2 CORINTIOS 8

1Lo' xca cha' 'un jun ta'a na, nchca ti' hua si'yana ca cuiya' ti' um tsala ña'an tlyu cha' tsu'hue 'in Ndiose nu ncua chcan' loo se'en ndiyo' ti'in jun ta'a na, scasca quichen se'en lyi'ya loo Macedonia. 2Siya' tnu cha' mdijin jun, lo' ndyijyin cuiya' ti'i ña'an chendyu 'in jun, una ticui' cuaña'an lyee tsu'hue ntsu'hui tiquee jun, msu'hua jun juesa mda yaa' jun lo'o lcuan si'ya cha' tsu'hue nu mdo'o tiquee jun. 3Nan' ndaan suun si'yana mdaa jun lcuan can' tsaña'an nu ncua 'in jun, una nducua lati mdaa jun loo nu tsu'hue ntsu'hui tiquee jun, 4lo' nde mjñan jun cha' tsu'hue 'in hua cha' tca lo'o jun ta yaa' jun lo'o lcuan can', si'ya jun ta'a na nu 'ni cha' 'in. 5Si'i tsaña'an nu nguñan ti ti' hua, cui' ca nu si'yana culo nducua la mdyaa jun cusya 'in jun 'in Ñi X'nan na, xacan' mda yaa' jun 'in hua ña'an nu Ndiose m'ni ca'an cusya 'in jun. 6Si'ya cha' re mdaa hua cha' tnu tiquee 'in yu Tito si'yana cu'ni tyii yu tñan nu mdyisnan yu, lo' tsa quiñan xo' yu lcuan nu taa um lo'o cha' tsu'hue nu tyi'o tiquee um. 7Lo' si'yana a sca cha' ndiya lyijyi 'in um lo'o tso' 'in Ndiose, ñi lo'o cha' nu ndiya qui'an ti' um, ta lo'o cha' nu nchcui' um uta cha' tiyaa nu ntsu'hui 'in um, a cunta nsu'hua loo um scasca tñan ngui'ni um, cui' cuaña'an lyee lca tiquee um lo'o hua, can' cha' nga'an cha' su'hua um juesa lo'o cha' 'in lcuan re. 8Si'i si'yana nchca tin' xicu'nin 'in um, cui' ca nu taan cha' tnu tiquee 'in um si'yana lo'o um tyi'o cha' tsu'hue tiquee um tsaña'an ngui'ni xca tucui. 9Si'yana cua' yu'hui lyoo um cha' tsu'hue 'in Ñi X'nan na Jesucristo, lo' si'ya cha' tsu'hue mdo'o tiquee ñi lo'o um, m'ni lyo' ñi 'in ñi siya' lca ñi sca nu cuilyiya', se'en nu ca cuilyiya' um lo'o ña'an nu m'ni ñi. 10Taan sca cha' tiyaa 'in um nu cu'ni tsu'hue lo'o um, si'yana ti' yjan mdijin mdo'o cha' tsu'hue tiquee um lo' mdyisnan mxo' um lcuan can', 11can' cha' taa um juesa cu'ni um cha' can'. Tsaña'an tsu'hue ntsu'hui tiquee um mducua suun um cha' can', cuaña'an tsu'hue ntsu'hui tiquee um culo scua um 'in na cua' ña'aan tca 'in um. 12Si'yana cha' ndyi'o tiquee na taa na sca lcuan, cuan xu'hue ñi 'in na cua' ña'aan tca 'in na, lo' si'i lo'o juesa. 13A nchcuin' cha' re ta si'yana nde quinu na 'in xca tucui, lo' tsato'o 'un tsa lyijyi na 'in um, 14cui' ca nu si'yana scasca um ta yaa' ta'a um. Cua' ñii ndyijyi ña'an ta yaa' um 'in nu 'ni cha' 'in, cui' cuaña'an xa nu 'ni cha' 'in um tca ta yaa' can' 'in um, xacan' chcua ta'a cha' 'in um scasca um, 15si'yana ndeña'an nchcui' quityi 'in Ndiose: —Yu nu qui'an na mxo', a nguinu na 'in yu, lo' yu nu chin' na mxo', a ya lyijyi na 'in yu—. 16Una cua' xu'hue 'in Ndiose si'yana tsaña'an lca tiqueen lo'o um, ticui' cuaña'an lca tiquee yu Tito. 17Cha' ñi si'yana m'ni cunta yu cha' nu ycui' hua lo'o yu, una lo'o yu cua' ntsu'hui tiquee yu cha' re, can' cha' msu'hua yu juesa mdiyaa yu se'en ndi'in um, 18lo' ngua'an tñan hua 'in sca ta'a nguiaa yu, sca yu nu tsu'hue nchcui' cha' tsu'hue 'in Cristo, yu nu ndyu'hui cuiya' ti' scasca laa 'in. 19Si'i tsacan' ti cha', cui' ca nu scasca laa ngulo ton 'in yu nu ta'a tsa lo'o hua lcuan nu cua' nguia nxo' hua, ña'an ca si'yana scuen cuaan la cha' 'in Ñi X'nan na, lo' ca chcan' loo cha' tsu'hue ndyi'o tiquee um. 20A nchca ti' hua caja nu su'hua qui'ya 'in hua si'yana qui'an lcuan ntsu'hui hua cunta, 21can' cha' —lo'o cha' tiyaa nan hua ña'an nu cu'ni hua cha' re tloo Ñi X'nan na lo'o tloo nten chendyu—. 22A cunta ngua'an tñan hua xca nu ca ta'a tsaa jun can', sca yu ta'a na nu cua' yu'hui lyoo tsu'hue hua 'in, sca yu ndon 'a ti' lo'o nchgaa loo cha', cua' ñii nde lyee lati mdo'o tiquee yu lo'o cha' re, si'yana jlyo ti' yu ñi ndi'in cha' 'in um. 23Tsaña'an nguiaa cha' 'in yu Tito, sca cha' ti 'in hua lo'o yu ngui'ni hua tñan lja um, lo' jun ta'a nguiaa yu, nguiaa jun lo'o cunta 'in scasca laa, ña'an ca si'yana scuen cuaan jun cha' 'in Cristo. 24Can' cha' tsu'hue ntsu'hui tiquee um cu'ni cunta um 'in jun, lo' ca cuiya' ti' nchgaa la ña'an laa si'yana ntsu'hui cha' tsu'hue 'in um scasca um, tsaña'an nu ndaa hua loo um.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\