2 TIMOTEO 2

1Can' cha' nu'huin sñen', su'hua juesa lo'o cha' tsu'hue nu cua' mdaa Cristo Jesús 'in. 2Nchgaa cha' nu cua' ngune 'in ycuin' tloo nten qui'an can', cui' cuaña'an xnu cunta 'in na 'in yu nu ñi ndi'in cha' 'in, si'yana lo'o can' tca culo'o 'in xca tucui. 3Can' cha' ta loo tyijyin nu ti'i tsaña'an nchca ti' sca sindatu nu tsu'hue ca 'in Jesucristo. 4Ñi sca yu ngui'ni tñan sindatu, a nguiten yu'hui yu lo'o scasca loo tñan, cui' ca nu nan yu ña'an nu quinu tsu'hue tiquee x'nan yu lo'o yu. 5Ticui' cuaña'an lo'o sca yu ndijya, a tca cu'ni yu canan cha' a quijya yu ña'an nu ntsu'hui cha'. 6Cui' cuaña'an nguiaa cha' 'in sca yu n'ni tñan ni' quixin', culo nducua la cu'ni yu tñan, la xacan' xo' yu na nu yta yu. 7Quiñan ti' cha' nu nchcuin' lo'o, lo' Ñi X'nan na sla la ñi cha' tiyaa 'in lo'o nchgaa cha' re. 8Quia yu'hui ti' 'in Jesucristo, ta nten 'in Davi, ñi nu mdyiqui'o can', cui' cha' tsu'hue re nchcuin' cua' ñii, 9lo' si'ya cha' re ndijin nu ti'i, ntsu'huin na'an chcuan tsaña'an nchca ti' sca yu nducun', una cha' 'in Ndiose a lo'o na ntsu'hui nchcun na. 10Can' cha' nda loon lo'o nchgaa nu ti'i re, si'ya cha' 'in nchgaa nu cua' ngulohui Ndiose, ña'an ca si'yana lo'o can' tyi'o laa si'ya Cristo Jesús, lo' tyi'in can' loo xaa 'in ñi tsala xaa. 11Nde sca cha' nu ñi: Cha' naa cua' ngujui na lo'o ñi, ticui' cuaña'an ntsu'hui cha' tyi'in na lo'o ñi. 12Cha' tyijyin na nu ti'i si'ya ñi, ticui' cuaña'an ntsu'hui cha' culo na tñan lo'o ñi. Cha' xcuan tloo na 'in ñi, ticui' cuaña'an xcuan tloo ñi 'in na. 13Cha' naa a nducua na tñan cha' nu nchcui' na, una nducua ñi tñan cha' nu nchcui' ñi, si'yana a ntsu'hui cha' xitsa'an ñi sca cha' nu cua' mdi'in tyaa ñi. 14Can' cha' xu'hua ti' jun lo'o cha' re, lo' ta cueen 'in jun lo'o cha' cuiya' 'in Ñi X'nan na si'yana a chcui' tyijyin jun si'ya scasca cha' nu ndlo que jun, si'yana a la cu'ni na tsu'hue, cui' ca nu nde cu'ni na ti'i lo'o nu quine 'in cha' can'. 15Su'hua juesa nu quinu tsu'hue tiquee Ndiose lo'o, tsaña'an nchca ti' sca nguso nu tsu'hue n'ni tñan, nu a sca cha' xijyi'o ti', si'yana nxñi tsu'hue cunta ña'an nguiaa cha' nu ñi 'in Ndiose. 16A cu'ni cunta scasca cha' nu ndlo que ne', cha' nu a sca cunta ntsu'hui, si'yana nu nchcui' cha' can' nde lyee la nguia nguiten yu'hui loo cha' ngunan', 17cuaña'an nguia nchcu loo na tsaña'an nchca ti' sca quicha, cui' cha' re yato'o 'in yu Himeneo lo'o yu Fileto, 18mdo'o tso' yu sii' cha' nu ñi 'in Ndiose, nda'an ycui' yu si'yana cua' mdijin cha' nu tyiqui'o nten, lo' ngui'ni tinto yu 'in tucua snan jun nu cua' ya qui'an ti' 'in ñi. 19Una suun nu mdi'in tyaa Ndiose tla ndi'in na, lo' ndeña'an nguinu scua cha' nu nchcui' na: —Ñi X'nan na ndyu'hui lyoo ñi tsalca nu nguiaa tso' 'in ñi—, lo' nde xca cha' nchcui' na: —Nchgaa nu ndiya qui'an ti' 'in Cristo tyi'o tso' sii' cha' ngunan'—. 20Ña'an nchca ti' sca na'an tlyu, si'i nchgaa loo na ndi'in can' nguia' lo'o oro uta lo'o plata, cui' ca nu ntsu'hui nu nguia' lo'o yca uta lo'o yuu, lo' lja can' ntsu'hui nu ta'a lati 'in ne', lo' ntsu'hui nu a cunta ti' ne' lo'o. 21Can' cha', cha' ntsu'hui nu tyi'o tso' sii' nchgaa loo cha' ngunan', ca can' ña'an nchca ti' sca nu ta'a lati 'in Ñi X'nan na, nu cui' tñan cu'ni ca, lo' ndon tiyaa can' cu'ni nchgaa loo tñan tsu'hue. 22Cui' cuaña'an ntsu'hui cha' chcua tijyo' sii' scasca cha' tiyaa ngunan' nu nda'an lo'o yu tsa suhue ti, chcui ncha'an cha' tiyaa nu tsu'hue, cha' nu ndiya qui'an ti', chu'hui cha' tsu'hue 'in lo'o nchgaa tucui, lo' tyi'in tsu'hue lo'o ne' tsatlyu lo'o nchgaa jun nu ndiya qui'an ti' 'in Ñi X'nan na lo'o sca cusya nu luhui. 23A cu'ni cunta scasca loo cha' nu ndlo que nten, cha' nu a sca cunta ntsu'hui, si'yana cua' jlyo ti' chacui' cha' cusuun n'ni cuton na. 24Si'yana sca nguso 'in Ñi X'nan na, a ntsu'hui cha' tyi'in yu lo'o cha' cusuun, cui' ca nu nde cu'ni yu tsu'hue lo'o nchgaa tucui, a cunta tsu'hue ti culo'o yu 'in nten, lo' chu'hui cha' tlyu ti' 'in yu, 25cuaña'an lo'o suun ña'an chcui' yu lo'o nu ti'i ti' 'in yu, tina'an taa Ndiose cha' cuiya' cha'an cha' tiyaa 'in can', lo' chu'hui lyoo cha' nu ñi, 26lo' tyi'o loo can' se'en mxñi su'hua yaa' laxa'an 'in.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\