1 CORINTIOS 5

1Cua' ne cha' si'yana lja um re ntsu'hui nu nguiten yu'hui lo'o sca ne' cuna'an, ñi lja ne' gentil lo' a ne cha' n'ni ne' cuaña'an, nu hasta ntsu'hui nu nda'an lo'o jyi'an na'an. 2¡Loo nu nga'an cha' ca ti'i nga'an 'in um, nde nducui ti' um! ¿Ta si'i ndyi'o la tñan culyoo um 'in yu nu ngui'ni cuaña'an? 3Siya' tijyo' nchcan, una cusya 'ñan ndi'in lo'o um, can' cha' nan' cua' m'ni cuiyan' cha' 'in yu. 4Lo'o cunta 'in Ñi X'nan na Jesucristo xa quio' ti'in um tsatlyu, lo' cu'ni um cunta si'yana lo'on ndi'in lo'o um, lo' si'ya cha' cuiya' 'in Ñi X'nan na Jesucristo, 5tyaa um cunta 'in yu tuyaa' Laxa'an, si'yana xitijin can' 'in yu nu ti'i lo'o tso' 'in cunan' yu, una cusya 'in yu tyi'o laa na tsaan nu cu'ni Ñi X'nan na Jesús xñan bsya 'in nten. 6Can' cha' a ntsu'hui cha' cu'ni siye' um. ¿Ta a jlyo ti' um si'yana lo'o tsachin' suun jaslya n'ni lyi'un na ña'aan scuan can'? 7Tsu'hue lati culo tso' um suun jaslya nu cula can', lo' ca um scuan nu cui ti, nu luhui ña'an nu ntsu'hui cha' ca um, si'yana Cristo ñi nu lca slya' 'in na, cua' ngujui ñi tñan loo na. 8Can' cha' cu'ni na ta'a pascua, una si'i 'a ticui' lo'o suun jaslya nu cula can', ñi si'i lo'o cha' ngunan' uta lo'o cha' mañan, cui' ca nu cu'ni na ta'a lo'o jaslya nu a mxitiyaa' lo'o scuan cula can', lo' tyi'an lo'o na sca cha' tiyaa nu luhui lo'o cha' nu ñi. 9Cua' ycuin' cha' re xa ngua'an tñan sca quityi 'in um, si'yana a tyi'an 'a um lo'o nu nguiten yu'hui lo'o ña'an tucui ti, 10lo' a nchcuin' cha' 'in nten nu a ndiya qui'an ti', nu nguiten yu'hui lo'o ña'an tucui ti, uta si'ya cha' 'in nu ndyi'o tiquee lo'o cha' cuilyiya', ta yu cunan, uta nu n'ni tnu lcuin jo'o, si'yana cha' siya' ti a nchca ti' um ña'an um 'in nten can', 'ni cha' tyi'o um loo chendyu re xacan'. 11Cui' ca nu ngua'an tñan quityi can' 'in um si'yana a tyi'an 'a um lo'o nu nchcui' si'yana lca ta'a ndiya qui'an ti' um, lo' cha' ti' nguiten yu'hui can' lo'o ña'an tucui ti, ta nchcui ti' cha' cuilyiya', ngui'ni tnu lcuin jo'o, nxiycha' 'in xca tucui, nchca cu'hui, ngui'ni cunan, ñi a ntsu'hui cha' cu um sca se'en ti lo'o can'. 12Xacan' jan ñi, ¿ta ntsu'hui suun 'ñan cu'nin cuiyan' cha' 'in nu a ndiya qui'an ti'? Lo' 'un jan ñi, ¿ta a nga'an cha' cu'ni cuiya' um cha' 'in jun nu ntsu'hui lja um? 13Si'yana tsalca nu a ndiya qui'an ti' 'in Ndiose, cui' ñi cu'ni cuiya' ñi cha' 'in can'. Can' cha' —culo tso' um 'in yu nu ngui'ni cha' ngunan' can' lja um—.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\