HECHOS 23

1Yu Pablo mxina'an tsu'hue ca yu tloo nten can', lo' juin yu: 'Un ta'a judio na, nan' jlyo tin' si'yana ndu'huin sca chendyu nu luhui tloo Ndiose, cui' cuaña'an cua' ñii. 2Yu Ananía, cui' yu nu ndlo ca tñan ni' lyaa, ngulo yu tñan 'in yu nu ndon cui' ti sii' yu Pablo si'yana ycuan' ne' tu'hua yu. 3Xacan' mxcuen yu Pablo 'in yu: Ndiose ycuan' ñi tu'hua um, si'yana lca um ña'an nchca ti' sca sii' na'an nu tsu'hue ña'an mten, una nde ni' na coo'. ¿Ta si'i na nducua um se'en nu cu'ni cuiya' um cha' 'ñan lo'o cha' 'in lee, una nde nsti quiya' um 'in na, lo' ndlo um tñan si'yana jyi'in ne' 'ñan? 4Nten nu ta'a ndon yu Pablo can' juin 'in yu: ¿Ta cuaña'an ndaja um 'in yu nu ndlo ca tñan ni' lyaa 'in na, yu nu ngui'ni tñan 'in Ndiose? 5Juin yu Pablo xacan': A ncua jlyo tin' si'yana lca yu nu ndlo tñan ni' lyaa, lo' cha' ñi si'yana ndeña'an nchcui' quityi 'in Ndiose: —A chcui' cha' ti'i lo'o yu nu ndlo tñan 'in—. 6Xa na'an yu Pablo si'yana lja can' ntsu'hui ne' saduceo, a cunta lo'o ne' fariseo, ycui' cueen yu: 'Un ta'a judio na, nan' lcan ne' fariseo, sñe' ta nten 'in ne' fariseo, lo' cua' ñii si'yana ndiya qui'an tin' ntsu'hui cha' tyiqui'o ne' ngujui, can' cha nchca cuiya' cha' 'ñan. 7Xa ycui' yu Pablo cha' re, cui' xaa mdyisnan ycui' tyijyin scasca ta ne', ne' fariseo lo'o ne' saduceo, lo' a ncua 'a ca sca cha' ti 'in ne'. 8Ne' saduceo nchcui' ne' si'yana a ntsu'hui cha' tyiqui'o ne' ngujui, ñi a ntsu'hui angujle 'in Ndiose uta scasca cui'in. Una ne' fariseo ndiya qui'an ti' ne' nchgaa cha' can'. 9Si'yana lyee ycui' tyijyin ne', can' cha' mdyiton tucua snan ne' escriba, nu sca cha' ti 'in lo'o ne' fariseo, lo' juin ne': A sca qui'ya nguija lyoo hua 'in yu re, tina'an sca angujle uta sca cui'in ycui' lo'o yu, lo' cha' cuaña'an ndi'in cha', a tsu'hue xuun na lo'o Ndiose. 10Tsa nducua lyee la nguilo ti'in nten can', lo' si'yana nguitsen x'nan sindatu can' ta cujui yuhua' ne' 'in yu Pablo, ngulo yu tñan si'yana quia lyaa yu sindatu 'in yu Pablo tuyaa' nten can', lo' tsa lo'o yu 'in na'an se'en ndi'in yu sindatu. 11Xa ngu'ya tla can' ngulo'o tloo Ñi X'nan na 'in yu Pablo, lo' juin ñi 'in yu: Pablo, cu'ni tnu tiquee, si'yana tsaña'an ycui' cha' tsu'hue 'ñan quichen Jerusalén, cui' cuaña'an chcui' quichen Roma. 12Xca tsaan can' m'ni cuiya' ne' judio cha' si'yana cujui ne' 'in yu Pablo, ngulo ca ne' 'in ne' si'yana a cu 'a ne', ñi a co'o 'a ne' tyi'a tsaya' nu cujui ne' 'in yu. 13Ndyijyin tsa tucua yla ne' nu mdi'in tyaa 'in lo'o cha' can'. 14Xacan' ya ycui' ne' lo'o yu nu ndlo tñan ni' lyaa 'in ne', lo'o nchgaa qui'yu cula, lo' juin ne': Huare' cua' ngulo ca hua 'in hua si'yana a cu 'a hua tsaya' nu cujui hua 'in yu Pablo. 15Can' cha' nchgaa 'un nu ndlo tñan, cu'ni ti um cha' si'yana ti' cunan la um suun cha' 'in yu Pablo lo' jñan um 'in x'nan sindatu si'yana tsa lo'o ne' 'in yu quiaa tlya, lo' huare' cua' ndi'in tiyaa hua tucueen si'yana cujui hua 'in yu. 16Una sñe' nu cuna'an ta'a ngula yu Pablo, ngune 'in yu cha' can', cui' xaa yaa yu se'en ndi'in ne' sindatu can', lo' mtsa' yu 'in yu Pablo nchgaa cha' can'. 17Yu Pablo mdaa yu suun cha' re 'in sca nu lca que 'in sindatu, lo' juin yu: Tsa lo'o um 'in yu lyo' ti re tloo yu nu lca x'nan um, si'yana ntsu'hui sca cha' chcui' yu la cua. 18Xacan' ya lo'o ne' 'in yu se'en ndi'in x'nan ne', lo' juin ne': Yu Pablo nu ntsu'hui na'an chcuan cua mjñan yu cha' tsu'hue 'ñan, si'yana can lo'on 'in yu lyo' ti re, si'yana ntsu'hui sca cha' quitsa' yu 'in um. 19X'nan sindatu msñi yaa' yu lyo' ti can', ngulo tso' 'in yu lo' mñicha' 'in yu: ¿Ñi cha' nchca ti' chcui'? 20Xacan' juin yu lyo' ti can': Sca ta ne' judio cua' m'ni sca ne' cha', lo' can jñan ne' cha' tsu'hue 'in um si'yana quiaa tlya tsa lo'o um 'in yu Pablo tloo ne' se'en nu tyi'o scua la cha' 'in yu. 21Una a tsa qui'an ti' um 'in ne' si'yana ndyijyin tucua yla nu chu'hui ta 'in yu Pablo, cua' ngulo ca ne' 'in ne' si'yana a cu 'a ne' ñi a co'o ne' tyi'a tsaya' nu cujui ne' 'in yu. Lo' cua' ñii tsaloo nta ti ne' 'in um, cha' ña'an ljuin um. 22Xacan' x'nan sindatu can' mducui xu'hua 'in yu lyo' ti can' quiaa yu, lo' juin yu 'in: A chcui' lo'o ñi sca tucui si'yana cua' mtsa' 'ñan. 23Yu can' msi'ya yu 'in tucua nu lca que 'in sindatu, lo' ngulo yu tñan 'in si'yana tyi'in tyaa yu si'yana ntsu'hui cha' tyi'o yu braa cua' caa tla. Tsa lo'o yu tucua ciento sindatu 'in yu la quichen Cesarea, lo'o snan yla ntsu'hui tii yu nu nchcua cuiyu, lo'o chcua ciento yu nu cui'ya quilyaa chcuan. 24A cunta tyon tiyaa cuiyu nu chcua yu Pablo nu tsa lo'o ne' 'in yu se'en ndi'in yu Felix nu lca gubierno, lo' cu'ni ne' cunta 'in yu tucueen tsaa yu. 25Xacan' ngua'an yu sca quityi nu cui'ya ne', lo' ndeña'an nchcui' na: 26Nan' lcan Claudio Lisias nu nchcui' cha' 'in um loo quityi re, 'un nu lca gubierno Felix. 27Yu re msñi ne' judio 'in yu, ncua ti' ne' cujui ne' 'in yu, lo' ngulaan 'in yu lo'o sindatu 'ñan si'yana ncua jlyo tin' lca yu sca ne' romano. 28Si'yana ca jlyo tin' ñi qui'ya msu'hua ne' 'in yu, can' cha' ya lo'on 'in yu se'en nchca cuiya' qui'ya 'in ne'. 29Ncua cuiya' tin' si'yana ngulo qui'ya ne' 'in yu si'ya cha' 'in lee 'in ne', una a sca qui'ya nguija lyoon 'in yu nu tsaa yu na'an chcuan uta caja yu. 30Una xa jui nu mtsa' 'ñan si'yana cua' m'ni cuiya' ne' judio cha' cujui ne' 'in yu, cui' xaa ngua'an tñan 'in yu se'en ndlo um tñan, cua' ycuin' lo'o tsalca nu msu'hua qui'ya 'in yu, cha' nchca ti' ne' can su'hua ne' qui'ya tloo um. Tsacua ti cha' chcui' na. 31Ticui' tla can' mdo'o lo'o sindatu 'in yu Pablo tsaya' mdiyaa ne' quichen Antípatris, tsaña'an nu mdo'o tñan 'in ne'. 32Xca tsaan can' nguinu cunta 'in yu nu nchcua cuiyu si'yana tsa lo'o lyijyi 'in yu Pablo can', lo' nchgaa la ña'an yu sindatu can' mxitucui yu se'en mdo'o yu. 33Xa mdiyaa ne' quichen Cesarea, mdyaa ne' cunta quityi can' 'in yu nu lca gubierno, lo' mchcuan ne' cunta 'in yu Pablo. 34Xa mdyi ycui' yu nu lca gubierno quityi can', mñicha' yu 'in Pablo cha' la quichen mdo'o yu. Xa ngujlyo ti' yu si'yana mdo'o yu se'en lyi'ya loo Cilicia, 35juin yu 'in Pablo: Xa caan yu msu'hua qui'ya 'in, xacan' cu'nin cuiyan' cha' 'in. Ngulo yu tñan si'yana tsa lo'o ne' 'in yu Pablo se'en nducua na'an tñan 'in yu Herode, can' chu'hui ne' cuan 'in yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\