HECHOS 24

1Xa mda'a ca'yu tsaan mdiyaa yu Ananía nu ndlo ca tñan ni' lyaa 'in ne' judio, lo'o chcua xnan qui'yu cula, lo'o sca yu naan Tértulo, si'yana can' yu nu ntsu'hui cha' chcui' lo'o gubierno. Mdiyaa ne' tloo gubierno si'yana su'hua ne' qui'ya 'in yu Pablo. 2Xa nguila ton yu Pablo, mdyisnan msu'hua yu Tértulo qui'ya tloo gubierno, lo' juin yu: Nde mdiyaan hua lo' ncua cuiya' ti' hua si'yana tsu'hue 'a cha' tiyaa 'in um lo'o ña'an nu ndlo um tñan, can' cha' tsu'hue ndi'in hua, 3lo' tsu'hue ntsu'hui tiquee hua nducuan xu'hue hua 'in um nchgaa se'en ndlo um tñan, 'un nu lca Felix. 4Cua' ñii si'yana a cu'ni tiya' hua 'in um lyee la, cu'ni um cha' tlyu ti' 'in hua lo'o cha' nu chcui' hua. 5Nchca ti' hua quitsa' hua 'in um si'yana yu re lca yu ña'an nchca ti' sca quicha, nda'an xisuun yu 'in ne' judio sca chcui chendyu, lo' lca yu que 'in ta ne' nazareno. 6Cua' ña'an ti ncua ti' yu cu'ni yu ni' lyaa 'in hua, can' cha' m'ni hua cha' nguinu yu si'yana cu'ni cuiya' hua cha' 'in yu tsaña'an nu nchcui' lee 'in hua. 7Una yu Lisias x'nan sindatu can', yten yu lo'o juesa lo' ngulaa 'in yu re tuyaa' hua, 8lo' ngulo yu tñan 'in hua si'yana can su'hua hua qui'ya 'in yu tloo um, lo' ca cuiya' ti' um cha' re xa cuñicha' um 'in yu. 9Scaña'an ti nchcui' nchgaa ne' judio ndi'in can'. 10Xacan' m'ni yaa' gubierno can' 'in yu Pablo si'yana tca chcui' yu, lo' ndeña'an mdyisnan ycui' yu: Nan' jlyo tin' si'yana cua' tyun yjan ndlo um tñan, can' cha' lo'o nu chcui lca tiqueen chcuin' lo'o um cua' ñii. 11A tucui ña'an ca cuiya' ti' um cha' re, si'yana tsa ntsu'hui tichcua ti tsaan yi'an quichen Jerusalén ya y'nin tnun 'in Ndiose. 12A nguija lyoo ne' 'ñan nchcuin' cua' ña'an ti lo'o nten ni' lyaa, uta nxilo ti'in 'in ne' scasca se'en ndiyo' ti'in ne' judio, uta loo quichen. 13A ndyijyi ña'an culyo scua la ne' qui'ya nu msu'hua ne' 'ñan. 14Una quitsan' 'in um cua' ñii si'yana Tucueen nu nxcuan tloo ne' re cua' ntsu'huin, ticui' Ndiose 'in nten cula 'in hua ngui'nin tnun, lo' ndiya qui'an tin' nchgaa cha' nguinu scua loo quityi cha' 'in lee lo'o cha' nu ngua'an yu nu mxiycui' Ndiose 'in cua' s'ni. 15Su'hua ña'an nducua tloo hua 'in Ndiose lo'o ne' re, si'yana ntsu'hui cha' tyiqui'o ne' cua' ngujui, nten tsu'hue uta ne' nducun'. 16Can' cha' nchgaa xaa nsñin cunta 'ñan, si'yana a nchca tin' cu'nin qui'ya tloo Ndiose, uta cu'nin cua' ña'an ti lo'o nten. 17Si'yana cua' tyun 'a yjan yi'an, can' cha' xiya' nguilan si'yana taan sca lcuan 'in ta'a hua ne' judio, a cunta taan lcuan ni' lyaa. 18Cui' tñan can' ngui'nin ni' lyaa xa cua' ngüi cha' 'ñan, lo' tucua snan yu judio nu mdo'o se'en lca Asia na'an ne' 'ñan, una a nguilyu qui'an nten, ñi a nxilo ti'in 'in ne'. 19Can' nu nga'an cha' can su'hua qui'ya 'ñan, cha' ta nde'en la cha' nducui ncha'an 'in yu lo'on. 20Uta ticui' ne' re quitsa' ne' 'in um, cha' nde'en la cha' ngunan' m'nin tloo ne' xa m'ni cuiya' ne' cha' 'ñan la cua. 21Tina'an si'yana cueen ycuin' sca cha' xa nu nen: Cua' ñii ngui'ni cuiya' um cha' 'ñan si'yana ndiya qui'an tin' ntsu'hui cha' tyiqui'o ne' cua' ngujui. 22Xa ngune 'in yu Felix cha' re, cui' xaa mxitiya' ti'in yu cha' can', si'yana cua' jlyo tsu'hue ti' yu ña'an nguiaa cha' 'in Tucueen can'. Lo' juin yu: Xa caan yu Lisias x'nan sindatu can', cu'nin cuiyan' lyijyin cha' re 'in um. 23Ngulo yu tñan 'in que 'in sindatu si'yana chu'hui ne' cuan 'in yu Pablo, una a cunta 'a ti ne' lo'o yu lyee, taa ne' ya' sten nchgaa ta'a tsu'hue yu lo' tijin ne' na nu cunajo'o 'in yu. 24Mdijin tucua snan tsaan xa mdiyan lo'o yu Felix 'in Drusila cuilyi'o yu, lo' lca ne' sca ne' judio. Msu'hua yu suun si'yana caan yu Pablo lo' yato'o ngune 'in yu ña'an nguiaa cha' tsu'hue 'in Jesucristo, 25una xa mdyisnan ycui' yu Pablo si'yana 'ni cha' tyi'in tsu'hue na, lo' xñi na cunta 'in na si'yana tiyaa xaa cu'ni Ndiose xñan bsya 'in na, cui' xaa ytsen yu Felix, lo' juin yu 'in Pablo can': Quiaa lya, cua xi'yan 'in xa nu tyi'o lja 'ñan. 26Yu Felix can' nducua tloo yu si'yana su'hua lyiya' yu Pablo 'in yu, la xacan' culaa yu 'in, can' cha' lu'hua ti mxi'ya yu 'in. 27Mdijin tucua yjan xa mdiyaa yu Felix can' cunta cha' cuiya' ntsu'hui yaa' yu 'in xca gubierno nu naan Porcio Festo. Lo' se'en nu quinu tsu'hue tiquee ne' judio lo'o yu, mxnu qui'ya yu 'in yu Pablo can' yaa' yu Festo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\