1 TESALONICENSES 2

1'Un jun ta'a na, cua' jlyo ti' um si'yana si'i cua cha' ti yaa hua se'en ndi'in um, 2siya' mdijin hua nu ti'i quichen Filipos xa m'ni lyi'o 'tnan ne' 'in hua, ña'an nu cua' jlyo ti' um, una Ndiose mdaa ñi cha' tnu tiquee 'in hua ya ycui' hua cha' tsu'hue 'in ñi lo'o um lja yaan scasca nu ti'i 'in hua. 3Lo' ña'an cha' nu cua' ycui' hua lo'o um, a ljyaan na chon' cha' cuiñi uta lo'o sca cha' mañan, ñi a mda'an ñilyi'o hua 'in um, 4cui' ca nu nchcui' hua tsaña'an nchcui' sca yu nu cua' ngulohui Ndiose 'in nu mchcuan cunta si'yana chcui' cha' tsu'hue 'in ñi, una si'i si'yana quinu tsu'hue tiquee ne' lo'o hua, cui' ca nu si'yana quinu tsu'hue tiquee Ndiose, ñi nu jlyo ti' ña'an lca cusya 'in hua. 5Ñi siya' lo' a ngunan hua ña'an xisque' hua 'in um, ña'an nu cua' jlyo ti' um, ñi a mducua tloo hua na nu ndi'in 'in um, cui' Ndiose jlyo ti' ñi nchgaa cha' re. 6Ñi a mducua tloo hua caja nu taa loo hua, ta cu'ni tnu um 'in hua, siya' ntsu'hui suun 'in hua tucua tloo hua na nu ndi'in 'in um, si'yana lca hua nu cua' mdo'o hui ca 'in Cristo nu chcui' cha' tsu'hue 'in ñi. 7Cui' ca nu lyee m'ni hua 'tnan 'in um, tsaña'an n'ni jun cuna'an 'tnan 'in sñe' jun. 8Cuaña'an lyee 'a ncua lca tiquee hua lo'o um, a nguinu tsu'hue tiquee hua tsaloo ti cha' 'in Ndiose chcui' hua lo'o um, cui' ca nu lo'o cusya 'in hua ncua ti' hua tyaa hua loo nu lyee m'ni ta'a hua 'in um. 9Quia yu'hui ti' um, 'un jun ta'a na, tsala ña'an mdijin hua, tla lo' cucha m'ni hua tñan si'yana a ncua ti' hua su'hua hua cha' nduhue ti' tiquee um lja nu ycui' hua cha' tsu'hue 'in Ndiose lo'o um. 10Cui' um jlyo ti' um ña'an nten lca hua, a cunta jlyo ti' Ndiose si'yana mdu'hui hua sca chendyu nu luhui, a cunta ñi ndi'in cha' 'in hua, lo' ñi a tucui nu ycui' cua' ña'an ti cha' 'in hua chcui lja nu mdi'in hua lo'o um, 'un jun ta'a na, 11cui' um jlyo ti' um ña'an ycui' hua lo'o um, tsaña'an n'ni sti nu suhue ti lo'o sñe', mda cueen hua 'in um lo' mdaa hua cha' tnu tiquee 'in cunda scaa um, 12lo' mxnu hua cunta 'in um si'yana tyi'an lo'o um sca chendyu nu luhui tsaña'an nu nchca ti' Ndiose, ñi nu msi'ya 'in um sten um loo xaa 'in ñi se'en ndlo ñi tñan. 13Can' cha' lo'o huare' a ndla' ti' hua ndyaa hua xu'hue 'in Ndiose, si'yana ti' xa nu ycui' hua cha' 'in Ndiose lo'o um ncuan xu'hue um 'in na, una si'i ña'an nchca ti' ycha' nten chendyu, cui' ca nu tsaña'an nu lca na ycha' Ndiose, lo' nda yaa' na 'in um, 'un nu ndiya qui'an ti' 'in ñi. 14'Un jun ta'a na, scaña'an ti yato'o 'in um lo'o jun nu ya qui'an ti' 'in Cristo Jesús, jun nu ndiyo' ti'in scasca se'en lyi'ya loo Judea nu cua' ntsu'hui Ndiose cunta 'in. Tsaña'an mdijin um nu ti'i si'ya ta'a quichen tyi um, cui' cuaña'an mdijin jun nu ti'i si'ya ne' judio, 15cui' nu yjui 'in Ñi X'nan na Jesús, tsaña'an m'ni ne' lo'o ta'a quichen tyi ne' nu mxiycui' Ndiose 'in cua' s'ni, lo' cua' ñii mducui lyi'o ne' 'in hua. Nten can' a ja'an ne' 'in Ndiose, nxcuan tloo ne' 'in nchgaa tucui, 16nchcui ndijin ne' si'yana a chcui' hua lo'o ne' gentil se'en nu tyi'o laa can', cuaña'an nguia nso' tucua ne' qui'ya chon' ne', una si'ya cha' can' lyee la xitijin Ndiose 'in ne' nu ti'i. 17'Un jun ta'a na, cua' s'ni a nchca ña'an ta'a na lo'o um, una ntsu'hui ti' hua 'in um nchgaa xaa, lo' lyee lca tiquee hua ña'an tloo hua 'in um, 18can' cha' ngunan hua ña'an nu tsaa hua se'en ndi'in um, lo' nan' yu Pablo, tucua snan ya' ncua tin' tsa'an, una mducui ndijin Laxa'an. 19¿Ti ña'an ta cha' nu nducua tloo hua, nu ca tsu'hue ntsu'hui tiquee hua, nu chcuan hua cunta? ¿Ta si'i 'un lca um cha' can' tloo Ñi X'nan na Jesucristo xa nu quiaan ñi xiya'? 20Cui' um lca um cha' nducui' ti' 'in hua, lo' si'ya um tsu'hue ntsu'hui tiquee hua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\