2 CORINTIOS 11

1Tsu'hue ca cha' cua na taa loo um lo'o tsa chin' cha' tinto nu chcuin' lo'o um, lo' cu'ni um cha' tsu'hue taa loo um 'ñan. 2Si'yana tsaña'an nu lca tiqueen lo'o um ljyaan na tso' 'in Ndiose, si'yana cua' m'nin cuiyan' cha' si'yana ca cuilyi'o um 'in Cristo, lo' scati ñi ntsu'hui cha' chcuan ñi cunta 'in um tsaña'an nchca ti' sca ngüi' tsa suhue ti nu a sca cha' nducui ncha'an 'in. 3Una msu'huan cha' tiqueen lo'o um cha' caja nu cuñilyi'o 'in um tsaña'an nu nguñilyi'o laxa'an 'in Eva lo'o cha' mañan 'in, lo' tsato'o chcua tijyo' cha' tiyaa 'in um lo' a tyi'o ñi cha' 'in um tsaña'an nu cua' mdyisnan um lo'o Cristo. 4Nda'an scasca nu nchcui' cha' 'in Jesús, una si'i Jesús nu nda'an ycui' hua cha' 'in. Nchca ti' can' si'yana cuan xu'hue um xca espíritu nu si'i Espíritu nu cua' ntsu'hui ni' cusya 'in um, uta cuan xu'hue um xca loo cha' nu a nchcua ta'a lo'o cha tsu'hue nu cua' ya qui'an ti' um. Siya' cuaña'an una cuti nducuan xu'hue um 'in can', 5ñi a ñan tin' cha' ta tlyu la tucui lca can' que 'ñan nan', cui' nu nxque' ti' si'yana lca sca nu mdo'o hui ca 'in Ndiose. 6Una siya' cua' ña'an ti nchcuin', una si'i cuaña'an cha' tiyaa 'ñan, nchgaa xaa ndlo'o xñan hua 'in hua lo'o nchgaa loo cha'. 7¿Ta qui'ya m'nin si'yana m'ni lyon' 'ñan, lo' xu'hue ti ycuin' cha' tsu'hue 'in Ndiose lo'o um, si'yana scuen cuaan cha' 'in um? 8Cui' ca nu scasca laa mda yaa' 'ñan lo'o tñi, se'en nu cu'nin cunta 'in um. 9Xa mdi'in lo'o um scasca cha' m'nin 'ñan, una ñi sca tucui lo' a msu'huan cha' nduhue ti' tiquee lo'o cha' can', cui' ca nu jun nu mdo'o se'en lyi'ya loo Macedonia mda yaa' 'ñan, si'yana ñi sca cha' nduhue ti' lo' a ncua tin' taan 'in um, cui' cuaña'an cua' ñii. 10Si'ya cha' nu ñi 'in Cristo nu ndon lo'on, sca chcui se'en lyi'ya loo Acaya, lo' a ndyijyi ña'an nu a xcua cueen cha' 'ñan tsaña'an lca tiqueen lo'o um. 11¿Ñi cha' ta? ¿Ta na a lca tiqueen lo'o um? Ndiose jlyo ti' ñi tsaña'an lca cusya 'ñan lo'o um. 12Una tsaña'an nu ngui'nin, tsa quiñan cu'nin cha' can', si'yana a caja ña'an chcui' scasca nu nda'an lo'o cha' siye', ta ljuin can' si'yana su'hua ña'an nguiaa cha' 'in hua lo'o. 13Una lca can' sca nu cuiñi, nchcui' si'yana Ndiose lca nu ngua'an tñan 'in lo' ngui'ni tñan 'in ñi, a cunta ngui'ni chaa 'in si'yana lca sca nu mdo'o hui ca 'in Cristo. 14Si'i cha' cuhue ti' na lca cha' re, si'yana ticuii' Laxa'an ngui'ni chaa 'in si'yana lca sca angujle 'in Ndiose, 15can' cha' a tsaa ña'an ndi'in cha' re, si'yana lo'o nguso 'in can' ngui'ni chaa 'in ña'an nchca ti' sca nu ñi ndi'in cha' 'in, una tiyaa xaa chcuan can' cunta cua' ña'aan tñan m'ni. 16Xiya' chcuin' lo'o um: A quiñan ti' um si'yana lcan sca yu tinto, una cha' ñan ti' um cuaña'an, cuan xu'hue um 'ñan siya' lcan sca yu tinto, si'yana lo'on nan' nchca tin' scuen cuaan chin' 'ñan. 17Cha' nu chcuin' re, a chcuin' 'in na lo'o cunta 'in Ñi X'nan na, cui' ca nu chcuin' 'in na lo'o cha' tinto 'ñan, si'yana nchca tin' scuen cuaan 'ñan. 18Cha' cuaña'an nscuen cuaan ña'an tucui ti 'in, lo'on nan' tca cu'nin cuaña'an, 19tsala ña'an nda loo um 'in sca yu tinto, siya' lca um sca nu tiyaa la. 20Nda loo um siya' caja nu xñi su'hua yaa' 'in um, uta caja nu lyaa na nu ndi'in 'in um, uta cui' se'en nducua tloo ne' 'in um, lo' ta ngui'ni siye' ne' tloo um, uta ycuan' ne' tu'hua um. 21Una sca cha' jyi'o lca na 'ñan si'yana jo'o yaa cha' 'in hua lo'o um. Cha' ntsu'hui nu xtyi ti' scuen cuaan 'in ticuii' (lo' cua' ñii nchcuin' lo'o um si'ya cha' tinto 'ñan), una lo'on nan' xtyi tin' scuen cuaan 'ñan. 22Cha' lca can' ne' hebreo, lo'on nan' lcan ne' hebreo. Uta lca can' ne' Israel, lo'on nan' lcan ne' Israel. Cha' lca can' ta nten 'in Abraham, ¿ta si'i ticui' ta nten can' lcan nan'? 23Cha' ngui'ni can' tñan 'in Cristo (lo' nchcuin' lo'o um tsaña'an nchcui' sca yu tinto), una tso' nu 'ñan lyee la lcan nguso 'in Cristo, si'yana qui'an la tñan nu cua' m'nin, lo' qui'an la ya' mjyi'in ne' 'ñan, a cunta tyun la juesa msu'hua ne' 'ñan na'an chcuan, cui' cuaña'an tyun ya' ncua cha' cajan. 24Ne' judio mjyi'in ne' 'ñan tsa cla tyi ntsu'hui caa ya', lo' ca'yu juesa mjyi'in ne' 'ñan tsa cuaña'an. 25A cunta snan juesa jui nu mjyi'in 'ñan lo'o yca, lo' siya' mjyi'in ne' 'ñan lo'o quee, snan ya' ngutyin' yu'hui yca na'an se'en ntsu'huin, lo' sca tsaan lo' sca tla mducuin loo tyi'a tujo'o. 26Qui'an 'a ya' yu'hui lyijyin tucueen, cuaña'an chen nchcui 'ñan lo'o chco tlyu, lo'o yu cunan, lo'o ta'a quichen tyin, lo'o ne' gentil, a cunta chen nchcui 'ñan se'en mda'an quichen tnu, se'en ngutyi, uta loo tyi'a tujo'o, chen nchcui 'ñan lo'o yu nu nchcui' si'yana lca ta'a na. 27Cui' cuaña'an lyee 'a cua' m'nin tñan, lyee 'a mtsa slan, mdijin yte' tin' lo' mdijin ytyi tin', tyun juesa a jui na nu cun, a cunta mdan loon lo'o tlya' lo' a jui te' con'. 28A cunta xca cha' nu ti'i nga'an 'ñan cunda scaa tsaan, lo' ntsu'hui cha' nduhue ti' tiqueen si'ya cha' 'in jun ta'a na nu ndiyo' ti'in sca chcui se'en. 29Cha' ntsu'hui nu na'an ti', ¿ta si'i lo'on nan' ndii tin' cha' can'? Cha' nde'en nu mxityu 'in xca tucui loo qui'ya, ¿ta si'i lo'on nan' ti'i ntsu'hui tiqueen xacan'? 30Cha' mdiyaa ña'an cu'nin siyen', cu'nin siyen' si'ya cha' na'an ti' 'ñan. 31Ndiose, Sti Ñi X'nan na Jesucristo, jlyo ti' ñi si'yana si'i cha' cuiñi nchcuin' lo'o um, ñi nu nga'an cha' cu'ni tnu na 'in tsala xaa. 32Quichen Damasco, yu bsya ndi'in cunta 'in ree Aretas ngulo yu tñan si'yana chu'hui ne' cuan tuna'an tu'hua quichen si'yana xñi ne' 'ñan, 33una jui nu mdyi'ya 'ñan nde chon' lo'o tu'hua quee can' ni' sca xcuhui se'en nducua sca tuna'an lyo' ti, lo' mdo'o laan tuyaa' ne' can'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\