1 TIMOTEO 2

1Cua' ñii chcuin' lo'o sca cha' nu ndon loo lati, si'yana a jlya ti' jun jñan jun 'in Ndiose, tyaa jun xu'hue 'in ñi, lo' chcui' lyi'o jun 'in ñi si'ya cha' 'in nchgaa tucui, 2lo'o cha' 'in ree, lo'o nchgaa la ña'an bsya nu ndlo tñan 'in na, si'yana tca tyi'in tsu'hue na, a sca la cha' caan 'in na, lo' tyu'hui na sca chendyu nu luhui ña'an nu nchca ti' Ndiose. 3Si'yana nde cha' nu tsu'hue lo' ndyu'hui cuiya' ti' Ndiose, ñi nu Ndlo laa 'in na: 4Nchca ti' ñi si'yana nchgaa nten tyi'o laa ne', lo' qui'ya ne' cunta ña'an cha' nu ñi 'in ñi. 5Si'yana scati Ndiose ntsu'hui, lo' scati nu tca tyi'o cha' 'in nten tloo Ndiose, can' nu lca Jesucristo. 6Mdyaa ñi 'in ñi lo' cuaña'an msu'hua lyiya' ñi qui'ya 'in nchgaa nten, cui' cha' nu mdyi'o scua la xa nu ya tucua tsaan can'. 7Cui' si'ya cha' re ngulo ton Ndiose 'ñan, si'yana tsa ycuin' cha' tsu'hue 'in ñi, lo' can sca nu mdo'o hui ca 'in ñi, (Cristo jlyo ti' ñi si'yana nchcuin' cha' nu ñi), a cunta can sca nu culo'o 'in ne' gentil ña'an nu ntsu'hui cha' tsa qui'an ti' ne' cha' nu ñi. 8Nchca tin' si'yana nchgaa yu qui'yu chcui' lyi'o yu 'in Ndiose nchgaa se'en, scuen yu yaa' yu lo'o sca cusya nu ñi, lo' si'i na nchcuen tique' yu uta nsuun yu. 9Cui' cuaña'an jun cuna'an xñi jun cunta ña'an te' ntsu'hui cha' co' jun, si'i na cu'ni chu'hue jun que jun ndyijyin cuiya', uta lo'o chacui' oro, uta lo'o na nu nduhui, ta co' jun chacui' te' nu ntsu'hui lyoo. 10Cui' ca nu culo'o xñan jun 'in jun lo'o scasca loo tñan tsu'hue, si'yana cuaña'an nga'an cha' cu'ni jun cuna'an nu ndiya qui'an ti' 'in Ndiose. 11Lo'o suun ña'an ton nscan jun se'en ndiyo' ti'in jun lo' chcua seen jun. 12Si'yana a taan cha' cuiya' culo'o jun uta culo jun tñan 'in yu qui'yu, cui' ca nu chcua seen jun. 13Si'yana culo nducua mtñan Ndiose 'in Adán, chon' nde'en can' mtñan ñi 'in Eva. 14Si'i 'in Adán jui nu nguñilyi'o, cui' ca nu 'in nu cuna'an can', lo' yato'o m'ni ne' qui'ya. 15Una tyi'o laa jun cuna'an xa nu tiyaan sñe' jun chendyu, cha' na nsu'hua loo jun cha' nu ndiya qui'an ti' jun, cha' ntsu'hui cha' tsu'hue 'in jun lo' ndu'hui jun sca chendyu nu luhui lo'o suun ña'an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\