HEBREOS 10

1Lee can' lca na sca xñii ti cha' nu ntsu'hui cha' caan, una si'i ycui' ca cha' tsu'hue can' ca lca na, can' cha' a ndyijyi ña'an nxnu luhui na 'in nten nu ndiya nan 'in Ndiose, lo'o ña'an nu ndiquin tucua ne' 'ni tloo ñi cunda scaa yjan. 2Cha' cua na ncua 'in lee can' suhui na 'in ne' siya' ti, cui' xaa si'yu co' ne' cha' nu ndiquin tucua ne' 'ni can', si'yana jlyo ti' ne' a nducui 'a ne' qui'ya. 3Si'yana lo'o ña'an nu ndiquin tucua ne' 'ni can' nchgaa yjan, tsaloo ti nxu'hua ti' na qui'ya 'in ne', 4si'yana tne scasca 'ni can' a nchca 'in na xicuten na qui'ya 'in ne'. 5Can' cha' ndeña'an ycui' Cristo xa yaan ñi loo chendyu re: —A nchca ti' um scasca lcuan uta tne 'ni, can' cha' m'ni um cha' ngulan ña'an nchca ti' sca nten. 6A nguinu tsu'hue tiquee um lo'o 'ni nu mdiquin tucua ne' tloo um, uta lo'o lcuan nu mdaa ne' si'ya qui'ya 'in ne'. 7Can' cha' ycuin' lo'o um: 'Un ñi nu lca Ndiose, nde mdiyaan lo' cu'nin ña'an nu nchca ti' um si'yana tsato'o tsaña'an cha' nu cua' nguinu scua loo quityi si'ya cha' 'ñan—. 8Qui'ya na cunta cha' nu ycui' Cristo ti' culoo xa nu juin ñi: A ncuan xu'hue um scasca lcuan uta tne 'ni, lo' ñi a nguinu tsu'hue tiquee um lo'o 'ni nu mdiquin tucua ne' tloo um, uta lo'o scasca lcuan nu mdaa ne' si'ya qui'ya 'in ne', (lo' siya' lca na cha' nu nchcui' lee can'), 9lo' ti' juin la ñi: 'Un ñi nu lca Ndiose, nde mdiyaan lo' cu'nin ña'an nu nchca ti' um. Si'ya cha' nu ycui' ñi re mxca ñi cha' nu mdi'in tyaa ñi ti' culoo, ña'an ca si'yana tyi'in tya cui ñi xca cha'. 10Nguinu luhui na tloo Ndiose si'ya tne Jesucristo loo nu ncua ja'an ñi xa mdyaa ñi 'in ñi siya' ti, lo' cu'ni tsu'hue lo'o na tsalaxaa. 11Cha' ñi si'yana yu nu ndyi'o cha' 'in nten tloo Ndiose, scaña'an ti nguilyu yu ticui' ti loo ña'an ngui'ni yu ndiquin tucua yu 'ni, lo' ñi a nchca xicuten na qui'ya 'in ne'. 12Una Cristo siya' ti mdyaa ñi 'in ñi si'ya nchgaa qui'ya 'in na, xacan' yten tucua ñi tso' cueen 'in Ndiose. 13Ti' xacan' nta ñi —tsaya' quinu ta'a cusuun ñi nde tuquiya' ñi—, 14si'yana siya' ti ngujui ñi lo' msuhui ñi 'in nchgaa nu cua' mdo'o hui 'in ñi, lo' quinu luhui can' tsala xaa. 15Espíritu nu Luhui 'in Ndiose ndaa suun lo'o na si'ya cha' re, si'yana ndeña'an juin ñi culo nducua la: 16—Nde cha' nu cui ti tyi'in tyaan lo'o ne' tiyaa xaa, juin Ñi X'nan na: Quinu yu'hui lee 'ñan ni' cusya 'in ne', lo' quinu yu'hui na ni' cha' tiyaa 'in ne'—. 17Lo' ti' juin la ñi: —Ñi xiya' lo' a quia yu'hui 'a tin' qui'ya nducui ne' lo'o cha' ngunan' nu m'ni ne'—. 18Sca qui'ya nu cua' mchca, a 'ni 'a cha' ti' caja nu su'hua lyiya' 'in na xiya'. 19Can' cha', 'un jun ta'a na, cua' jui cha' cuiya' sten na Se'en nu Luhui Lati 'in Ndiose si'ya tne Jesucristo, 20cua' msla ñi sca tucueen nu cui ti nu ndaa chendyu 'in na, xa ngujui ñi lo' yten ñi la ni' cuaan lo'o tso' 'in cunan' ñi. 21Cua' ñii si'yana cua' ndi'in sca nu ndon loo lati nu tyi'o cha' 'in na la tloo Ndiose, 22can' cha' tsaa na cui' la tloo Ndiose lo'o sca cusya nu ñi, lo' a cu'ni tucua ti' na lo'o cha' nu ndiya qui'an ti' na, si'yana cua' nguinu luhui cusya 'in na lo' jlyo ti' na si'yana a nducui 'a na qui'ya, cui' cuaña'an mjyi'an ñi 'in na lo'o tyi'a nu luhui lati. 23Xñi ton tla na 'in na lo'o cha' nu ndiya qui'an ti' na, lo' a cu'ni tucua ti' na lo'o cha' nu nta na, si'yana ñi ndi'in cha' 'in ñi nu cua' mdi'in tyaa cha' re. 24Scasca na su'hua loo na 'in ta'a na, ña'an ca si'yana nde lyee la chu'hui cha' tsu'hue 'in na, lo' cu'ni na nchgaa loo tñan tsu'hue. 25A cula' ti' na quio' ti'in na lo'o ta'a na, tsaña'an n'ni scasca la tucui, cui' ca nu taa na cha' tnu tiquee 'in ta'a na, lo' nde lyee lati si'yana cua' nchcui cuii' cha' quiaan ñi. 26Cha' ti' tsa quiñan na cu'ni na qui'ya lo'o cha' nchca ti' na, siya' cua' yu'hui lyoo na cha' nu ñi 'in Ndiose, a nguinu 'a xca tucui nu xicuten qui'ya 'in na, 27tsaloo ti ljyaan sca nu ti'i tlyu nu cujlyo 'in nchgaa ta'a cusuun Ndiose la loo quii' ndiquin. 28Cha' ntsu'hui nu cucha ti'in sca lee nu ngua'an scua Moisé, lo' cha' ntsu'hui —tucua snan nu taa suun cha' can'—, tsaloo na caja ti nu m'ni qui'ya can'. 29Ña'an la ca lo'o nu sti quiya' 'in Sñe' Ndiose, na a tlyu la nu ti'i ntsu'hui cha' caan 'in can', lo' cha' cu'ni 'in tne ñi lca na sca na nu coo', cui' cha' nu mdi'in tyaa Ndiose nu suhui 'in na, tsato'o xcuan tloo can' 'in Espíritu nu ljyan lo'o cha' tsu'hue 'in na. 30Cua' ndyu'hui lyoo na 'in ñi nu juin: —Nan' ngui'ni ca'an 'ñan xitucuin nu ti'i can', nan' xu'huan lyiyan' 'in ne', juin Ñi X'nan na—. Nde xca cha' nu nguinu scua: —Ñi X'nan na cu'ni ñi xñan bsya 'in quichen 'in ñi—. 31¡Tlyu cha' ca lca na nu tyu na tuyaa' Ndiose, ñi nu lo'o ca! 32Una quia yu'hui ti' um xa nu ncuan xu'hue um cha' tsu'hue 'in Ndiose, tsala ña'an mda loo um lo'o scasca nu ti'i yaan 'in um. 33Cha' ñi si'yana jui sca xaa mdaja ne' 'in um, lo' hasta tloo nten mxitijin ne' 'in um nu ti'i, a cunta mda yaa' um 'in nu ndijin nu ti'i. 34Cui' cuaña'an mña'an 'tnan ti' um 'in jun nu yu'hui na'an chcuan, tsu'hue ntsu'hui tiquee um xa jui nu ngulaa na nu ndi'in 'in um, si'yana jlyo ti' um la ni' cuaan ndi'in cha' cuilyiya' nu tsu'hue lati nu a ntsu'hui 'a cha' tsatii. 35Can' cha' a xcuan tloo um cha' nu ya qui'an ti' um, si'yana loo cha' can' chcuan um sca cha' tsu'hue nu tlyu, 36una 'ni 'a cha' ta loo um lo'o cha' nu ndijin um, lo' xa cua' mducua um tñan cha' nu nchca ti' Ndiose, xacan' chcuan um cha' tsu'hue nu cua' mdi'in tyaa ñi. 37Una, —cua' nchcui cuii' cha' caan ñi nu ntsu'hui cha' caan, lo' a tiya' 'a ñi lyee la. 38Sca nu quinu luhui tloon caja chendyu 'in loo nu tsa qui'an ti' 'ñan. Una nu tyi'an chon' lo'o cha' re, a ca tsu'hue chu'hui tiqueen lo'o can'—. 39Una nare' a lca na nu nxiton nde chon' nu ntsu'hui cha' quinan', cui' ca nu lca na sca nten nu ndiya qui'an ti' nu ntsu'hui cha' tyi'o laa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\