HEBREOS 1

1Ndiose tyun 'a juesa ycui' ñi cua' s'ni, scasca ña'an ycui' ñi lo'o nu ncua nten cula 'in na tsaña'an mxiycui' ñi 'in yu ncua nguso 'in ñi, 2una ya tucua tsaan, lo' cui' cua' ñii, Ndiose nchcui' ñi lo'o na lo'o cunta 'in Sñe' ñi, nchgaa loo cha' mdyaa ñi cunta 'in can', lo' cui' si'ya ñi mtñan Ndiose chendyu, 3lca ñi xaa 'in Ndiose, lo' chcui ña'an lca Ndiose lca ñi, cui' ñi lyi'ya ñi cunta nchgaa loo cha' si'yana tla cha' cuiya' 'in ñi lo'o cha' nu nchcui' ñi. Xa cua' mxicuten ñi qui'ya 'in na —yten tucua ñi tso' cueen 'in Ndiose nu nducua ni' cuaan—. 4Yato'o ndon loo la cha' 'in ñi que 'in angujle, si'yana tlyu la cha' cuiya' jui 'in ñi que 'in can'. 5Si'yana ñi sca angujle lo' a juin Ndiose lo'o: —Nu'huin lca Sñen', lo' nan' lcan Sti cua' ñii—, lo' nde xca cha' nu a ycui' ñi cha' 'in angujle: —Nan' ntsu'hui cha' can Sti ñi, lo' cui' ñi ntsu'hui cha' ca ñi sñen' nan'—. 6A cunta xa ca'an tñan ñi ycui' ca Sñe' ñi loo chendyu re, ndeña'an mdi'in tyaa ñi cha': —Nchgaa angujle 'in Ndiose ntsu'hui cha' cu'ni tnu 'in can'—. 7Nde cha' nu m'ni ca'an 'in angujle can': —Ngui'ni ñi cha' si'yana sca cui'in ti lca angujle 'in ñi, lo' ngui'ni ñi cha' si'yana sca quii' ti lca nguso can' 'in ñi—. 8Una ndeña'an nguinu scua cha' 'in Sñe' ñi: —Se'en nu ndlo um tñan, 'un ñi nu lca Ndiose, a ntsu'hui cha' tyii cha' cuiya' 'in um. Tsaña'an nu ndlo um tñan lca na sca cha' cuiya' nu ñi. 9Cui' si'yana nsu'hua loo um cha' nu ñi, lo' nxcuan tloo um cha' ngunan', can' cha' ngulo ton Ndiose 'in um, ñi nu lca Ndiose 'in um, lo' m'ni ñi cha' si'yana lyee la ca tsu'hue chu'hui tiquee um que 'in nchgaa la tucui—. 10Lo' ti' juin la ñi: —'Un ñi nu lca X'nan hua, cui' um mdi'in tyaa suun um chendyu re ti' culoo, lo' ni' cuaan lca na nu mtñan yaa' um. 11Ña'aan na re tsatii cha' 'in na, una 'un ndi'in um tsala xaa, lo' ña'aan na re nchca cula na tsaña'an nchca ti' sca te', 12ntsu'hui cha' xcun' 'in na tsaña'an nchca ti' sca te', lo' cha'an ña'an na, una 'un scaña'an ti um, ñi a ntsu'hui cha' tsatii cha' 'in um—. 13Si'yana ñi sca angujle lo' a juin Ndiose lo'o: —Chcua tso' cueen 'ñan lja xicu'nin 'in ta'a cusuun quinu nde tuquiya'—. 14¿Ta si'i nchgaa angujle lca ña'an nchca ti' sca nguso 'in Ndiose nu ngua'an tñan ñi ta yaa' 'in tsalca nu ntsu'hui cha' culo laa ñi 'in?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\