HECHOS 8

1Yu Saulo, sca cha' ti 'in yu lo'o ne' nu yjui 'in yu Steba can'. Cuii' tsaan can' nde lyee la mxitijin ne' nu ti'i 'in jun nu cua' ya qui'an ti' 'in Jesús, jun nu ndi'in Jerusalén, cua' la tucueen ngunaan jun. Ntsu'hui jun nu mdiyaa se'en lyi'ya loo Judea lo'o Samaria, una ta'a tichcua yu ta'a mda'an Jesús, a la mdo'o yu. 2Ne' nu ya tsi' 'in yu Steba can' lca ne' chacui' nten nu suun, lo' lyee ynan lo'o ne' 'in yu. 3Una yu Saulo can', lyee la mxitijin yu 'in jun ta'a na nu ti'i, yten yu cunda scaa na'an, lo' ncuan quii suhue' yu 'in jun, yaa jun na'an chcuan, yu qui'yu lo'o jun cuna'an. 4Jun nu cua' la tucueen ngunaan can', mdyisnan ycui' jun cha' tsu'hue 'in Jesús se'en mdiyaa jun. 5Sca yu naan Lpe mdiyaa yu quichen Samaria, lo' mdyisnan ycui' yu cha' tsu'hue 'in Cristo. 6Sca cha' ti 'in ne' ndon nscan ne' cha' nu nchcui' yu, si'yana na'an ne' cha' nu tnu ngui'ni yu, 7si'yana xa ndlo yu cui'in xa'an ntsu'hui 'in nten, nxi'ya yja cueen ne', a cunta qui'an 'a nu ti'i m'ni chca yu, ne' nu a nchca tyi'an lo'o nu nchcun' quiya', 8can' cha' tsu'hue 'a ntsu'hui tiquee nchgaa nten can'. 9Cui' can' ndi'in sca yu jlyo ti' naan Simón, lyee 'a cua' nguñilyi'o yu 'in ne' Samaria can', m'ni yu 'in yu si'yana lca yu sca nu ndon loo 'a. 10Cula luhue ne' tsu'hue ndon nscan ne' cha' nu nchcui' yu, lo' nchcui' ne' si'yana tlyu 'a cha' cuiya' 'in Ndiose nda'an lo'o yu. 11Tsu'hue n'ni cunta ne' cha' can', si'yana cua' s'ni ñilyi'o yu 'in ne' lo'o cha' jlyo ti' 'in yu. 12Una xa ycui' yu Lpe can' cha' tsu'hue 'in Jesucristo ña'an ntsu'hui cha' culo Ndiose tñan, ya qui'an ti' ne' lo' mducua tya ne', yu qui'yu lo'o jun cuna'an. 13Lo'o yu Simón ya qui'an ti' yu lo' mducua tya yu, lo' mdyisnan mda'an yu lo'o yu Lpe can', nduhue 'a ti' yu ña'an cha' nu tnu ngui'ni yu. 14Una yu ta'a mda'an ca Jesús, yu nu ndi'in Jerusalén, xa ynan yu cha' si'yana lo'o ne' Samaria cua' ncuan xu'hue ne' cha' 'in Ndiose, cui' xaa ngua'an tñan yu 'in yu Tyo lo'o yu Xuhua si'yana tsaa yu se'en can'. 15Xa mdiyaa yu can' ycui' lyi'o yu 'in Ndiose, si'yana lo'o ne' Samaria cha'an yu'hui Espíritu nu Luhui 'in Ndiose 'in ne', 16si'yana ti' lyijyi chu'hui ñi ni' cusya 'in ne', cui' ca nu mducua tya ne' lo'o cha' cuiya' 'in Jesús. 17Xacan' chcuaa yu mdi'in tyaa yu yaa' yu 'in ne', cui' ña'an lcaa mtsa'an yu'hui Espíritu nu Luhui 'in Ndiose 'in ne'. 18Una xa na'an yu Simón si'yana tsaloo ndi'in tyaa ti yu yaa' yu 'in ne' lo' nchcuan ne' Espíritu nu Luhui 'in Ndiose, xacan' ncua ti' yu xi'i yu cha' cuiya' can', 19lo' juin yu: Lo'on nan' nchca tin' taa um cha' cuiya' re 'ñan, si'yana xa tyi'in tyaan yaan' 'in ña'an nu ti, lo'o can' chcuan Espíritu nu Luhui 'in Ndiose. 20Xacan' mxcuen yu Tyo can' 'in yu Simón: Tsato'o quinan' nu'huin lo'o tñi 'in, si'yana ñan ti' tca caja cha' tsu'hue 'in Ndiose lo'o tñi. 21A ntsu'hui cha' qui'ni ca'an cha' cuiya' re 'in, ñi a mdiyaa xu'hue lo'o cha' re, si'yana a ñi ndi'in cha' 'in tloo Ndiose. 22Xilo'o chon' qui'ya 'in lo' jñan 'in Ndiose, tina'an ti' cu'ni ñi cha' tlyu ti' 'in lo'o ña'an nu ñan ti' cusya 'in. 23Nan' jlyo tin' si'yana tla 'a cusya 'in, qui'ya 'in mducun na cha' tiyaa 'in. 24Mxcuen yu 'in Simón can': Jñan um 'in Ñi X'nan na si'ya cha' 'ñan, si'yana a sca cha' nu ycui' um cua caan 'ñan. 25Xa mdyi ycui' yu Tyo lo'o yu Xuhua cha' 'in Ndiose lo'o ne' Samaria, mxitucui yu nde Jerusalén. Qui'an 'a quichen suhue ti mdijin yu se'en lyi'ya loo Samaria, ycui' yu cha' tsu'hue 'in Jesús. 26Yato'o sca angujle 'in Ñi X'nan na mdo'o ycui' lo'o yu Lpe can': Ndla ti cu'ni, lo' tsaa tucueen nu ndyi'o Jerusalén nu ndiyaa quichen Gaza, cui' tucueen nu ndyijyin loo yuu ngutyi can'. 27Cui' xaa mdo'o yu nguiaa yu. Can' na'an yu 'in sca yu Etiopía, lca yu sca yu eunuco nu ntsu'hui cunta cha' cuilyiya' ndi'in 'in Candace, ne' cuna'an 'in ree Etiopía, lo' ya y'ni tnu yu 'in Ndiose quichen Jerusalén. 28Xa mxitucui yu nducua ycui' yu quityi 'in Ndiose ni' carreta 'in yu, quityi nu ngua'an scua yu Isaía nu mxiycui' Ndiose 'in cua' s'ni. 29Xacan' ycui' Espíritu 'in Ndiose lo'o yu Lpe: Ya ycua 'in carreta cua. 30Xa mchcua yu carreta can', ngune 'in yu si'yana quityi ngua'an scua yu Isaía nguia ycui' yu can'. Xacan' juin yu Lpe can': ¿Ta ndyi'ya um cha' tiyaa cha' nu nchcui' quityi cua? 31Mxcuen yu 'in: ¿Ña'an ta qui'yan cha' tiyaa cha' a caja nu quitsa' 'ñan? Xacan' mjñan yu cha' tsu'hue 'in yu Lpe can' si'yana chcua sca se'en ti lo'o yu. 32Quityi 'in Ndiose se'en nchcui' yu can' nchcui' na: —Ya lo'o ne' 'in ñi ña'an nchca ti' sca slya' se'en ntsu'hui cha' cujui ne' 'in 'in. Lo' ña'an nchca ti' sca slya' cune' nu a nxi'ya xa nsi'yu ne' quichan', cuaña'an m'ni co'on ñi 'in ñi. 33Xa mdijin ñi nu ti'i, a jui nu tyi'o cha' 'in ñi. A sca ta nten 'in ñi tca taa suun cha' 'in ñi, si'yana cui' xaa jui nu ngulyoo 'in ñi loo chendyu re—. 34Xacan' juin yu eunuco 'in yu Lpe can': Cu'ni um cha' tsu'hue quitsa' um 'ñan, ¿ti nu 'in cha' nchcui' na, ta nchcui' yu cha' 'in yu ticuii' yu, uta na nchcui' yu cha' 'in xca tucui? 35Ticui' loo quityi nu nchcui' yu can' mdyisnan ycui' yu Lpe cha' tsu'hue 'in Jesús. 36Tucueen nguiaa yu can', mdiyaa yu sca se'en ntsu'hui tyi'a, lo' juin yu 'in yu Lpe can': Nde ntsu'hui tyi'a. ¿Ta ndyijyi ña'an cha' chcua tyan cua' ñii? 37Mxcuen yu Lpe can': Tca na cha' 'un ndiya qui'an ti' um lo'o nu chcui cusya 'in um. Lo' juin yu: Ndiya qui'an tin' si'yana Jesucristo lca ñi Sñe' Ndiose. 38Cui' xaa ngulo yu tñan si'yana xican' ton ne' carreta can', chcuaa yu ngu'ya ton yu lo' yten yu loo tyi'a, xacan' mducua tya yu Lpe can' 'in yu. 39Ña'aan mdyi'o yu loo tyi'a can', a ncua chcan' 'a yu Lpe can' si'yana Espíritu 'in Ñi X'nan na nguia lo'o 'in yu, una tsu'hue 'a ntsu'hui tiquee yu eunuco can' nguiaa yu. 40Lo' xa ngüi ti' yu Lpe can' cua' ndon yu quichen Azoto, lo' mda'an ycui' yu cha' tsu'hue 'in Jesús cunda scaa quichen mdijin yu tsaya' mdiyaa yu se'en lca Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\