HECHOS 9

1Yu Saulo can', nde lyee la ycuen tique' yu lo'o jun nu cua' ntsu'hui cha' 'in Ñi X'nan na, nu ncua ti' yu cujui yu 'in jun, can' cha' yaa yu se'en ndi'in yu nu ndlo ca tñan ni' lyaa, 2lo' mjñan yu quityi cha' cuiya' nu tsa lo'o yu 'in na scasca se'en ndiyo' ti'in ne' judio quichen Damasco, se'en nu quinu jun nu cua' ntsu'hui tucueen 'in Jesús, yu qui'yu uta ne' cuna'an, lo' quian lo'o yu 'in jun nde Jerusalén nu chu'hui jun na'an chcuan. 3Cua' tiyaa ti yu quichen Damasco xa nu tsati ntyin msti sca xaa nu mdo'o la ni' cuaan, lo' msu'hua lo'o na 'in yu. 4Can' mdlyu yu, lo' ngune 'in yu jui sca nu ycui': Saulo, Saulo, ¿ñi cha' nda'an y'ni lyi'o 'ñan? 5Xacan' juin yu: ¿Tucui ca lca 'un Ñi X'nan hua? Mxcuen ñi 'in yu: Nan' lcan Jesús nu nda'an y'ni lyi'o. ¿Ta a jlyo ti' si'yana ticuii' ngui'ni nu ti'i lo'o, ña'an nu ngui'ni cua? 6Mdyisnan mchcuan yu si'yana lyee ytsen yu, lo' juin yu: Ñi X'nan hua, ¿ñi na ta nchca ti' um cu'nin? Xacan' juin Ñi X'nan na 'in yu: Tyiton lo' sten loo quichen cua, la cua caja nu quitsa' 'in ña'an ntsu'hui cha' cu'ni. 7Yu ta'a nda'an yu Saulo can', lyee ytsen yu si'yana ngune ca 'in yu ña'an jui nu ycui', una a tucui na'an yu. 8Mdyiton yu Saulo lo' msla yu quiloo yu, una a ncua chcan' 'a 'in yu. Ta'a nda'an yu can' msñi yaa' yu, lo' yten lo'o 'in yu quichen Damasco. 9Can' mdi'in yu snan tsaan a ncua chcan' 'a 'in yu, ñi a ycu 'a yu, ñi a yi'o 'a yu. 10Una quichen Damasco can' ndi'in sca yu nu cua' ntsu'hui cha' 'in Jesús, naan yu Ananía. Ñi X'nan na m'ni ñi cha' na'an xñii yu sca cha', lo' juin ñi: Ananía. Mxcuen yu 'in ñi: Nde ndon, Ñi X'nan hua. 11Xacan' juin Ñi X'nan na 'in yu: Tyiton, lo' tsaa tucueen nu naan Ñi Ya', lo' ña'an 'in yu Juda quia nan 'in sca yu mdo'o quichen Tarso nu naan Saulo, si'yana nchcui' lyi'o yu 'ñan, 12lo' cua' ñii na'an xñii yu si'yana mdiyaa sca yu naan Ananía se'en ndi'in yu, lo' mdi'in tyaa yaa' 'in yu si'yana quila xaa quiloo yu. 13Xacan' mxcuen yu Ananía: Ñi X'nan hua, lyee 'a cua' ynan cha' 'in yu cua, tsala ña'an cua' mxitijin yu 'in jun nu ti'i, nu cua' ngulohui um nu ndi'in quichen Jerusalén, 14lo' mdiyaan yu nde re lo'o cha' cuiya' 'in yu nu ndlo ca tñan ni' lyaa can', si'yana scan' yu 'in nchgaa nu ndiya qui'an ti' 'in um. 15Lo' juin Ñi X'nan na 'in yu: Yaa lya, si'yana lca yu sca nu cua' mdo'o hui 'ñan, si'yana tsa ycui' yu cha' tsu'hue 'ñan tloo ree lo'o ne' gentil, a cunta lo'o ne' Israel. 16Nan' quitsan' 'in yu tsala nu ti'i ntsu'hui cha' tyijyin yu si'yan. 17Xacan' mdo'o yu Ananía nguiaa yu, lo' yten yu ña'an can'. Mdi'in tyaa yu yaa' yu 'in yu Saulo can', lo' juin yu: Ñi ta'a na Saulo, Jesús ñi nu lca X'nan na, ñi nu ngulo'o tloo 'in um tucueen yaan um, ngua'an tñan ñi 'ñan si'yana quila xaa quiloo um, a cunta cha'an yu'hui Espíritu nu Luhui 'in Ndiose 'in um. 18Ticui' xaa can', mdo'o tyu sca na quiloo yu ña'an nchca ti' x'ñan cula, cui' ña'an lcaa nguila xaa quiloo yu, mdyiton yu lo' mducua tya yu. 19Mdyisnan ycu yu, lo' cuaña'an nguila juesa 'in yu. Ti' nguinu yu chcua xnan tsaan lo'o jun nu ndi'in quichen Damasco. 20Xacan' mdyisnan ycui' yu cha' tsu'hue 'in Cristo cunda scaa se'en ndiyo' ti'in ne' judio, lo' nchcui' yu si'yana cui' ñi lca ñi Sñe' Ndiose. 21Yuhue 'a ti' ne' 'in yu, lo' nchcui' ne': ¿Ta si'i yu re lca yu nu mxitijin 'in jun nu ti'i, nu cua' ya qui'an ti' 'in Jesús quichen Jerusalén? ¿Ta si'i can' cha' ca mdiyaan yu re si'yana scan' yu 'in ne', lo' quia lo'o yu 'in ne' tloo yu nu ndlo ca tñan ni' lyaa quichen Jerusalén? 22Una yu Saulo can' nde lyee la ycui' yu lo'o ne' judio nu ndi'in quichen Damasco. Ngulyo scua la yu cha' 'in Jesús si'yana cui' ñi lca ñi Cristo, lo' a ngujlyo 'a ti' ne' ñi lyijyi cha' ti' quiñan ti' ne'. 23Cua' yaa ña'an ndijin tsaan can', mdya ycui' ne' judio nu ndi'in quichen can' si'yana cujui ne' 'in yu Saulo, 24una jui nu mtsa' 'in yu cha' can'. Tla lo' cucha ntsu'hui ta ne' 'in yu tuna'an se'en ntsu'hui cha' tyi'o yu tu'hua quichen can' si'yana cujui ne' 'in yu. 25Xacan' jun nu cua' ntsu'hui cha' 'in Jesús, msu'hua jun 'in yu sca ni' xcuhui, lo' tla can' mdyi'ya jun 'in yu lo'o sca tiso tu'hua quee chon' lo'o can'. 26Una xa nguila yu quichen Jerusalén, ncua ti' yu quio' ti'in yu lo'o jun nu cua' ntsu'hui cha' 'in Jesús, una nchgaa jun ytsen jun 'in yu, a ya qui'an ti' jun si'yana lo'o yu cua' ntsu'hui yu cha' 'in Jesús. 27Xacan' yu Bernabé ya lo'o 'in yu se'en ndi'in yu ta'a mda'an Jesús, lo' mdaa yu suun si'yana yu Saulo cua' na'an yu 'in Ñi X'nan na tucueen yaa yu quichen Damasco lo' ycui' ñi lo'o yu, a cunta m'ni tnu tiquee yu ycui' yu cha' tsu'hue 'in Jesús lo'o nten ndi'in can'. 28Cuaña'an mdyisnan mda'an yu Saulo lo'o jun nu cua' ntsu'hui cha' 'in Jesús quichen Jerusalén. 29A ntsen yu nchcui' yu cha' 'in Ñi X'nan na, nu hasta nxicune ta'a yu lo'o ne' judio nu nchcui' cha' griego, lo' ngunan ne' ña'an nu cujui ne' 'in yu. 30Xa ynan jun ta'a na cha' can', ya lo'o jun 'in yu se'en lca Cesarea, xacan' ngua'an tñan jun 'in yu quiaa yu quichen Tarso. 31La xacan' nchgaa laa mdi'in tiin na, jun nu ndiyo' ti'in se'en lca Judea, Galilea, lo'o Samaria. Cuaña'an tsa nducua lyee la nguia nguilo jun, ntsu'hui sca ytsen 'in Ñi X'nan na ni' cusya 'in jun, lo' Espíritu nu Luhui 'in Ndiose ndaa cha' tnu tiquee 'in jun, lo' cuaña'an nguia nguiton la jun nchgaa se'en. 32Yato'o mdijin yu Tyo scasca se'en ndi'in jun nu cua' mdo'o hui 'in Jesús, lo' mdiyaa yu se'en ndi'in jun quichen Lida. 33Can' na'an yu 'in sca yu naan Enea, nu cua' ntsu'hui snu' yjan nscua ti'i loo qui'ñan, lo' a nchca tyi'an yu. 34Xacan' juin yu Tyo 'in yu: Enea, Jesucristo cu'ni chca ñi 'in um cua' ñii, tyitucui um lo' cu'ni chu'hue um loo s'ñan um. Ticui' xaa mdyitucui yu. 35Nchgaa ne' ndi'in quichen Lida lo'o Sidón na'an ne' si'yana mchca yu, lo' ya qui'an ti' ne' 'in Ñi X'nan na. 36Quichen Jope ndi'in sca ne' cuna'an nu cua' ntsu'hui cha' 'in Jesús, lo' naan ne' Tabita, lo' cha' re nchca ti' chcui': Dorca. Qui'an 'a cha' tsu'hue m'ni ne', mda yaa' ne' 'in nu ti'i ña'an 'in, cui' cuaña'an lo'o lcuan. 37Lja xacan' ncua ti'i ne' lo' ngujui ne'. Xa nu cua' mxicuta ne' 'in, ycuen lo'o ne' 'in se'en cua' nchca tucua na'an nde cuaan, se'en ntsu'hui cha' xcua yuu. 38A tijyo' nguinu quichen Lida se'en lca Jope can', lo' ynan jun ta'a na cha' si'yana quichen Lida ndi'in yu Tyo, cui' xaa ngua'an tñan jun tucua nu tsa te'en 'in yu si'yana jñan cha' tsu'hue 'in yu tsaa yu cui' xaa. 39Mdo'o yu Tyo can', nguiaa lo'o chcuaa yu can' nde quichen Jope, mdiyaa jun se'en nducua na'an can' lo' ycuen lo'o jun 'in yu se'en nscua nu ngujui can'. Nchgaa ne' cuna'an nu nguinu lo'o cha' ycui' ti ndi'in ynan ne', msu'hua lo'o ne' 'in yu Tyo lo' mdyisnan ngulo'o ne' scasca loo te' nu mxcuan Dorca xa nu ti' lo'o. 40Ngulo yu Tyo can' 'in nchgaa ne' nde lyiya'. Mdyi'ya xtyin' yu lo' mjñan yu 'in Ndiose. Xacan' mxina'an yu se'en nscua nu ngujui can', lo' juin yu: Tabita, tyiton. Ticui' xaa msla ne' quiloo ne'. Xa na'an ne' 'in yu Tyo can', cui' xaa mdyi tucua ne', 41msñi yu yaa' ne', lo' mxiton yu 'in ne'. Xacan' mxi'ya yu 'in nchgaa jun ta'a na lo'o ne' nu nguinu lo'o cha' ycui' ti can', lo' na'an jun si'yana cua' mdyiqui'o nu Dorca can'. 42Mscua cueen cha' can' sca chcui quichen Jope, lo' qui'an 'a nten ya qui'an ti' 'in Ñi X'nan na. 43Tyun 'a tsaan ti' nguinu yu Tyo can' quichen Jope, na'an 'in yu Simón cuityi quijyin can'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\