HEBREOS 3

1Can' cha', 'un jun ta'a na nu cua' msuhui Ndiose 'in, 'un nu cua' msi'ya Ndiose 'in quiaa nde ni' cuaan, su'hua loo um 'in Cristo Jesús, ñi nu ndiya qui'an ti' na, ñi nu ngua'an tñan Ndiose 'in, cui' ñi nu ndon loo lati nu njñan cha' 'in na tloo Ndiose. 2Ñi ndi'in cha' 'in ñi lo'o Ndiose nu ngulo ton 'in ñi, tsaña'an —ñi ndi'in cha' 'in Moisé lo'o nchgaa tñan nu mdaa Ndiose 'in lja ta nten 'in ñi—. 3Una Jesús lyee la ndon loo cha' 'in ñi que 'in Moisé, si'yana tsaña'an ndi'in cha' 'in sca na'an, a ntsu'hui lyoo la na que nu nxiton 'in na. 4Nchgaa na'an jui nu mtñan 'in na, una Ndiose lca nu mdi'in tyaa suun nchgaa loo cha'. 5Cha' ñi si'yana yu Moisé ncua yu sca nguso 'in Ndiose, lo' msu'hua loo yu nchgaa tñan nu mdaa ñi 'in yu lja ta nten 'in ñi, si'yana taa yu suun ña'an cha' nu cu'ni ñi tiyaa xaa. 6Una Cristo ña'an Sñe' Ndiose lca ñi, ndlo ñi tñan na'an 'in ñi, lo' na'an can' lca nare', una cha' xñi ton tla na 'in na, lo' a cu'ni na'an ti' na lo'o cha' nu nta na, tsu'hue ntsu'hui tiquee na tsaya' tyi'o na loo chendyu re. 7Can' cha' ndeña'an nchcui' Espíritu nu Luhui 'in Ndiose: —Cua' ñii cha' cua na ton nscan um cha' nu nchcui' Ndiose, 8ñi a cu'ni tla um cusya 'in um, tsaña'an m'ni lye' ti' um lja mda'an um se'en ngutyi can', 9se'en mdaa nten cula 'in um cha' nsin' ti' 'ñan, ngunan ña'an nxiscuen tique' 'ñan, lo' siya' na'an tloo ne' cha' nu tnu m'nin ni' tucua yla yjan can'. 10Si'ya cha' can' ngulu'un 'a tin' lo'o ta nten can', lo' nen: Scaña'an ti ngui'ni tucua ti' cusya 'in ne', lo' a nchca su'hua loo ne' tucueen nu 'ñan. 11Can' cha' ycui' nsin' tin' lo' mdi'in tyaan sca cha' lo'o ne' si'yana a sten ne' se'en ntsu'hui cha' xitñan'—. 12'Un jun ta'a na, xñi um cunta si'yana ñi sca um lo' a sten cha' ngunan' ni' cusya 'in um uta cu'ni tucua ti' um lo' tsato'o chcua tijyo' um sii' Ndiose, ñi nu lo'o ca, 13cui' ca nu taa um cha' tnu tiquee 'in ta'a um cunda scaa tsaan, lja nu ti' ndyijyi xaa ña'an nchca ti' cua' ñii, si'yana ñi sca um a ca tla cusya 'in um si'ya cha' cuiñi nu ljyaan loo qui'ya. 14Nare' cua' m'ni ca'an 'in na lo'o tso' 'in Cristo, cha' xñi ton tla na 'in na lo'o cha' nu ya qui'an ti' na ti' culoo, tsaya' nu tyi'o na loo chendyu re, 15tsaña'an nchcui' quityi 'in Ndiose: —Cha' cua na ton nscan um cua' ñii cha' nu nchcui' Ndiose, ñi a cu'ni tla um cusya 'in um, tsaña'an nu cua' m'ni lye' ti' um—. 16¿Ti nu ngune 'in lo' m'ni lye' ti' cha' nu ycui' Ndiose? ¿Ta si'i nchgaa nten nu mdo'o lo'o Moisé se'en lca Egipto? 17¿Ti nu si'ya yten cha' nsin' ti' tiquee Ndiose tsani' tucua yla yjan? ¿Ta si'i nu m'ni qui'ya can', cui' tsalca nu ngujui se'en ngutyi can'? 18¿Ti nu lo'o mdi'in tyaa ñi cha' si'yana a sten se'en ntsu'hui cha' xitñan' ñi? ¿Ta si'i nten nu a ncua ja'an can'? 19Ndyi'ya na cunta ñi cha' a ncua sten ne', cui' si'yana a ya qui'an ti' ne' 'in Ndiose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\