1 TIMOTEO 5

1A xun lo'o 'in jun nu lca nten cula, cui' ca nu chcui' lo'o can' ña'an nchca ti' sca sti, lo' yu nu suhue la, cu'ni 'in yu ña'an nchca ti' sca ta'a ngula, 2jun cuna'an nu lca nten cula, cu'ni 'in jun ña'an nchca ti' jyi'an, lo' ngüi' cuna'an tsa suhue ti, cu'ni 'in can' tsaña'an nchca ti' ta'a ngula, lo'o sca cha' tiyaa nu luhui. 3Cu'ni cunta 'in jun cuna'an nu cha' ñi ca nguinu lo'o cha' ycui' ti. 4Una nu ti' ndi'in sñe' uta sñe' ste', can' nu nga'an cha' cu'ni cunta 'in jun culo nducua la, cuaña'an tca xitucui can' cha' tsu'hue lo'o nten cula 'in, si'yana nde cha' tsu'hue nu ndyu'hui cuiya' ti' Ndiose. 5Jun nu cha' ñi ca nguinu lo'o cha' ycui' ti nu ndi'in scati, can' nu nducua tloo 'in Ndiose, a ndla' ti' jun njñan jun lo' nchcui' lyi'o jun 'in ñi tla lo' cucha. 6Una cha' nda'an jun ña'an nu nchca ti' jun, ña'an loo cha' na cua' ngujui jun. 7Nchgaa cha' re culo'o 'in jun, si'yana a caja nu chcui' cuaña'an ti cha' 'in jun. 8Si'yana nu a ntsu'hui cunta 'in ta nten 'in, ñi a n'ni cunta 'in nu ndi'in na'an 'in, ña'an loo cha' na cua' mscuan tloo can' cha' 'in Ndiose, nducua la n'ni can' que ña'an nchca ti' sca nten nu a ndiya qui'an ti'. 9Una tsalca jun nu cua' ntsu'hui snan yla yjan nu nguiaa nde loo, can' nu nga'an cha' chcua nii loo quityi lo' ta yaa' jun 'in, cha' na scati yu qui'yu ta'a mdi'in, 10cha' ndlo'o xñan can' 'in lo'o tñan nu ngui'ni, cha' m'ni co'o can' sñe', uta m'ni cunta can' 'in nu mdiyaa se'en ndi'in, ta mjyi'an can' quiya' jun ta'a na, ta mda yaa' 'in nu ndijin scasca nu ti'i, cha' m'ni can' nchgaa loo tñan tsu'hue. 11Una tsalca jun nu tsa suhue la, nu nguinu lo'o cha' ycui' ti, a lo'o can' chcua nii loo quityi, si'yana tsati ntyin ca ti' caja nten 'in xiya', lo' tsato'o tyi'o tso' can' sii' Cristo, 12cuaña'an so' tucua can' qui'ya chon', si'yana a mdo'o ñi cha' 'in lo'o cha' nu cua' mdi'in tyaa. 13A cunta tyisnan tyi'an jun lo'o cha' ndaja scasca na'an, lo' si'i tsacan' ti, cui' ca nu lo'o cha' nchca nchcui', sten yu'hui jun lo'o scasca loo cha', lo' chcui' jun cha' nu a nga'an cha' chcui' jun. 14Can' cha' nchca tin' si'yana tsalca jun nu tsa suhue ti, nu nguinu lo'o cha' ycui' ti, tsu'hue la cha' caja cuilyi'o can', tsu'hue ti cu'ni co'o jun sñe' jun, cu'ni jun cunta se'en ndi'in jun, xacan' a caja ña'an chcui' ta'a cusuun na cua' ña'an ti cha' 'in jun. 15Si'yana ntsu'hui jun nu cua' mdo'o tso' lo' nducui cha'an can' 'in laxa'an. 16Jun cuna'an nu nguinu lo'o cha' ycui' ti can', cha' ndi'in ta'a jun nu cua' ya qui'an ti' 'in Ndiose, can' nu nga'an cha' chu'hui cunta 'in jun, lo' si'i cunta 'in jun ta'a na tyi'in can', xacan' caja ña'an ta yaa' jun 'in jun cuna'an nu cha' ñi ca nguinu lo'o cha' ycui' ti. 17Lo' tsalca yu nu ntsu'hui cunta 'in jun ta'a na, cha' na tsu'hue nsu'hua loo yu tñan ntsu'hui yaa' yu, can' nu nga'an cha' tucua ta xñi can' siya', una lyee la ngui'ni ca'an cha' re 'in yu nu ndlo'o lo' nchcui' cha' 'in Ndiose. 18Si'yana quityi 'in Ndiose nchcui' na: —A su'hua um quiso tu'hua bta xa ngui'ni 'in tñan—. A cunta nchcui' na: Sca yu nguso ntsu'hui suun 'in yu xñi yu siya' yu. 19Cha' caja nu su'hua qui'ya 'in yu nu ntsu'hui cunta 'in jun ta'a na, a cu'ni cunta cha' can', cha' na a lo'o —tucua snan nu taa suun cha' can'—. 20Una tsalca nu ti' ngui'ni qui'ya, tla cha' chcui' lo'o can' tloo jun ta'a na, cuaña'an chu'hui sca ytsen 'in jun scasca jun. 21Tloo Ndiose lo'o Ñi X'nan na Jesucristo, lo'o tloo angujle nu mdo'o hui 'in ñi, jñan cha' tsu'hue 'in si'yana xu'hua se'en nchgaa cha' re ña'an nu ntsu'hui cha', lo' nchca ti' si'yana scaña'an ti ca lca tiquee lo'o nchgaa tucui. 22A nchca cha' ndla ndsa tyi'in tyaa yaa' 'in sca tucui, xñi cunta si'yana a tyi'o lo'o qui'ya 'in xca tucui. Tyu'hui sca chendyu nu luhui ti. 23A co'o 'a chacui' tyi'a ti, cui' ca nu co'o tsa chin' vino si'ya cha' nu nchgaa xaa nchca ti'i tiquee. 24Ntsu'hui qui'ya cui' xaa nchca chcan' loo na siya' ti' lyijyi ca cuiya' cha' 'in na. Una ntsu'hui qui'ya nde loo la ndyi'o scua la na. 25Ticui' cuaña'an lo'o cha' tsu'hue, cui' xaa nchca chcan' loo na, lo' cha' a tyi'o scua la na cui' xaa, una tiyaa xaa ca chcan' loo na si'yana a tca chu'hui cutsi' na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\