1 TIMOTEO 1

1Nan' yu Pablo, nu ngua'an tñan Jesucristo 'in lo'o cha' cuiya' 'in Ndiose, Ñi nu Ndlo laa 'in na, tsatlyu lo'o cha' cuiya' 'in Ñi X'nan na Jesucristo, ñi nu nducua tloo na 'in. 2Nde ngua'an tñan sca quityi 'in, Timoteo, nu cha' ñi ca lca ña'an nchca ti' sca sñen' nu ndiya qui'an ti' 'in Ndiose. Nchca tin' si'yana Stina Ndiose lo'o Ñi X'nan na Cristo Jesús taa ñi cha' tsu'hue nu chu'hui ni' cusya 'in, ña'an 'tnan ti' ñi 'in, lo' cu'ni ñi cha' tyi'in tsu'hue. 3Cui' tsaña'an nu cua' ycuin' lo'o xa nu mdo'on ngui'an se'en lyi'ya loo Macedonia, si'yana quinu quichen Efeso, lo' chcui' lo'o cunda scaa yu can' si'yana a culo'o 'a yu cha' nu a nchcua ta'a lo'o ña'an cha' nu ndlo'o na. 4Ñi a ton nscan 'a yu scasca cha' nu ndlo que nten, cui' cuaña'an lo'o ña'an nu naan nten cula 'in na, si'yana lca na cha' nu a chcan' la ndiyatii, tsaloo nchcui' tyijyin ti ne' si'ya cha' can', ñi a nda yaa' na culo lo'o cha' 'in Ndiose ña'an nu ntsu'hui cha' tsa qui'an ti' na 'in ñi, can' cha' xnu cunta cha' re 'in. 5Nde cha' nchcuin' lo'o si'yana chu'hui cha' tsu'hue 'in na lo'o ta'a na lo'o sca cusya nu luhui, lo'o cha' tiyaa nu ñi, si'yana cha' ñi ca ndiya qui'an ti' na 'in Ndiose. 6Si'yana ntsu'hui nu cua' mdo'o tso' sii' cha' re, lo' nguia ncha'an scasca cha' nu a ntsu'hui lyoo, 7nchca ti' yu ca yu sca nu ndlo'o cha' 'in lee, una a ndyi'ya yu cha' tiyaa ña'an cha' nu ndi'in tyaa yu lo' ñi cha' nu nchcui' yu. 8Nchgaa na cua' jlyo ti' na si'yana lee nu mxnu scua Ndiose tsu'hue 'a na, cha' cua na tsa ncha'an na 'in na ña'an nu ntsu'hui cha'. 9Qui'ya na cunta si'yana lee can' a nguinu scua na si'ya nten nu tsu'hue, cui' ca nu si'ya nten nu lye' ti' nu nducun', nten qui'ya chendyu nu a ndiya qui'an ti' 'in Ndiose, nu nxcuan tloo 'in ñi nchcui' ca'an 'in ñi, nu ndujui nten, lo'o nu ndujui 'in sti lo'o jyi'an, 10a cunta si'ya cha' 'in nu nguiten yu'hui lo'o ne' cuna'an, uta lo'o ta'a qui'yu, si'ya nu ndyi'ya cunan 'in ta'a nten, si'ya nten cuiñi, lo'o nu n'ni tyi'ya 'in Ndiose xa nchcui' cha' cuiñi, lo'o si'ya scasca la ña'an cha' nu a nchcua ta'a lo'o cha' nu ñi nu ndlo'o na, 11tsaña'an nguiaa cha' tsu'hue 'in Cristo, cui' cha' nu tsu'hue lati 'in Ndiose, ñi nu tlyu lati, lo' mxnu ñi cunta 'ñan si'yana chcuin' cha' re. 12Ndyaan xu'hue 'in Ñi X'nan na Cristo Jesús, ñi nu ndaa juesa 'ñan, si'yana msu'hua loo ñi 'ñan cu'ni tñan re 'in ñi, 13siya' mdajan 'in ñi ti' culoo, mducui ncha'an 'in ñi, cua' ña'an ti ycuin' lo'o ñi. Una Ndiose mña'an 'tnan ti' ñi 'ñan si'yana a ngu'yan cha' tiyaa ña'an nu m'nin xa ti' lyijyi tsa qui'an tin' 'in ñi. 14Una mtsa'an yu'hui cusya 'ñan lo'o cha' tsu'hue 'in Ñi X'nan na, lo' si'ya Cristo Jesús jui ña'an ya qui'an tin' 'in ñi, m'ni ñi cha' si'yana chu'hui cha' tsu'hue 'ñan lo'o nten. 15Nde sca cha' nu ñi lo' a ntsu'hui cha' cu'ni tucua ti' na lo'o na: Cristo Jesús yaan ñi loo chendyu re si'yana culo laa ñi 'in nten qui'ya chendyu, lo' nan' lcan nu lyee lati nducui qui'ya. 16Can' cha' lyee la mña'an 'tnan ti' Ndiose 'ñan, si'yana ca chcan' loo tsala ña'an tlyu cha' tsu'hue ntsu'hui 'in Jesucristo lo'on, can' chcua quiloo nchgaa nten nu ntsu'hui cha' tsa qui'an ti' 'in ñi se'en nu caja chendyu nu a tsatii 'a 'in ne'. 17Can' cha' ñi nu lca Ree tsala xaa, ñi nu a ntsu'hui 'a cha' caja, ñi a tca ña'an tloo na, cui' Ndiose ñi nu ndon loo lati lo' tiyaa la ñi, scati ñi ntsu'hui cha' cu'ni tnu na tsala xaa. Amen. 18Timoteo sñen', cui' cha' re xnun cunta 'in, su'hua juesa cu'ni tñan 'in Ndiose tsaña'an cha' nu mxiycui' ñi 'in nu mjñan cha' 'in ti' culoo, 19su'hua loo cha' nu ndiya qui'an ti', xñi cunta 'in lo'o sca cha' tiyaa nu luhui, si'yana ntsu'hui nu cua' mscuan tloo cha' nu ya qui'an ti', lo' nde ngunan' yu'hui can', 20cui' cha' re yato'o 'in yu Himeneo lo'o yu Jantro, una cua' mdyaan 'in yu yaa' Laxa'an, si'yana qui'ya yu cunta a chcui' ca'an 'a yu 'in Ndiose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\