1 TIMOTEO 6

1Cui' cuaña'an nchgaa nguso nu cua' ntsu'hui x'nan, ntsu'hui cha' ca ja'an can' 'in x'nan lo'o nchgaa loo cha', xacan' a caja ña'an chcui' ca'an ne' 'in Ndiose uta lo'o cha' nu ndlo'o na. 2Cha' x'nan can' lca jun nu ndiya qui'an ti', si'i si'yana lca can' sca ta'a na, ta can' cha' a caja nu ca ja'an 'in, cui' ca nu nde lyee la chu'hui yuhue ti' can' cu'ni tñan 'in x'nan. Si'yana nu nchcuan cunta tñan can' lca sca nu ndiya qui'an ti' lo' ndyu'hui cuiya' ti' Ndiose 'in. Nde cha' nu culo'o lo' ta cueen 'in jun. 3Cha' ntsu'hui nu ndlo'o xca loo cha' nu a nchcua ta'a lo'o ña'an cha' tsu'hue 'in Ñi X'nan na Jesucristo, uta lo'o ña'an cha' nu luhui nu ndlo'o na, 4can' nu mtsa'an yu'hui lo'o cha' siye', lo' a sca cha' jlyo ti', cua' jui mañan nchcui' tyijyin si'ya scasca loo cha' nu a ntsu'hui cunta, can' nchcua suun nchgaa loo cha' ngunan': Cha' njñan ti', cha' cusuun, cha' nu ndaja ta'a ne', a cunta cha' nu n'ni tucua ti' ta'a ne', 5nchcui' tyijyin ne' scasca ne' si'yana a luhui cha' tiyaa 'in ne', ñi a ndyu'hui lyoo ne' cha' nu ñi, nchca ti' ne' ca cuilyiya' ne' si'ya cha' 'in Ndiose, can' cha' tyi'o tso' sii' nten nu lca cuaña'an. 6Cha' ñi si'yana cha' nu luhui 'in Ndiose lca na cha' cuilyiya' 'in na, cha' na tsu'hue ntsu'hui tiquee na lo'o na nu cua' ndi'in 'in na, 7si'yana a sca na mdiyan lo'o na loo chendyu re, ticui' cuaña'an xa caja na, a sca na tca cui'ya na. 8Cha' ndi'in na nu najo'o 'in na, cha' ntsu'hui ste' na, quinu tsu'hue tiquee na lo'o tsacan' ti. 9Una nten nu nchcua quiloo 'in cha' cuilyiya', tsato'o tyu ne' loo qui'ya uta loo can', mtsa'an yu'hui cusya 'in ne' lo'o cha' njñan ti' nu n'ni ti'i lo'o ne' ticuii' ne', lo' cuaña'an tsato'o quinan' ne' siya' ti. 10Si'yana xcua' nchgaa loo cha' ngunan' lca cha' nu nchcui ti' ne' tñi, si'ya cha' can' ntsu'hui nu cua' mdo'o tso' sii' cha' tsu'hue 'in Ndiose, lo' lyee 'a qui'an nu ti'i mdijin ne'. 11Una nu'huin, yu nu ngui'ni tñan 'in Ndiose, tyi'o tso' sii' nchgaa loo cha' ngunan' re, lo' taa juesa chcui ncha'an cha' nu tsu'hue, cha' nu luhui, lo'o ña'an cha' nu ndiya qui'an ti' na, chu'hui cha' tsu'hue 'in lo'o nten, chu'hui cha' tlyu ti' 'in, a cunta lo'o suun ña'an cu'ni. 12Taa juesa cu'ni canan lo'o cha' nu ndiya qui'an ti', su'hua loo chendyu nu a tsatii 'a, nu cua' jui 'in ti' xa msi'ya Ndiose 'in, cui' xa nu mdaa suun ña'an ya qui'an ti' 'in ñi tloo ndi'in qui'an jun ta'a na. 13Tloo Ndiose, ñi nu ndaa chendyu 'in nchgaa loo na, lo'o tloo Ñi X'nan na Jesucristo, ñi nu tsu'hue ycui' lo' mdaa ñi suun tloo yu Poncio Pilato, can' cha' jñan cha' tsu'hue 'in: 14Tsu'hue ti xu'hua se'en cha' re, xñi cunta si'yana a tnan' cha' 'in lo'o na tsaya' nu quiaan ñi X'nan na Jesucristo xiya'. 15Ndiose cu'ni ñi cha' tsato'o cha' re sca tsaan nu cua' mdi'in tyaa ñi, cui' ñi nu tlyu lati cha' cuiya' ntsu'hui 'in, si'yana scati ñi lca ñi Ree nu tlyu lati, lo' lca ñi X'nan nchgaa tucui, 16scati ñi lca ñi tsala xaa, ndi'in ñi sca loo xaa se'en nu a tca sten ña'an tucui ti, ñi sca nten a nchca ña'an 'in ñi, ñi a ntsu'hui cha' ña'an ne' 'in ñi, scati ñi cu'ni tnu na 'in ñi lo' culo ñi tñan tsala xaa. Amen. 17Chcui' lo'o nten nu cuilyiya' si'yana a cu'ni siye' ne', a chcua quiloo can' cha' cuilyiya' 'in ne', si'yana lca na cha' cuiñi ti, cui' ca nu chcua quiloo can' 'in Ndiose, ñi nu lo'o ca, ñi nu ndaa nchgaa loo na nu najo'o 'in na tsaya' nu quinu tsu'hue tiquee na. 18Chcui' lo'o ne' si'yana ca cuilyiya' ne', una lo'o nchgaa loo tñan tsu'hue nu cu'ni ne', a cunta tyi'o cha' tsu'hue tiquee ne' ta yaa' ne' 'in nu 'ni cha' 'in, lo' a cu'ni tiji ne' 'in ne', 19cuaña'an xu'hua se'en ne' cha' cuilyiya' nu ta yaa' 'in ne' tsala xaa, lo' su'hua loo ne' chendyu nu a tsatii 'a 'in ne'. 20Nu'huin Timoteo, xñi cunta tñan nu cua' ntsu'hui yaa', a cu'ni cunta scasca cha' nu ndlo que ne', cha' nu a sca cunta ntsu'hui, cui' cuaña'an lo'o cha' nu ndlo'o ne' nu ljyaan loo cha' cuiñi, 21ntsu'hui nu nguia ncha'an cha' can', lo' cua' mdo'o tso' sii' cha' nu ndiya qui'an ti' na. Cha' tsu'hue 'in Ndiose quinu lo'o. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\