HECHOS 26

1Xacan' juin yu Agripa 'in yu Pablo: Ntsu'hui cha' cuiya' 'in chcui'. Xacan' mscuen yu Pablo yaa' yu, lo' mdyisnan mdaa yu suun ña'an ndi'in cha' 'in yu, lo' juin yu: 2Tsu'hue 'a ntsu'hui tiqueen si'yana tca taan suun lo'o um, 'un nu lca ree Agripa, lo' ca cuiya' ti' um ña'an ndi'in cha' 'ñan, lo' si'i ña'an qui'ya nsu'hua ne' judio 'ñan. 3Tsu'hue 'a si'yana 'un cua' jlyo ti' um ña'an cha' nu ntsu'hui 'in ne' judio lo'o scasca cha' nu nchcui' tyijyin ne'. Cu'ni um cha' tlyu ti' 'ñan lo'o cha' nu chcuin'. 4Nchgaa ne' judio ndyu'hui lyoo tsu'hue ne' 'ñan ña'an chendyu nu mdu'huin, si'yana lja ne' ncua suhuen, a cunta mdi'in quichen Jerusalén. 5Jlyo ti' ne' si'yana cua' s'ni nducui ncha'an cha' 'in ne' fariseo, ta nu ti lati ndi'in ne', lo' cui' ne' tca quitsa' ne' 'in um cha' re. 6Cua' ñii nchca cuiya' cha' 'ñan si'ya cha' nu nducua tloon, tsaña'an cha' nu cua' mdi'in tyaa Ndiose lo'o nten cula 'in hua, 7cui' cha' nu nducua tloo tsa tichcua ta nten 'in hua, nu tla lo' cucha ngui'ni tnu hua 'in Ndiose lja nta hua cha' nu cua' mdi'in tyaa ñi, lo' si'ya cha' re, 'un nu lca ree Agripa, ndlo qui'ya ne' judio 'ñan. 8¿Ta ñan ti' um si'yana Ndiose a tca cu'ni ñi cha' tyiqui'o ne' cua' ngujui? 9Nan' nguñan tin' ti' culoo si'yana cui' 'a ña'an m'nin, xa mna'an ti'in cha' 'in Jesús Nazaret, 10can' cha' lo'o cha' cuiya' 'in yu nu ndlo ca tñan ni' lyaa, ti' la quichen Jerusalén msu'huan 'in jun nu ndiya qui'an ti' 'in Jesús na'an chcuan, lo' xa yjui ne' 'in jun ncua sca cha' ti 'ñan lo'o ne'. 11Tyun 'a ya' mxitijin 'in jun nu ti'i nchgaa se'en n'ni tnu ne' judio 'in Ndiose, lo' mxicu'nin 'in jun si'yana chcui' ca'an jun cha' nu ndiya qui'an ti' jun. Lyee ncua ti'i tin' 'in jun, can' cha' scasca quichen mducui ncha'an 'in jun. 12Cui' si'ya cha' can' ngui'an quichen Damasco lo'o cha' cuiya' 'in yu nu ndlo ca tñan ni' lyaa 'in ne' judio. 13Cua' ca ndyi'ya cuaan ngui'an tucueen can', na'an msti sca xaa nu mdo'o la ni' cuaan nu tsu'hue lati ña'an que xaa 'in cucha, lo' msu'hua lo'o na 'ñan lo'o yu ta'a ngui'an can'. 14Cui' ña'an lcaa mdlyu hua nchgaa hua, xacan' ngune 'ñan jui sca nu ycui' lo'o cha' hebreo, lo' juin 'ñan: Saulo, Saulo, ¿ñi cha' nda'an y'ni lyi'o 'ñan? ¿Ta a jlyo ti' si'yana ticuii' ngui'ni ti'i lo'o ña'an nu ngui'ni cua? 15Xacan' mxcuen: ¿Tucui ca lca um Ñi X'nan hua? Lo' juin Ñi X'nan na 'ñan: Nan' lcan Jesús nu nda'an y'ni lyi'o. 16Tyiton lya, nan' ngulo'on tloon 'in si'yana ca sca nguso 'ñan, lo' tsa ycui' lo'o nten cha' nu na'an cua' ñii, lo'o cha' nu ti' lyijyi culo'on 'in. 17Culaan 'in tuyaa' ne' judio lo'o ne' gentil, si'yana cua' ñii ca'an tñan 'in tsaa se'en ndi'in ne', 18lo' sla cha' tiyaa 'in ne', ña'an ca si'yana tyi'o tso' ne' loo cha' tla yta 'in ne' lo' tyon ne' loo xaa 'in Ndiose, tyi'o ne' se'en ntsu'hui ne' tuyaa' laxa'an lo' chcui ncha'an ne' 'in Ndiose, xacan' chca qui'ya nducui ne' loo nu tsa qui'an ti' ne' 'ñan, lo' chcuan ne' cunta cha' tsu'hue nu taa Ndiose 'in nchgaa nu mdo'o hui 'in ñi. 19Can' cha' cua' ñii quitsan' 'in um, 'un nu lca ree Agripa, si'yana a m'nin lye' tin' lo'o cha' nu mdo'o la ni' cuaan. 20Culo nducua la ycuin' cha' re lo'o ne' ndi'in quichen Damasco, a cunta lo'o ne' Jerusalén, lo'o ña'aan se'en lyi'ya loo Judea, cui' cuaña'an ycuin' lo'o ne' gentil si'yana tyaa ti' ne' 'in Ndiose, lo' culo'o xñan ne' 'in ne' lo'o scasca cha' tsu'hue nu cu'ni ne'. 21Si'ya cha' re msñi ne' judio 'ñan la ni' lyaa 'in ne', lo' ncua cha' cujui ne' 'ñan. 22Una Ndiose mda yaa' ñi 'ñan, can' cha' loo cha' re ndon hasta cua' ñii, cula lo' suhue nchcuin' cha' tsu'hue 'in ñi lo'o, chcui ña'an nguiaa cha' nu ycui' Moisé lo'o cha' nu ycui' nchgaa la ña'an yu nu mxiycui' Ndiose 'in cua' s'ni: 23si'yana ñi nu lca Cristo ntsu'hui cha' tyijyin ñi nu ti'i tsaya' caja ñi, lo' culoo la ñi tyiqui'o ñi si'yana ca ñi sca xaa 'in ne' judio lo'o ne' gentil. 24Lja nchcui' yu cha' re, ycui' cueen yu Festo: Cua' ndiyo' Pablo, loo nu lyee 'a m'ni cha'an can' cha' nchca ndiyo'. 25Xacan' mxcuen yu Pablo: 'Un ñi Festo, si'i na ndiyon', cui' ca nu nchcuin' cha' nu ñi lo'o sca cha' tiyaa nu chcui. 26Nde nducua yu ree, jlyo tsu'hue ti' yu ña'an ndi'in cha' re, can' cha' a sca lca tiqueen chcuin' tloo yu, si'yana nchgaa cha' re ndyi'ya yu cunta si'yana si'i cha' nu yato'o cunan ti ca lca na. 27'Un nu lca ree Agripa, ¿ta ndiya qui'an ti' um cha' nu mxnu scua yu nu mxiycui' Ndiose 'in? Nan' jlyo tin' si'yana ndiya qui'an ti' um. 28Xacan' mxcuen yu ree can': ¿Ta ñan ti' si'yana lo'o cha' nu ycui' ti cua, tsa qui'an tin' 'in Cristo? 29Mxcuen yu Pablo: Cha' Ndiose ljuin, a 'ni cha' ta cui' xaa uta ndiya' la, una 'ni cha' tsa qui'an ti' um lo'o nchgaa ta'a nducua um re, lo' ca um sca sñe' ñi ña'an nu lcan, una si'i ña'an nu nchcan' lo'o carena re. 30Xa mdyi ycui' yu Pablo cha' re, tsatlyu mdyiton yu ree can', lo'o gubierno, lo'o Berenice, lo'o nchgaa la ña'an ta'a nducua yu. 31Mdo'o ntan ne' se'en can', mdyisnan ycui' ne' scasca ne', lo' nchcui' ne': A sca qui'ya nducui yu re nu quinu yu'hui yu na'an chcuan uta caja yu. 32Yu Agripa can' juin yu 'in Festo: Tca lyaa yu re cha' cua na a mjñan yu cha' si'yana yu César cu'ni cuiya' cha' 'in yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\