COLOSENSES 4

1Cui' cuaña'an 'un nu lca x'nan nguso, cu'ni um tsu'hue lo'o nguso 'in um tsaña'an nu nga'an cha', si'yana cua' jlyo ti' um lo'o um ntsu'hui sca X'nan um la ni' cuaan. 2Tsa quiñan um chcui' lyi'o um 'in Ndiose, tyon tiyaa um lo'o cha' can' lo' tyaa um xu'hue 'in ñi. 3A cunta jñan um 'in ñi si'ya cha' 'in hua, si'yana taa Ñi X'nan na cha' cuiya' chcui' hua ycha' ñi, ña'an ca si'yana chu'hui lyoo ne' cha' nu ntsu'hui nchcun, cui' cha' 'in Cristo, nu si'ya ntsu'huin na'an chcuan, 4si'yana tca culyo scua lan cha' re tsaña'an nu nga'an cha' chcuin'. 5A cunta lo'o cha' tiyaa tyu'hui um chendyu tloo nten nu a ndiya qui'an ti', cunan um ña'an nu chcui' um lo'o ne' lja nu ti' ndyijyi xaa. 6Lo'o cha' tiyaa ña'an chcui' um, tsaña'an nguiaa cha' 'in sca na nu yu'hui teje' 'in, lo' cuaña'an cunan um ña'an xcuen um 'in cunda scaa ne'. 7Yu ta'a na Tíquico, yu nu ndyu'hui cuiya' ti' na 'in, quitsa' yu 'in um tsaña'an ndi'in cha' 'ñan, lca yu sca ta'a ngui'ni na tñan lo' tsu'hue ngui'ni yu tñan 'in Ñi X'nan na. 8Can' cha' msu'huan 'in yu tsaa yu se'en ndi'in um si'yana ca cuiya' ti' um ña'an ndi'in cha' 'in hua, lo' taa la yu cha' tnu tiquee 'in um, 9a cunta lo'o yu Onésimo ngua'an tñan 'in, ticui' yu ta'a quichen tyi um, yu nu ndyu'hui cuiya' tin' 'in, lca yu sca yu ta'a na nu ñi ndi'in cha' 'in, cui' yu quitsa' yu 'in um nchgaa cha' nu nchca nde re. 10Yu Aristarco nu ta'a ntsu'huin na'an chcuan, nchcui' cha' yu 'in um. Lo'o yu Marco sñe' ta'a ngula Bernabé nchcui' cha' yu 'in um, cua' ycuin' lo'o um cha' 'in yu Marco, cha' tsaa yu se'en ndi'in um cuan xu'hue um 'in yu, 11a cunta Jesús, yu nu nchcui' ne' lo'o lca Justo, nchcui' cha' 'in um, lo' tsalca nu nda yaa' 'ñan lo'o tñan 'in Ndiose snan ne' Israel ca lca yu nu nda'an ycui' tsaña'an ntsu'hui cha' culo ñi tñan 'in nten, cui' si'ya yu ndyija la cha' tnu tiquee 'ñan. 12Lo'o yu Epafras nu lca nguso 'in Cristo nchcui' cha' yu 'in um, ticui' yu ta'a quichen tyi um. Lo'o nu chcui lca tiquee yu njñan yu 'in Ndiose nchgaa xaa si'ya um, si'yana tla tyon um lo' ca chcui la cha' tiyaa 'in um, tucua um tñan nchgaa cha' nu nchca ti' Ndiose. 13Ndaan suun cha' 'in yu tsala ña'an lyee ntsu'hui yuhue ti' yu 'in um, tsatlyu lo'o jun nu ndi'in quichen Laodicea lo'o quichen Hierápolis. 14A cunta lo'o yu Luca, yu nu n'ni rmiyu, nchcui' cha' yu 'in um, yu nu ndyu'hui cuiya' ti' na 'in. Lo'o yu Demas nchcui' cha' yu 'in um. 15Cui' cuaña'an chcui' cha' um 'in jun nu ndi'in quichen Laodicea tñan loo hua, chcui' cha' um 'in yu Ninfas lo'o jun nu ndiyo' ti'in na'an 'in yu. 16Xa tyi ycui' um quityi re se'en ndiyo' ti'in um, ca'an tñan um 'in na quichen Laodicea si'yana chcui' jun 'in na. Cui' cuaña'an quityi nu mchcuan jun cunta la quichen Laodicea, lo'o um ntsu'hui cha' chcui' um 'in na. 17Chcui' um lo'o yu Arquipo si'yana su'hua loo yu tñan 'in Ñi X'nan na nu cua' mdaa ñi 'in yu. 18Nan' yu Pablo, nde nchcui' chan' 'in um lo'o cha' nu ngua'an lo'o yaan'. Quia yu'hui ti' um 'ñan se'en ntsu'huin na'an chcuan. Cha' tsu'hue 'in Ndiose quinu lo'o um. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\