in ñi, cha' nu mdi'in tyaa Ndiose xa ti' lyijyi tsaa' chendyu si'yana qui'ni ca'an cha' can' 'in na. 8Ñi sca yu nu ndlo tñan loo chendyu re a ngu'ya yu cunta cha' re, cha' cua na ngu'ya yu cunta 'in na, lo' a jyi'in ca'an yu 'in Ñi X'nan na loo cusi, ñi nu mdo'o loo xaa 'in Ndiose. 9Una ndeña'an nchcui' quityi 'in Ndiose: —Cha' re lca na sca cha' nu a nchca ña'an tloo ne', ñi a nchca quine 'in ne', ñi a nchca tucui quiñan ti' cha' re, lo' Ndiose taa ñi 'in na 'in tsalca nu lyee lca tiquee lo'o ñi—. 10Una Ndiose cua' ngulyo scua la ñi cha' re lo'o na si'ya Espíritu 'in ñi, si'yana Espíritu ndiya nan qui'i nchgaa loo cha', hasta lo'o cha' tiyaa nu qui'ñi lati 'in Ndiose ndlyo scua la ñi. 11Xacan' jan ñi, ¿ta tca chu'hui lyoo na cha' nu ntsu'hui ni' cusya 'in xca tucui? ¿Ta si'i ticuii' can' jlyo ti' cha' nu ntsu'hui tiquee? Cui' cuaña'an Ndiose, scati Espíritu 'in ñi jlyo ti' cha' nu ntsu'hui tiquee ñi. 12Nare' a ncuan xu'hue na espíritu nu mdo'o loo chendyu re, cui' ca nu ncuan xu'hue na Espíritu nu mdo'o tso' 'in Ndiose, si'yana ca cuiya' ti' na cha' tsu'hue nu cua' mdaa ñi 'in na, 13cui' cha' re nchcui' na cua' ñii, una si'i lo'o cha' tiyaa nu ndlo'o nten chendyu, cui' ca nu lca na cha' nu ndlo'o Espíritu 'in na, lo' cuaña'an nchcua ta'a cha' nu nchcui' na lo'o cha' nu ñi 'in Ndiose. 14Una sca nten nu a ndiya qui'an ti' 'in Ndiose a nducuan xu'hue ne' cha' tsu'hue nu ndaa Espíritu 'in ñi, si'yana lca na cha' tinto 'in ne', ñi a nchca qui'ya ne' cunta cha' can', si'yana tsaloo ti si'ya Espíritu nchca cuiya' ti' na cha' can'. 15Una sca nten nu ndiya qui'an ti' 'in Ndiose nchca n'ni cuiya' ne' nchgaa loo cha', una a lo'o can' ntsu'hui nu cu'ni cuiya' cha' 'in, 16—si'yana, ¿ti nu ngu'ya cunta cha' tiyaa 'in Ñi X'nan na? ¿Ti nu cua' mda cueen 'in ñi—? Una nare' cua' nda'an lo'o na cha' tiyaa 'in Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\