1 CORINTIOS 6

1Cha' ntsu'hui um ndi'in nsuun um lo'o ta'a ndiya qui'an ti' um, ¿ta xtyi ti' um tsa taa um qui'ya 'in can' tloo bsya nu a ndiya qui'an ti', lo' si'i tloo jun ta'a na? 2¿Ta a jlyo ti' um si'yana jun ta'a na cu'ni xñan bysa 'in nten chendyu tiyaa xaa? Cha' cuaña'an ntsu'hui cha' cu'ni cuiya' um cha' 'in nten chendyu, ¿ñi cha' a tca cu'ni cuiya' um sca cha' nu suhue la nchca lja um? 3¿Ta a jlyo ti' um si'yana hasta lo'o angujle ntsu'hui cha' cu'ni cuiya' na cha' 'in? ¿Ña'an la ca cha' nu nchca lja um, na a tca culyohui um? 4Can' cha' xa culyohui um scasca cha', ¿ñi cha' ndyi'an taa um qui'ya tloo sca nten nu a tucui lca ni' lyaa se'en ndiyo' ti'in um? 5Nchcuin' lo'o um cha' re si'yana xijyi'o ti' um, ¿ta na a ntsu'hui sca nu tiyaa lja um nu culyohui cha' nu nchca 'in um? 6¿Ñi cha' ticuii' jun ta'a na ndi'in suun jun, lo' tloo nten nu a ndiya qui'an ti' ndyi'an taa jun qui'ya? 7Tsaña'an nu ndi'in y'ni um, cua' mtnan' um cha' 'in um si'yana nsuun um lo'o ticuii' ta'a um. ¿Ta a tsu'hue la cha' ta loo um lo'o cha' can'? Cha' ntsu'hui nu ngui'ni mañan lo'o um, ¿ta a tsu'hue cha' xnu um cha' can' cuati ña'an? 8Una ngui'ni um nu ti'i can', lo' ngui'ni um cha' mañan lo'o ticuii' jun ta'a na. 9¿Ta a jlyo ti' um si'yana nu nducun' a sten can' se'en ndlo Ndiose tñan? A taa um ya' caja nu cuñilyi'o 'in um, si'yana nu nguiten yu'hui lo'o ña'an tucui ti, nu n'ni tnu lcuin jo'o, nu nguiten yu'hui lo'o cuilyi'o nten, uta yu nu n'ni 'in tsaña'an n'ni ne' cuna'an, ta nguiten yu'hui yu lo'o ticuii' ta'a qui'yu yu, 10nu n'ni cunan, nu nchcui ti' cha' cuilyiya', nu cu'hui, nu ñan qui'ya 'in xca tucui, lo'o nu n'ni mañan. Nchgaa nu ngui'ni cha' re a sten can' se'en ndlo Ndiose tñan. 11Lo' re tucui ncua um cua' s'ni, una cua' ñii cua' mxnu luhui ñi 'in um, lca um nten nu cua' mdo'o hui 'in ñi, a xca 'a qui'ya nducui um si'ya cha' cuiya' 'in Ñi X'nan na Jesús lo'o Espíritu 'in Stina Ndiose. 12Nan' nchgaa cha' tca cu'nin, una si'i nchgaa na ndyi'o tñan cu'nin 'in na, tca cu'nin nchgaa loo cha', una ñi sca can' a taan cha' cuiya' culo na tñan 'ñan. 13Na nu nchcu na ndyi'ya ti'in na ni' na, lo' si'ya ni' na can' cha' nchcu na, una chcuaa cha' re cu'ni tyii Ndiose 'in na. Una a msu'hua Ndiose 'in na si'yana sten yu'hui na lo'o ña'an tucui ti, cui' ca nu si'yana ca ja'an na 'in Ñi X'nan na, lo' cui' ñi culo ñi tñan 'in na. 14Lo' Ndiose, ñi nu m'ni cha' mdyiqui'o Ñi X'nan na, cui' cuaña'an cu'ni ñi cha' tyiqui'o nare' si'ya cha' cuiya' 'in ñi. 15¿Ta a jlyo ti' um si'yana cunan' na sca cha' ti 'in na lo'o Cristo? ¿Ta cu'ni na cha' si'yana cunan' Cristo ca sca cha' ti 'in na lo'o ne' cuna'an nducun'? A ntsu'hui cha' cu'ni na cuaña'an. 16¿Ta a jlyo ti' um si'yana nu nguiten yu'hui lo'o ne' cuna'an nducun', sca tucui ti lca lo'o ne'? Si'yana nchcui' quityi 'in Ndiose: —Chcuaa can' sca tucui ti lca—. 17Una nu nducuan xu'hue 'in Ñi X'nan na, sca cusya ti 'in lo'o ñi. 18Can' cha' tyi'o tso' um sii' cha' nu nguiten yu'hui um lo'o ña'an tucui ti. Si'yana scasca la qui'ya, a n'ni na ti'i lo'o na ticuii' na, una nu nguiten yu'hui lo'o xca tucui, can' nu ngui'ni ti'i lo'o ticuii'. 19¿Ta a jlyo ti' um si'yana cunda scaa um lca um laa se'en ntsu'hui Espíritu nu Luhui 'in Ndiose, ñi nu ncuan xu'hue um lo'o cunta 'in Ndiose, lo' a ndi'in 'a um lo'o cunta 'in um? 20Si'yana cua' jui nu msu'hua lyiya' 'in um lo'o tne, can' cha' cu'ni tnu um 'in Ndiose si'yana cui' ñi ntsu'hui ñi cunta 'in um lo'o cusya 'in um.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\